‘Bidze 2012 i enn ki pridan e pran swen avek bann ki dan bezwen’


06-December-2011

Sa i fason ki dirizan zafer gouvernman dan Lasanble Nasyonal, Marie-Louise Potter, in dekrir sa bidze letan i ti donn son reaksyon dan sesyon Lasanble yer bomaten.

Madanm Potter ti premye pour donn son reaksyon lo sa bidze. Bann lezot manm ti swiv apre e sa pou kontinyen ozordi.

Madanm Potter in salye bann mezir ki gouvernman in anonse dan sa bidze avek bi pour kontinyen amelyor lavi nou dimoun e batir lo sa krwasans ekonomik ki nou pei in reisi akonplir okour sa 3-an reform ki in antreprann.

«Dan en moman kot lekonomi lemonn pe ralanti, kot Lerop -- ki nou marse prensipal tourizm -- i dan kriz, kot pri petrol e pri manze pe kontinyen ogmante, kot piratri i kontinyen ravaz nou lanmer, e kot nou laliny aeryen nasyonal, Air Seychelles, nepli kapab kontinyen anvol pli o e pli lwen, zis en bidze ki pridan ki pou kapab soutenir e batir lo sa krwasans ekonomik ki nou’n reisi akonplir anmenmtan ki nou kontinyen soutenir nou pep e prepar nou pour plis movetan,» Madanm Potter ti dir.

I ti fer remarke ki san en politik ekonomik pridan, nou pa pou kapab protez nou pep kont bann sok eksteryer e son bann lefe advers ki nou deza pe komans resanti avek pri lavi ki pe ogmante.

Madanm Potter i dir ki fodre zanmen nou les nou pei glis ankor kot nou ti ete an 2008, letan kriz finansyel Lanmerik ti agrav nou difikilte ekonomik entern, e met nou lo bor en presipis.

«Fodre zanmen nou les nou glis ankor dan sa lepok kot serten nou pe bliy tro vit, kot ti napa deviz etranzer, kot black market ti rule, kot serten komodite ti rar e kot lake pour aste ti pe vin en fason viv,» Madanm Potter ti azoute.

I ti fer remarke ki fodre zanmen nou oubliy sakrifis ki nou tou nou ti bezwen fer pandan sa 3-an ki’n pase pour reisi redonn nou pei kredibilite ekonomik ki pe kontinyen etonn kominote enternasyonal .

Pour reisi akonplir en nivo krwasans ekonomik 5% pour 2011 e fer grosi rezerv nou pei ki ozordi i 268 milyon dolar -- ki ekivalan 2.4 mwan valer lenportasyon sorti mwens ki en semenn valer lenportasyon an 2008 -- i laprev distans ki nou pei in sorti e sakrifis ki nou’n bezwen fer ansanm.

Madanm Potter ti akey lanons Msye Faure pour reviz saler minimonm e anons en logmantasyon saler pour soulaz bann ki saler i pli ba dan sekter piblik.

«Mon konnen ki laplipar anplwayer dan sekter prive, ki pe deza pey saler ki par lao saler minimonm, pou fer zot mye pour swiv legzanp gouvernman ansaki konsern logmantasyon saler bann ki pli ba dan la mezir ki soutenabilite zot biznes i permet.

Sa lanons i montre ankor enn fwa ki gouvernman i reste angaze anver byennet travayer menm dan moman difisil.

Madanm Potter ti osi akey bann logmantasyon dan lapey pour bann carers, pansyonner e tou bann benefis ki tonb anba sekirite sosyal.

Me Madanm Potter i dir ki anmenmtan ki gouvernman i pran swen avek bann ki vilnerab e fer sir ki bann anplwayer i respekte drwa ki tou travayer i annan ozordi, nou bezwen vin pli egzizan pour ki travayer osi i pran son responsabilite e montre disiplin e lwayote dan travay.

«En travayer ki kapab me ki refize travay, ki mank travay akoz labi lalkol, ki oule anmenn tou son problenm personnel dan travay, ki refize pran lord avek son siperyer, ki pa kapab travay avek lezot travayer, e ki annan en move latitid, pa kapab ekspekte ki minister lanplwa pou kapab defann li letan i ganny dismis, pa kapab ekspekte ki welfare pou kapab asiste li e pa kapab konplent si demen i vwar en etranze pe travay dan son plas,» Madanm Potter ti dir.

I dir ki dan sa nouvo lanvironnman ekonomik, drwa ek responsabilite travayer i bezwen mars ansanm akoz si sakenn i bos en kote nou lekonomi pou savire.

Madanm Potter ti osi koz longman lo bann defi tel parey piratri ki nou pei pe fer fas avek e ki pe afekte nou lekonomi.

«Si sa sityasyon i kontinyen, byento pwason pou vin lor Sesel telman i pou rar e ser pour aste.

Sa i en sityasyon ki trakasan e nou pep pe perdi tou pasyans.

« Menm si Sesel in revey kominote enternasyonal lo sa size e i kontinyen mobiliz resours e sanpyonn lalit kont piratri dan sa parti Losean Endyen, kot de tyer komers petrol ek lanmwatye komers global i traverse, i kler ki sa fleo ki serten ti krwar ti en problenm Sesel e Losean Endyen tousel, in vin bokou pli gran ki nou e in vin en defi pour kominote enternasyonal,» i ti azoute.

Madanm Potter i dir ki Lasanble Nasyonal i antyerman siport lapel Prezidan James Michel pour demann lentervansyon kominote enternasyonal pour enn fwa pour tou met en lord dan sa dezord ki ozordi i annan Somali kot sours piratri lo lanmer i ete.

«Sesel pa kapab kontinyen pey lepo kase pour sa dezord ki pa nou ki’n kree an Somali,» Madanm Potter ti fer resorti.

I ti osi adres lezot pwen parey lasante, ledikasyon, pri lavi parmi lezot ankor.

Reaksyon Madanm Potter lo prezantasyon bidze pou pas an antye dan enn nou prosen edisyon.
 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *