Annou koste pour lavenir ek sikse Sesel


16-May-2009

Sikse en nasyon i vin atraver linite ki nou demontre, zefor ki sak endividi i mete e lespri korperasyon ki met lasosyete ansanm.

Menm dan son pti legzistans, Sesel i fyer pour tal son sikse akote bann pli gran nasyon.

I reste bokou pour akonplir me touzour enportan pour met antet se ki lakonplisman pa vin avek zefor zis en group me en pei antye.

Resaman, listwar nou pei pe navig dan en nouvo direksyon kot sanzman dan lekonomi mondyal in kit en pasaz nwanr lo lekonomi Sesel.

Me menm sa, Seselwa konman en pep ranpli avek determinasyon e perseverans in leve e konbat sa kriz. Avek zefor sak sitwayen, ansanm lo baz en sel bi nou kapab dir ki nou lo en bon semen ver progre.

Dan sa moman difisil kot defi i otour nou i enportan ki nou senm linite, determinasyon e lespri lapartaz dan tou kominote. I enportan ki nou met lankourazman dan lespri nou bann frer ek ser, ki nou annan menm vizyon konsernan linite dan nou pei.

Koste Seselwa i swiv byen dan lepa tenm 2008, Nou Konstitisyon Lavwa Nou Nasyon. Nou konstitisyon i’n batir en fondasyon linite e legzistans en pep matir.

Nou tenm sa lannen i osi tit nou lim nasyonal,en rekey mo ek lanmizik ki fer nou fyer, ki reviv patriotism e nou langazman anver nou patri.

Nou lim i anmenn mesaz lape, i anmenn refleksyon lo serten valer kle ki dan sa letap difisil i enportan ki nou senmen pour ed nou patri.

Koste seselwa i sant lo lazwa, lanmour e lape. Si sa trwa valer i vin an egzistans dan lasosyete nou semen ver progre pou vin pli kler. Fason pli efektiv pour en pei fonksyonnen se ler tou son sitwayen i retir negativite e met akote tou diferans.

I osi enportan ki nou remersye Bondye parey nou lim i mansyonnen pour en tel paradi parey Sesel i ganny dekri par viziter.

Nou devret remersi li pour sa linite e trankilite ki nou ankor pe kiltive konpare avek serten pei kot lager, krim ek vyolans i’n zot pase, prezan e menm pe al dan fitir.

Bondye i’n beni Sesel avek en pep ki annan devosyon, konpasyon e nou lim i demann nou pour koste ansanm pour selebre, pour konbat defi e pour fer tou pour protez nou sel patri.

Annou pran byen ka avek nou pei, annou kiltiv bann bon valer ki a fer nou kontinyelman ganny beni.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *