Leksperyans en ansennyan, Mis Maureen Low Toy, sorti lekol Takamaka


12-October-2011

Minister Ledikasyon ti deside pour rekonpans bann ansennyan pti lanfans pour zot devouman ek travay dir dan lenplimantasyon progranm lektir ALAP, resaman.  An 2009, en group ansennyan lakres ti resevwar zot rekonpans swivi par en lot group ansennyan dan primer enn an 2010. Sa lannen, progranm ALAP i dan son staz final dan lenplimantasyon zeneral dan primer de e bann ansennyan sa nivo pou ganny rekonpanse boner lannen prosenn.

Mis Maureen Low Toy ti komans enplimant progranm ALAP dan primer enn an 2010, apre ki i ti’n swiv en kour formasyon pour lenplimantasyon sa progranm. I enn parmi bann premye ansennyan ki ti komans ansenny Kreol dan lekol an 1982. Mis Maureen i annan 39-an leksperyans dan lansennyman dan staz pti lanfans, pli presizeman dan P1 ek P2. I ti konmans  son parkour dan lansennyman an 1972 kot lekol Anse Royale primer.  Apre sa an 1976, i ti al swiv en kour formasyon kot ‘Teacher Training College’. I ti ganny plase kot lekol Takamaka apre ki i ti’n konplet son letid ziska prezan. Mis Maureen in swiv plizyer lezot kour formasyon lokal ki Departman Ledikasyon ti ofer osi byen ki lo nivo rezyonnal.

Mis Maureen i en ansennyan egzanpler e in toultan prezan e aler dan son travay. Son 100% prezans kontinyel ti fer li kalifye pour ganny en pri pour detrwa lannen konsekitiv, en linisyativ ki Minister Ledikasyon, Lanplwa ek Resours Imen ti enplimante dan bann lannen 1995. Mis Maureen i fyer son lakonplisman pandan son karyer akoz in form en kantite zanfan ki pe okip bann diferan pozisyon dan lasosyete. In toultan en ansennyan ki’n ganny admire pour son bann kalite eksepsyonnel e i ganny respe tou sa ki’n pas dan son lanmen, bann paran e lakominote Takamaka.

Mis Maureen (dan milye) avek de paran – Madanm Confiance ek Msye Max – pe obzerv bann materyo ALAP

Annou dekouver plis lo sa ansennyan, son parkour, lakonplisman avek lenplimantasyon progranm lektir ALAP an relasyon avek laprantisaz, lansennyman, formasyon ek son leksperyans an zeneral.

Rezon pour sa rekonpans

Tou sa ki mon’n arive akonpli in vin atraver lanmour ek lentere ki mon’n annan pour mon travay. Zefor ekstra ki mon’n mete e mon dezir pour war tou mon bann zanfan epanouir e fer sikse dan zot letid. Mon’n osi atribye sa rekonpans avek sa travay tre dir ki mon’n fer pour bokou lannen dan Primer 1 ek 2. E la mon pe rekolte fri mon zefor atraver bon performans mon bann zanfan e mon satisfaksyon i double ler mon vwar tou mon zanfan pe lir e ekrir.

Progre zanfan dan lektir ek lekritir

Progranm ALAP in met sa bon fondasyon pour lektir ek lekritir. Mon bann zanfan pe lir avek bon lentonasyon, prononsyasyon e osi pli enportan avek konpreansyon. Zot pe lir bann diferan materyo lektir e serten parmi zot mon kapab kategorize koman bann lekter endepandan.  Lo kote lekritir, bann zanfan pe komans prodwir bann pti teks kourt ek zistwar ki relye avek progranm letid ek lemonn otour zot. I osi en plezir pour mwan vwar bann zanfan ki sorti dan lezot lekol avek gro difikilte laprantisaz pe fer bokou progre. Sa dan limenm i en gran satisfaksyon pour mwan konman en ansennyan.

Performans dan lansennyman lektir avek progranm ALAP

Mon en ansennyan ki’n toultan kontan travay dir e osi devoue  dan tou sa ki mon fer.  Depi sa progranm in konmanse mon vwar ki zanfan in fer bokou progre dan lektir konpare avek avan.  Mon’n devlope e mon ganny plis konnesans pour elev mon nivo lansennyman.  Mon’n vin pli motive, mon’n bezwen angaz mwan dan resers e devlop bann nouvo materyo siplemanter pour siport tou zanfan. Mon kapab dekrir mwan koman en ansennyan konpetan dan lansennyman lektir. Mon’n donn bokou e mon ankor annan bokou pour donnen.

Lanvironnman Laklas

Mis Maureen (a gos) avek son asistan Mis Clothilde pe diskit travay

Pour lektir devlope e vin pli efektif, i enportan ki tou ansennyan i met bokou lanfaz lo lanvironnman laklas kot laprantisaz i deroule. Mon’n fer provizyon pour annan lespas e met bann diferan kwen pour permet zanfan enterakte antre zot e manipil diferan resours dan prosesis laprantisaz. Lanvironnman  mon laklas i enn ki tre ideal e ris ki favoriz laprantisaz. Bann materyo ALAP i tre zoli, kolore e atiran, i zwe en gran rol pour gard zanfan motive e devlop sa gou pour lir. Zanfan osi in kontribye pour fer lanvironnman laklas vin pli akeyan e stimilan atraver zot travay ki’n ganny ekspoze dan bann kwen. Zot santi zot fyer e kontan ki zot travay in ganny apresye e valorize.

Formasyon pour lenplimantasyon progranm ALAP

An zeneral mon pou dir ki sa formasyon ti deroul byen e bann resours ti alaoter.  Bann modil ti tre enteresan e bann lenformasyon ti byen elabore e relevan pour nivo pti lanfans. Bann formater sorti kot Seksyon Pti Lanfans, Sant pour Progranm Letid ek Evalyasyon ek Liniversite Sesel ti tre dinamik e zot ti fer tou pour donn nou bann bon teknik e agrandir nou konnesans dan lansennyman lektir.

Menm si sa formasyon ti vreman entans, mon ti ganny byen prepare pour delivre sa nouvo progranm lektir. Mon oule osi fer remarke a sa staz ki Seksyon Pti Lanfans anba direksyon Madanm Shirley Choppy in realiz nou rev – en rev ki lontan nou ti pe espere pour met a nou dispozisyon en progranm formidab e konpreansif pour lektir,  ansanm avek son progranm formasyon pour tou bann ansennyan.  Fransman, mon’n ganny byen formen e mon’n benefisye en kantite.

Lenpresyon zeneral lo progranm ALAP

Pour konmanse, mon ti annan bokou lenkyetid vi ki sa progranm ti nouvo pour mwan. Sa progranm i annan tou son resours pour lansennyman ek laprantisaz. Bann plan ti byen kler, detaye e fasil pour swiv. Sa ti en gran soulazman pour mwan akoz i ti donn mwan plis letan pour travay avek mon bann zanfan, e fer sir ki sakenn de zot, zot bann bezwen laprantisaz i ganny adrese. Bann zanfan ti bon e tre motive ler mon ti ganny zot sorti dan lakres, zot ti eksite pour al dekouver e aprann plis lo progranm papiyon dan Primer 1 ek 2. Sa ti mon defi e mon kapab dir ki ALAP in anmenn en lenpak pozitif lo laprantisaz ek lansennyman. Mon santi mwan aprezan alez e pli konfidan pour ansenny sa progranm.

Dan mon parkour preski 2-an dan sa progranm, mon’n ganny bokou led ek sipor sorti kot Seksyon Pti Lanfans, an partikilye sorti kot Zofisye Ledikasyon responsab pour nou lekol, Manmzel Morine Max, mon koleg ansennyan Manmzel Wilna Rosine e mon kordinatris Manmzel Marlene Zelime. Mon pa kapab oubliy mon partener fidel, Manmzel Clothilde Hollanda, mon asistan ki’n travay kot-a-kot avek mwan pour anmenn sa rezilta siperb. Mis Clothilde i kontan travay avek pti zanfan.  I tre devoue, motive e aktiv dan laklas. Son prezans dan laklas i remarkab. I ed bokou bann zanfan travay dan group latelye osi byen ki prepar materyo siplemanter pour konsolid sa ki zot in aprann.

Swe pour bann zanfan

Mon swe se ki mon ti a kontan vwar mon bann zanfan kontinyen travay dir, anmenn lafyerte pour zot menm, zot paran e osi anmenn laviktwar pour lekol Takamaka.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *