Ki sa kanser?


15-October-2011

Sa bann selil i ganny miltipliye e kontrole dan en fason ordonnen. Parfwa sa bann selil i dekontrole e zot pa fonksyonn normalman. Zot derobe e propaze ziska zot form en timer.

Sa bann timer i propaze ziska zot afekte nou bann tisi, organn ek lezot parti nou lekor.
Sa i osi kapab afekte nou lanmwel, disan ek lezo.

En timer ki ganny detekte dan zis en parti lekor e i pa ankor propaze, i apel en timer ‘primer’ oubyen premye staz.
Kan bann selil ki trouve dan en timer ‘primer’ i propaze e al form en timer dan en lot parti lekor sa i apel en timer ‘segonder’ oubyen dezyenm staz.

Kanser i kapab touye akoz i:
• Detrir nou bann organn
• Deranz bon fonksyonnman e devlopman nou lekor ek nou sistenm defans
• Blok nou sistenm sirkilasyon disan ek pasaz ler.
Kanser i ganny trete par; loperasyon, kimoterapi ek radyoterapi. I osi annan resers ki prouve ki serten medsin tradisyonnel i kapab tret kanser.
Kanser i kapab geri si i ganny detekte boner.
Kanser i kapab ganny evite.
SANZ OU FASON VIV!

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *