Prezerv nou leritaz pour nou zanfan


20-June-2009

Bokou viziter i vin lo nou bann zil pour sa trankilite ki zot ofer e pour son leritaz natirel.

Nou leritaz i fer nou fyer akoz nou konnen ki sa ki nou posede i inik e presye pour nou e bokou i felisit nou pour sa.

Nou lanmer ek son konteni plen avek kouler e andemik, nou klima ek vezetasyon an abondans ki fer nou ganny refer par bokou konman en paradi se bann eleman kle larises Sesel. Se sa ki fer nou annan en labote eksepsyonnel e ganny admire par bann ki vizit nou bann zil.

Bokou striktir in ganny met an plas pour asire ki sa i ganny byen prezerve e proteze.

Lenportans prezervasyon i pa selman pour gard nou pei prop, me se osi pour anmenn sa sans responsabilite parmi popilasyon e pour nou fitir zenerasyon kapab zouir.

Nou devret osi pran an konsiderasyon ki Sesel konman en destinasyon touristik i depan bokou lo son lendistri tourism ki anmenn en gran parti son reveni e kree lanplwa pour bokou sitwayen.

Son lanvironnman i zwe en rol enportan dan sa lendistri e si labote nou bann zil pa ganny pran ka avek, byensir sa pou annan lenpak negativ lo tourism e nou lekonomi.

Bokou sitwayen pa konsyan nesesite annan sa larises atraver bann aksyon iresponsab.

Parol nou lim nasyonal i fer nou reflekte lo valer prezerv nou leritaz pour boner nou zanfan.                                                                                                                                                                                                             
« En leritaz byen presye
Pour boner nou zanfan »

Se nou zanfan ki pe grandi ozordi ki pou vin bann fitir dirizan e i itil ki zot vwar sa bon konmansman pour ki zot a touzour asir konservasyon ek prezervasyon labote Sesel.

Ledikasyon lo en tel size i en letap vreman enportan e i devret ganny ranforsi lo nivo skoler.

Sa i a donn sans bann zanfan tou laz pour devlop zot konnesans lo bann diferan fason ki zot kapab prezerv zot peizaz ek son litilite.

I neseser ki konman en sel pep nou travay ansanm pour reisir menm avek bokou lobstak ki otour nou tel ki lenpak sanzman ekonomik.

I enportan ki nou koste ansanm e travay pour byennet nou pep e fitir zenerasyon.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *