Set piblikasyon kreol i lanse ofisyelman ‘Anba Moulapa’


29-October-2011

Bann ekriven pe siny zot liv pandan seremoni Zedi swar

Anba Moulapa i non ki bann organizater in swazir pour dekrir sa levennman ki ti asiste par Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye, plizyer sekreter prensipal, direkter Lenstiti Kreol Penda Choppy, plizyer envite, bann fanatik literatir Seselwa, ensi ki loter bann lezot piblikasyon dan lepase.

Sa set piblikasyon ki ti pe ganny onore sa swar i sorti dan diferan kategori tel ki zistwar kourt, poezi, tradiksyon ek roman.

Tou Sa Bann Leokri Dan Mon Lespri i en travay lapoezi ekri par Ruth Marie, Laferm Zannimo i en tradiskyon par Georgine Robert, Lesans, Mansonz ek Desepsyon i en zistwar kourt par Marie-Claire Elizabeth, Laverite Devan Deryer  i en roman par Benediste Hoareau, Poenm Pour En Nouvo Sezon i en koleksyon poenm par bann diferan loter, tandis ki Valer Lavi ek Zenn i de zistwar kourt ekrir par Vincent Larue.

Piblikasyon Ruth Marie, Georgine Robert, Marie-Claire Elizabeth e Benediste Hoareau i osi bann venker dan zot kategori respektiv dan konpetisyon literer Antoine Abel. 

Louvertir sa seremoni ti fer par Minis Shamlaye – ki osi tyermenn komite Festival Kreol.

Dan son ladres, i ti dir ki prodiksyon liv dan Sesel i pa gran akoz nou napa en gran kantite ekriven.
I ti felisit tou bann ki pe ede agrandir sa koleksyon ki Sesel i annan.

«Mon asire ki dan en lavenir pros i ava annan lezot non bann Seselwa ki ava rezonnen ler nou mazin oubyen koz lo literatir Seselwa -- ki swa lapoezi, roman, pyes teat ek lezot form literer,»  Minis Shamlaye ti dir.
Minis ti osi lans en lapel pour ki i annan en logmantasyon dan lakantite piblikasyon an kreol e rod mwayen pour asire ki bann travay de kalite i ganny fer.

I ti azoute ki son ve i ki en zour en travay literer de kalite an kreol Seselwa i ganny tradwir dan en lot langaz.
Ti osi annan resital en ekstre sak sa bann piblikasyon kot bann envite ti kapab zouir konteni sa bann liv e osi ganny enspire pour azout en kopi dan zot koleksyon.

Sa bann liv ti osi ganny sinyen par sakenn sa bann loter ki ti fer zot vin en piblikasyon ofisyel e apre zot ti prezant en lot kopi zot liv avek Minis Shamlaye e serten bann sekreter prensipal ki ti prezan sa swar.

Bann envite ti osi kapab aste kopi sa bann liv e detann avek sa bann ekriven.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *