Lenplimantasyon progranm lektir ALAP (Aprann Lir Avek Papiyon) kot lekol Bel Ombre-Leksperyans Mis Mireen Mousbé «Mon determinasyon pour travay avek zanfan in anmenn mwan reisit»


09-November-2011

Sa rekonpans in vin apre bokou travay dir, devouman ek komitman ki in demontre dan son travay. I ti form parti sa group onz ansenyan P1 ki Departman Ledikasyon ti onore dan seremoni lansman nouvo progranm ALAP pour P2 an Zilyet sa lannen.

Mis Mireen i parmi bann pli zenn ansenyan ki’n ansenny progranm lektir ALAP. I en zenn profesyonnel ki’n fek debite dan karyer lansennyman. An 2007, i ti konplet en kour formasyon lo nivo diplonm kot Lenstiti Nasyonal pour Ledikasyon. Son lannen answit, Mis Mireen ti zwenn lekip kot lekol Bel Ombre konman en ansenyan kalifye. I ti komans ansenny dan premye ek dezyenm lannen primer.

Apre en kour formasyon entansif an 2010, Mis Mireen ti’n pare pour al fer fas avek en nouvo defi dan son karyer. Avek en karakter tre amikal e en lanvi pour kontinyen devlope dan lansennyman, Mis Mireen pa ti per pour fer sa defi vin en loportinite pour li personnelman osi byen ki pour son bann zanfan. Avek sipor en asistan ki tre motive ek en ‘management’ tre angaze dan devlopman laprantisaz ek lansennyman e a lekout son staf, Mis Mireen ti depas tou lekspektasyon e anmenn sa kalite rezilta ki Departman Ledikasyon ti toultan anvi vwar dan sa staz. In anmenn lafyerte pour li personnelman, son bann zanfan, bann paran ek lekol an zeneral. Mis Mireen i en zenn ansenyan egzanpler e tre prometan e nou swet li tou de bon dan son karyer. Atraver sa lartik ki swiv, nou a konn plis lo parkour sa ansenyan tre motive dan lenplimantasyon progranm ALAP.

Mis Mireen (dan milye) avek direktris lekol Mis Stella Nolin (a gos) e kordinatris Pti Lanfans Mis Marie-Helene Adrienne pe get e fer diskisyon lo bann materyo dan progranm ALAP

Rezon pour sa rekonpans
« Vi ki zanfan ti’n ganny bann skil debaz avek sa progranm ALAP dan lakres, mon latas ti enpe pli fasil dan P1. Menm si sa progranm ti nouvo pour mwan, sipor bann staf dan mon lekol parey mon asistan, kordinatris pti lanfans ek direktris ensi ki sipor mon fanmir in ed mwan pour persevere. Bann zanfan osi in zwe en rol enportan  pour ankouraz mwan enplimant sa progranm. Zot ti enterese, motive e laprantisaz ti pas vit e lektir ti vin pli otantik. Mon’n toultan met mon zanfan an premye e sa determinasyon ki mon’n annan pour travay avek zot in anmenn en reisit total. An gro, se sa ki’n anmenn bon rezilta dan evalyasyon 2010 e fer mwan ganny sa rekonpans byen merite. »

Progre zanfan dan lektir ek lekritir
« Nou ekspekte ki pa tou zanfan ki pou ariv lo menm nivo lektir me sak zanfan in fer son progre. Bann ki ti lir avek led desen selman, pe aprezan lir mo ek fraz. Kan fodre silabe pour arive lir en mo nouvo, zot esey fer li san led ansenyan. Bann ki ti pli kapab lir pe ansemoman lir bann mo ek fraz ki pli konplike.

Mon santi ki sa progranm in ede devlop lanmour pour lektir parmi zanfan e sa i ede fasilit transfer zot konnesans dan lezot lalang. Bann zanfan i aktyelman pli motive pour lir e zot esey lir bann materyo lektir ki zot rankontre otour zot. Alor nou kapab dir ki zot in devlop zot konpetans e teknik pour lir e zot in ganny plis vokabiler pour zot kapab eksprim zot pli byen dan bann travay ekrir. »

Performans dan lansennyman lektir
« Ler progranm ti konmanse mon ti annan zis 2-an leksperyans travay e sa ti en defi pour mwan. Mon ti met an pratik sa ki mon ti aprann letan mon ti ganny formasyon Lenstiti Nasyonal pour Ledikasyon e sa ki mon’n aprann avek lezot ansenyan letan mon ti al bann staz dan lekol. Avek formasyon (baze lo progranm ALAP) mon ti ganny bokou plis bagaz pour al transmet mon konnesans avek zanfan. Mon’n ganny plis teknik, konnesans ek resours pour ansenny lektir. Mon santi mwan pli konfidan e konpetan dan sa size. Mon kapab dir ki formasyon dan progranm ALAP i enn ki ti ankadre ansenyan sa nivo avek skil ek abilite neseser dan lansennyman lektir. »

Lanvironnman laklas
« Lanvironnman mon laklas i enn ki atiran e kolore pour ensit laprantisaz e motiv zanfan pour devlop en gou pour lektir. I konpri diferan kwen kot mon’n egzibit bokou eleman enportan tel ki portre reel, lobze reel, liv ek desen. Apard leson lektir formel, dan zot letan lib bann zanfan i frekant sa bann kwen kot zot lir, regard bann portre e manipil bann lobze. Mon santi ki mon laklas i enn ki kre bann kondisyon favorab pour devlop konpetans lektir bann zanfan. »

Sipor paran
“Laplipar paran in donn zot sipor dan diferan fason ki zot kapab. Par egzanp, zot kontinyelman demann lenformasyon lo progre zot zanfan e esey rod fason pour anmenn sa kontinite dan travay kot lakour. I annan paran ki’n aksepte pour vin donn bann pti kozri an relasyon avek leson, zot ede fer kopi bann dokiman, donn zanfan serten materyo ki zot bezwen pour laklas. Annefe, mon kapab dir mon ganny bokou sipor avek paran. »

Sipor avek asistan ansenyan

Mis Mireen, avek led son asistan, Mis Mary Cupidon, pe ansenny en zistwar avek bann zanfan andeor laklas

« Mon asistan, Mis Mary Cupidon, i travay tre pre avek mwan e nou annan en tre bon relasyon travay. Nou diskit lo leson e esanz lide ansanm. I prepar bann materyo siplemanter e i osi ede pour fer resers ekstra lo serten topik pour fasilit lansennyman. I tre motive, devoue e i en gran sipor dan laklas.

Lenpresyon zeneral lo progranm ALAP
« Sa progranm i enn ki demann bokou letan pour planifye, diskite e prepare. Par kont i enn parmi bann progranm letid ki’n ganny byen devlope, striktire e ris an resours. Sa dan limenm i en tre bon lavantaz pour bann ansenyan akoz tou resours pour lansennyman i la.

Sa formasyon ki mon’n gannyen in permet mwan met an aplikasyon bann konnesans dan lenplimantasyon sa progranm. Menm si i en defi, sa progranm i enn ki pou anmenn bokou benefis pour nou zanfan. Tou lendikasyon i montre ki zanfan pe aprann lir byen avek sa progranm e rezilta i koz pour limenm.

Swe
« Mon swe se ki bann zanfan i kapab transmet sa ki zot in aprann an Kreol pour al dan lezot lalang e vin bann lekter endepandan. Zot vin pli konsyan lenportans lir e pran lektir koman en lwazir. Finalman mon swe profon se pour vwar en progranm parey progranm ALAP ganny devlope pour lezot size, setadir pour Angle ek Matematik. »

En kontribisyon seksyon Pti Lanfans dan Departman Ledikasyon

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *