Nouvo progranm lektir pour bann pti zanfan


31-August-2011

‘Aprann Lir Avek Papiyon’ (ALAP) i en progranm lektir ki’n ganny devlope spesifikman pour bann zanfan dan staz Pti Lanfans. Bi sa progranm se pour ogmant lefikasite dan lansennyman ek laprantisaz lektir dan lalang maternel lo nivo dezyenm lannen lakres ziska dezyenm lannen primer (P2). Progranm ALAP i osi form parti entegral azanda reform ledikasyon 2009 –2010 kot lanfaz pe ganny mete lo devlopman lektir, matematik ek savwar fer.

I annan trwa progranm lektir konplet e konpreansif e sak progranm in pas atraver en faz letid pilot avan son lenplimantasyon zeneral. Premye progranm ti ganny entrodwir dan lakres an 2009, swivi par P1 an 2010. Sa lannen, dernyen progranm dan sa seri ti demare dan P2 avek lobzektif pour ranforsi lektir a en nivo pli avanse dan tou son laspe.

Sa progranm i kouver sa kat gran konpetans dan langaz : ekoute, koze, lir e ekrir. An plis ki sa, i pou ede soutenir motivasyon ek lentere bann zanfan dan lektir, e elev nivo laprantisaz, ki pou permet zot fonksyonn pli byen dan lezot langaz.
Progranm P2, i annan set diferan kalite materyo ki grade, ilistratif e kolore. I enkli:

• Kart Son : En seri kart pour bann son pli avanse (vwayel long, nazal, konsonn double eksetera….). Lo sak kart i annan senk mo avek son ilistrasyon.

• Kart Kontin : En nouvo koleksyon kontin tre enteresan, an kouler avek bann ilistrasyon tre komik.

• Kart Lekritir (Nivo 1) : En group kart ki pe demontre diferan levennman dan lavi toulezour atraver desen. I annan en lalis mo pour ekrir fraz baze lo desen.

• Kart Lekritir (Nivo 2) : En group kart ki reprezant en seri aktivite ki relye avek lavi toulezour atraver portre reel. I osi  konpri en lalis mo byen grade pour prodwir pti teks senp e kourt. Sa de kart pour ede devlop limazinasyon ek kreativite bann zanfan.

• Zistwar : I konpri set zistwar pli avanse e ranpli avek karakter vivan. Bann valer ki nou devret pe pratike dan lavi toulezour i osi ganny enkorpore.

• Kart Aktivite Zistwar : En seri kart pour sak zistwar ki anmenn en varyete aktivite vokabiler, gramer ek konpreansyon. Bann aktivite i komans avek sa ki pli fasil ziska pli difisil.

• Kaye Legzersis : I annan de kaye legzersis avek bokou nouvo legzersis ki tre ris e adapte avek tou abilite ek laz bann zanfan.

Tou sa bann materyo pou kontinyelman promouvwar laprantisaz lektir an Kreol e anmenn en transformasyon gradyel dan lansennyman lo nivo Pti Lanfans. I pou osi fer latmosfer ek lanvironnman dan laklas vin pli akeyan e stimilan ki pou permet lagrandisman bann konnesans ek konpetans dan lektir.

Tou sa bann materyo pou kontinyelman promouvwar laprantisaz lektir an Kreol e anmenn en transformasyon gradyel dan lansennyman lo nivo Pti Lanfans

Parey sa de lezot progranm ALAP avan, sa progranm P2 in osi ganny devlope par sa group edikater Pti Lanfans, anba direksyon Madanm Shirley Choppy. Sa travay manifik e egzanpler in sirpas tou lekspektasyon e ganny byen apresye par tou bann ki’n enplike dan son lenplimantasyon.

En progranm swivi ek evalyasyon in ganny met an plas lo nivo Departman Ledikasyon pour siport bann ansennyan dan faz lenplimantasyon lo nivo lekol. Alafen trimes skoler zot zwenn zot bann koleg sorti dan lezot lekol pour fer evalyasyon, pas an revi lenplimantasyon e esanz lide, bann bon pratik e diskit lo bann nouvo linovasyon ki zot pe antreprann. Bann zofisye dan Seksyon Pti Lanfans i donn zot konsey ek gidans neseser, e ansanm rod solisyon pour amelyor performans.

Bann zanfan in osi demontre zot lantouzyazm ek lentere pour aprann lir e ekrir. Sa in ganny reflekte dan sa zoli pti poenm ki Carl Gedeon, en zelev P1 sorti lekol Pointe Larue, ti enterprete pandan seremoni lansman ki ti fer resaman.

Malgre progranm ALAP in ariv dan son dernyen letap devlopman ek lenplimantasyon dan staz Pti Lanfans, Departman Ledikasyon i vwar li neseser pour swiv sa group zanfan dan P3 an 2012.

Sa group edikater Pti Lanfans ki’n devlop sa bann progranm ALAP

Dan sa konteks, Seksyon Pti Lanfans pe organiz en seri sesyon travay pour sansibiliz bann ansennyan P3 lo lenportans tranzisyon P2-P3, konteni progranm ALAP ek kontinyite dan son lenplimantasyon pour soutenir progre e anmenn plis rezilta ankor.  Levidans in montre ki Progranm ALAP in fer bokou sikse e i sa veikil ki’n anmenn laviktwar pour bann pti zanfan dan domenn lektir ek zot laprantisaz an zeneral.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *