‘Zanfan i la pour nou e nou la pour zot’


28-September-2011

Mis Wilna Rosine (a gos) avek son asistan Nelly Larue pandan en aktivite avek son bann zanfan

Departman Ledikasyon ti deside pour rekonpans bann ansennyan pti lanfans pour zot devouman ek travay dir dan lenplimantasyon progranm lektir ALAP resaman. An 2009, en group ansennyan lakres ti resevwar zot rekonpans swivi par en lot group ansennyan dan primer enn an 2010. Sa lannen, progranm ALAP i dan son dernyen faz lenplimantasyon zeneral dan primer de e bann ansennyan pou ganny zot rekonpans boner lannen prosenn.

Mis Wilna Rosine i enn parmi bann ansennyan ki ti ganny rekonpanse pour son bon travay dan primer enn lannen pase pandan en seremoni ki ti fer an Zilyet sa lannen. Mis Wilna i en veteran dan lansennyman avek 40-an leksperyans dan staz pti lanfans, pli presizeman dan P1 ek P2. Son parkour dan lansennyman ti komans a laz 21-an kot lekol primer Takamaka ziska konmela.

I ti komans son karyer avek en formasyon entansif kot ‘Teacher Training College’ e apre sa i ti swiv plizyer lezot kour formasyon ki Minister Ledikasyon ti ofer dan bann diferan size ek pedagozi. I ti enn parmi bann ansennyan ki ti ede devlop bann premye progranm angle pour ledikasyon pti lanfans ek primer. En kantite etidyan in pas dan lanmen Mis Wilna e ozordi i fyer pour vwar bann profesyonnel ki in ansennyen pe fer bann kontribisyon pozitiv e remarkab dan lasosyete.

Atraver sa entervi, nou ava dekouver plis lo sa ansennyan, son parkour, lakonplisman avek lenplimantasyon progranm lektir ALAP an relasyon avek laprantisaz, lansennyman, sipor paran, formasyon ek son leksperyans an zeneral.

Kwa ki’n fer ou ganny sa rekonpans parmi bann meyer ansennyan P1 pour lannen 2010?

Mis Wilna Rosine : Lanmour, komitman, zefor, lentere ek devouman dan mon travay in ed mwan pour ganny sa rekonpans. Mon apresye bokou sa rekonpans, me sa ki mon pli kontan se sa satisfaksyon ki mon’n gannyen atraver rezilta mon bann zanfan. Mon senserman krwar ki bann ansennyan ki travay tre dir i devret ganny rekonpanse. Sa linisyativ ki Seksyon Pti Lanfans dan Departman Ledikasyon in pran pour rekonpans bann ansennyan pti lanfans ki’n perform tre byen i a motiv lezot pour annan plis komitman e met plis zefor dan zot travay pour ogmant lefikasite ek nivo ledikasyon. Bravo, Departman Ledikasyon !

Ki mannyer ou kapab evalye progre ou bann zanfan dan lalektir depi lannen pase ziska prezan?

Mis Wilna Rosine : Lannen pase mon bann zanfan ti prodwir bann tre bon rezilta dan evalyasyon nasyonal P1. Rezon pour sa se akoz zot ti ganny byen antrennen pour zot perform a en nivo tre o. Sa bagaz ki zot in gannyen depi lakres atraver progranm ALAP in ed zot pour devlop diferan skil ek konpetans dan lalektir. Anplis ki sa zot sans kreativite ek konpreansyon pe ganny byen devlope atraver bann diferan teks ek aktivite.

Progre i evidan, lamazorite zot i kapab lir bann teks konplike e travay endepandaman. Mon fyer pour dir ki tou mon zanfan i kapab lir, menm si tou pa lo menm nivo. Progranm ALAP i met anplas bann konpetans debaz pour lalektir an Kreol e sa in fasilit laprantisaz dan lezot size. I remarkab alor ki dan Angle osi mon bann zanfan pe byen debrouye.

Mis Rosine (dan milye) pe diskite avek son bann koleg ansennyan

Ki mannyer ou war performans ou bann zanfan dan lekritir?

Mis Wilna Rosine : Progranm ALAP pa zis met lanfaz lo lalektir, me i osi annan en seri materyo pour devlop kreativite dan lekritir ek prodiksyon ekrir parmi bann zanfan parey in ganny preskrir dan progranm letid. Ziska prezan mon remarke ki mon bann zanfan in fer bon progre dan lekritir. Sa in posib akoz zot in ganny bokou bagaz neseser pour ed zot devlop zot sans kreativite. Mon sirprann pour vwar bann prodiksyon ekrir ki bann zanfan in arive fer a ler aktyel.

Zot in metriz byen bann vokabiler, gramer e striktir ki zot in aprann. Travay pa fini la, e i reste ankor plis travay pour fer.

 Ki mannyer ou kapab evalye ou performans dan lansennyman lalektir depi ler sa progranm in
konmanse?

Mis Wilna Rosine : Sa progranm in agrandi bokou mon konnesans. Mon’n ganny en kantite nouvo lide ki mon pe met an aplikasyon dan mon laklas tel ki : stratezi pour rakont zistwar, teknik lansennyman lalektir, lorganizasyon ek deroulman aktivite diferansyasyon eksetera. Sa bann nouvo lide in donn mwan plis gou, lentere ek konfidans pour travay avek mon bann zanfan. I osi annan plis materyo kolore ek bann aktivite tre enteresan ki’n fer mwan, osi byen ki mon bann zanfan, vin pli motive. Wi, mon kapab dir ki mon’n aprann bokou atraver progranm ALAP. Menm si mon en ansennyan aze, mon laz pa’n en baryer pour mwan ditou, mon’n devlope profesyonnelman e mon pe kontinyelman donnen pour batir en fondasyon solid dan pti lanfans pour ki mon zanfan i kontinyen perform alaoter dan primer e fer mon lekol touzour ganny renonmen.

Ki mannyer ou kapab dekrir lanvironnman ou laklas kot laprantisaz lalektir pe deroule?

Mis Wilna Rosine : Lanvironnman mon laklas i tre atiran. Mon fer sir ki dan sak kwen i annan en balans travay ansennyan ek zanfan ki ganny afise. Kwen Kreol i tre kolore avek bann materyo ALAP ki’n ganny prepare par Seksyon Pti Lanfans, osi byen avek bokou materyo otantik ek aktivite siplemanter. Fason ki mon’n organiz mon laklas i favoriz laprantisaz bann zanfan. I fer ki i annan ase lespas pour travay group, endividyel, dramatizasyon e osi enportan pour fasilit deplasman. En lanvironnman laklas parey i ede pour mentenir motivasyon ek lentere zanfan e evidaman kre en lanbyans formidab pour laprantisaz deroule.

Parey ou konnen rol ek sipor paran i tre enportan dan laprantisaz bann zanfan. Dekrir partisipasyon paran ek sipor ki ou’n gannyen avek zot?

Mis Wilna Rosine : I annan en ‘Open door policy’ kot mon lekol. Paran i ganny sans a tou moman pour vin vwar travay e diskit lo progre zot zanfan. I annan en bon nonm paran ki  pare, enterese e fer serten kontribisyon pour ede rann lansennyman ek laprantisaz pli efikas. Me par kont i annan osi en pti group paran ki rarman apros lekol. Mon krwar ki tou paran i devret santi zot konsernen avek ledikasyon zot zanfan e donn nou en kou-d-men dan demars pour anmenn en meyer ledikasyon pour tou zanfan san eksepsyon.

Komant en pe lo formasyon ki ou’n gannyen vizavi lenplimantasyon progranm ALAP?

Mis Wilna Rosine : Mon’n pas atraver en seri formasyon anliny avek lenplimantasyon progranm ALAP an 2010 ek 2011. Sa formasyon ti annan pour bi donn ansennyan bann bagaz ek zouti neseser pour zot kapab enplimant sa progranm avek sikse. Formasyon ti tre entansiv, byen enformatif e pratik ki ti vreman motiv mwan koman en partisipan. Personnelman mon’n aprann bokou e ganny en bagaz ris ki’n fer mwan vin pli konfidan pour enplimant sa nouvo progranm. Mon’n osi kontan pour ganny bann plan lansennyman konplet e byen detaye ki’n met a nou dispozisyon. Sa dan limenm in en gran led akoz in tir en bon pe travay planifikasyon lo mwan, e in donn mwan plis letan pour ansennyen e travay avek sak zanfan dapre zot abilite, en keksoz ki mon ti toultan swete i arive. I’n vreman en gran soulazman pour mwan akoz mon kapab ariv kot mon lakour en pe pli boner.
Sa formasyon i enn ki ti ekselan konpare avek lezot ki mon’n swiv oparavan. Mon felisit Seksyon Pti Lanfans ek bann formater pour sa bon travay lekip. Mon dezir se ki Departman Ledikasyon i kontinyen organiz bann pti sesyon formasyon pli souvan pour fer nou bann ansenyan reste azour avek bann nouvo devlopman dan ledikasyon bann pti zanfan an zeneral.

Ki kalite sipor ou pe gannyen avek ou asistan?

Mis Wilna Rosine : Manmzel Nelly Larue i en zenn tre motive ki pe asiste mwan dan mon travay. I en dimoun ki kontan e konpran devlopman bann pti zanfan. Nou travay an kolaborasyon e nou konpran byen kanmarad. I ed mwan bokou e se li ki prepar laplipar materyo siplemanter tel ki kart, bann zwe, letiket, eksetera. I osi asiste mwan avek group latelye, menm parfwa avek bann zanfan ki annan difikilte. Son devosyon ek kontribisyon in ede pour fer nou bann zanfan ganny rezilta ekselan dan evalyasyon nasyonal lannen pase.

An zeneral dekrir ou leksperyans avek progranm ALAP?

Mis Wilna Rosine : Si mon pou konpar bann progranm kreol ki mon’n travay avek dan lepase avek sa nouvo progranm ALAP, mon vwar ki i annan en gran diferans. Bann progranm avan ti annan mwens resours e pa ti sitan kolore e atiran parey progranm ALAP. Dan sa ka bokou mon letan ti ganny dedye dan planifikasyon ek preparasyon leson. ALAP i en progranm ki annan en konteni ki vreman ris e konplet. I vin avek tou son bann resours pour laprantisaz ek lansennyman. Parey ou konnen, travay en ansennyan sirtou dan staz pti lanfans i enn ki pa fasil ditou. Avek lentrodiksyon ALAP mon’n santi mwan pli leze akoz tou resours in pare e mon letan i zis pour ansennyen. Mon’n kapab travay avek sak zanfan koman en endividi e fer sir ki zot bezwen laprantisaz i ganny adrese. Avek ALAP, mon’n fer li, mon’n reisir e mon bann zanfan in progrese. Rezilta in montre ki plis ki lanmwatye mon bann zanfan in ariv a en nivo tre avanse, nivo trwa dan lalektir.

Fransman pour dir lo komansman mon ti per progranm ALAP. Sa ki ti fer mwan pli per ankor se ler Madanm Shirley Choppy, direkter Seksyon Pti Lanfans, ti dir dan formasyon ki alafen P2 tou zanfan i devret kapab lir ek ekrir. Malgre sa defi mon’n byen adapte avek sa progranm. Avek led mon asistan, bann ansennyan lakres ek sipor mon kordinatris, Madanm Marlene Zelime e zofisye ledikasyon sorti dan Seksyon Pti Lanfans, Madanm Morine Max, mon’n akonpli bokou e mon’n atenn mon target, e tou mon zanfan in arive konn lir ek ekrir. Sa defi ki Madanm Choppy ti prezant avek nou in vin en realite, me avek bokou pasyans, travay dir ek determinasyon.

Ki ou swe pour ou bann zanfan e lavenir?

Mis Wilna Rosine : Mon swete ki mon bann zanfan i kontinyen ganny tou lankourazman posib pour zot progres plis dan lalektir akoz i pa fini la. Mon espere ki sa gou pour lir i ganny soutenir e ki zot pran lalektir koman zot zanmi. Mon pli gran swe se ki sa travay ki mon’n fer i annan son swivi dan primer pour ki sa group zanfan ki’n sorti dan mon lanmen i a toultan prodwi bann bon rezilta pour anmenn laviktwar pour zot menm, zot paran e zot lekol. Anplis ki sa mon demann tou ansennyan pti lanfans e primer pour reste angaze e pozitiv, gard en lespri ouver e annan sa komitman anver zot travay e met zanfan premye dan tou sa ki zot fer. Sa i ava permet zot fer sa diferans dan zot lansennyman ek laprantisaz bann zanfan. Lo en not final, mon konsey pour tou ansennyan, se ki tou zanfan i annan potansyel pour devlope, aprann e progrese dan zot parkour skoler. Zot la pour nou e nou la pour zot osi.

Kontribye par Seksyon Pti Lanfans, Departman Ledikasyon

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *