Lafet Travayer le 1 Me 2005-Prezidan i demann plis dyalog lo size lanplwa ek travay


30-April-2005

“Dyalog e konsiltasyon i ankouraz partisipasyon, lademokrasi, bon gouvernans, progre sosyal e plis stabilite dan pei. En bon relasyon ant anplwayer e travayer i bon pour biznes ek lenvestisman.”

Sa lapel i vin atraver mesaz Prezidan Larepiblik alokazyon Lafet Travayer le 1 Me.
Tenm pour sa lazournen sa lannen i «promouvwar prodiktivite ek responsabilite pour travay e dan travay»
Teks entegral mesaz Prezidan i lir konm swivan:
“Lafet Travayer le 1 Me i en lazournen spesyal ki nou komemore pour rekonnet valer travay dan lasosyete e pour rann omaz tou travayer pour zot kontribisyon dan devlopman.

“Mon kontan ki tenm Lafet Travayer sa lannen i kouver prodiktivite e nesesite travay. Pandan sa 28-an depi ki travayer pe selebre zot lazournen nasyonal, nou’n fer nou pei avans lwen devan. Nou’n fer sa kantite progre avek travay dir. Ozordi mon profite pour remersye travayer Seselwa ki’n donn tou sa ki zot kapab, avek gou, responsabilite e lanmour pour nou pei, pour fer Seychelles vin en model devlopman.

“Me nou oule al pli lwen. Aprezan annou rod fason pour ganny plis rannman avek nou travay. Nou bezwen fer sa pa zis akoz konpetisyon enternasyonal, me osi pour kree plis larises e pour nou zanfan.

“Tenm pour lannen 2005 i ‘Nou zanfan, nou trezor, nou lavenir’. Nou donn nou zanfan pli bon preparasyon posib, pour ki zot aprann byen, devlop byen, e vin bann travayer egzanpler pour pei demen. En vre trezor ki nou kapab pas avek nou zanfan se valer travay pour zot ganny byen zot lavi, pour zot prop dibyen, pour byennet zot fanmiy ler zot i’n gran, e pour devlopman pei.

“Travay e prodiktivite i mwayen pour en pei devlop son lekonomi. Se par travay dir ki nou sitwayen i kapab soutenir en bon standar lavi, pour nou fanmiy, e nesesite de baz. 

“Plis prodiktivite i benefisye travayer, sa lantrepriz ou departman kot nou travay, e gouvernman ki ranmas plis reveni pour re-envestir dan devlopman.

“Mon swe alokazyon Lafet Travayer se ki sak Seselwa i dan en lanplwa prodiktif e prodwir plis.  Anmenmtan ki mon demann Departman Lanplwa pour entansifye zefor  pour kreasyon plis lanplwa, mon profite pour fer en lapel pour en sanzman latitid anver serten travay. I annan plas travay dan pei ki pe esper travayer. Sirtou pour bann dimoun ki konmela pa dan en lanplwa, zot a vwar en sanzman dan zot lavi ler zot tous en saler lafen dimwan.

“Finalman mon fer en lapel avek bann lazans gouvernman, anplwayer e lorganizasyon pour travay ansanm an konsiltasyon ek dyalog lo bann size lanplwa e travay. Dyalog e konsiltasyon i ankouraz partisipasyon, lademokrasi, bon gouvernans, progre sosyal e plis stabilite dan pei. En bon relasyon ant anplwayer e travayer i bon pour biznes e lenvestisman.
“Ansanm nou pli byen kapab trouv solisyon pour bann size lanplwa, travay, prodiktivite e progre.
“Mon swet tou travayer Bonn Fet!”

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *