Lazournen Lafanmiy-Minis i demann lafanmiy pour koste


15-May-2009

Minis LloydMinis in dir sa dan son mesaz alokazyon Lazournen Lafanmiy ki ganny selebre ozordi.
Teks entegral mesaz Minis Lloyd i lir koumsa :

« Alokazyon Lazournen Lafanmiy mon profit sa lokazyon pour swet tou fanmiy Seselwa ‘Bonn Fet’.
I osi en moman kot mon ti a kontan ki nou tou nou fer en pti refleksyon ansanm lo lenportans en bon fanmiy.

« Parey toulezour nou tande, lafanmiy i pilye nou sosyete. Pour annan en sosyete solid, nou bezwen annan bann bon fanmiy avek bann bon valer, model pozitiv, bann paran responsab, bon zanfan e lanmour i bezwen renyen.
« Tou sa i enportan akoz i ed nou pour fonksyonnen e fer fas avek bann defi ki nou rankontre dan nou lavi toulezour.

« Si nou pran realite ozordi, nou trouv nou avek bokou sitiasyon difisil, par egzanp problenm drog ki pe ravaz bokou nou bann zenn e anmenn konfli ek divizyon dan fanmiy. Bann konportman imoral ki nou konstate resaman i en vre konsern pour nou sosyete.  Serten nou bann manm fanmiy ki pli vilnerab pe ganny neglize, abandonnen e abize. Bann kriz global avek nou reform ekonomik i osi prezant nou avek bokou defi me se atraver difikilte parfwa ki fer nou sorti nob e meyer. Se sa bann defi ki fer nou for. « Annou koste ansanm, annou reste ini, e ansanm annou annan en vizyon komen, devlop rezilyans, e trouv resours pour sirmont tou sa la.

« Annou dan sa moman kot nou pe fer fas avek bokou defi, reafirm nou langazman anver nou fanmiy e osi nou kominote. Annou alor koste ansanm tou fanmir Seselwa pour selebre Lazournen Lafanmiy.

« Annou felisit tou bann fanmiy solid e rezilyan ek bann ki pe esey zot mye pour demontre sa bon legzanp.
« Pour tou bann fanmiy ki dan lapenn ou pe fer fas avek difikilte, e osi fanmiy bann ki pe ganny tenir otaz an Somali nou dir zot pran kouraz, nou solider avek zot e ozordi nou lapriyer i al pour zot. »

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *