Alokazyon laprosesyon pour mark Lafet Imakile Konsepsyon-Serten semen pou fermen tanporerman tanto


07-December-2011

Laprosesyon, ki pou komans apartir 6er30 diswar, pou kit Katedral Imakile Konsepsyon, antre lo Lari Albert, mont Lari Larevolisyon ziska kot magazen Tip Top, koup lo Lari Labourdonnais, desann Lari Hangard, Lari Olivier Maradan e termin kot ti komanse kot Katedral Imakile Konsepsyon.

An ka i annan nesesite pour okenn servis dirzans servi semen pandan sa letan, lapolis pou asiste bann drayver e dimoun ki pe partisip dan laprosesyon lo ki fason pour amelyor sirkilasyon.

Otreman, motoris pe ganny demande pour servi lezot larout alternativ pour ariv dan zot destinasyon respektiv pandan letan ki laprosesyon i an progre.

Lapolis pe demann korperasyon tou dimoun pour ki sa levennman i deroul dan lord ek lape.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *