26enm Festival Kreol-Partisipan kolok 2011 i koz lo kiltir


29-October-2011

 
Madanm Onezime pe adres envite ek delege kot louvertir kolok yer

Lobzektif prensipal sa latelye, ki devwal en kote pli entelektyel Festival Kreol, se pour met plis lanfaz lo resers kiltirel pour pli byen kapab sofgard kiltir Seselwa.
 
Sa rankont ti osi reflekte plan stratezik 2011-2015 Departman Kiltir ki son vizyon i ‘Kiltir o sant devlopman’.
Se zofisye resers prensipal dan seksyon resers ek proteksyon leritaz dan departman kiltir, Gabriel Essack, ki ti lans bann travay dan prezans Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye – ki osi tyermenn komite lorganizasyon Festival Kreol 2011.
 
Sekreter prensipal pour kiltir Raymonde Onezime, sekreter prensipal pour Devlopman Sosyal Linda William-Melanie, ti parmi plizyer lezot envite.

Dan son ladres, Msye Essack ti dir i enposib pour kapab protez nou leritaz si nou pa konnen kwa egzakteman e osi ki kantite ki nou annan e dan sa laliny, enn bann target mazer son departman se pour devlop plis lentere dan resers kiltirel dan bann lenstitisyon edikasyonnel.

I ti osi eksplike ki en mankman resours pe pous departman kiltir pour kree e osi devlop bann diferan partenarya solid pour ki travay prezervasyon nou leritaz i kapab kontinyen.

Letan i ti adres bann ki ti prezan, Madanm Onezime ti dir ki kiltir i devret vin o sant tou devlopman, e ki pou napa bon devlopman si nou pa pran an konsiderasyon lanvironnman kiltirel.

I ti azoute ki nou labaz kiltirel inik in san okenn dout servi konman en fondasyon solid pour konstrir sa sosyete Seselwa e Kreol ki nou zouir ozordi.

Se pour sa rezon, i ti dir, ki kiltir ek devlopman se de laspe endispansab dan nenport sosyete, e i osi konplemant lepanouisman e lagrandisman en pep, ki swa entelektyelman, sosyalman, teknolozikman, ekonomikman, spirityelman oubyen otreman.

Parmi bann diferan topik ki ti diskite yer ti loportinite lenvestisman dan domenn kiltirel, polisi devlopman soutenab devlopman kiltirel, devlopman arsitektiral ek kiltir e osi fondasyon kreativ pour en fitir soutenab.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *