Larepons Dirizan bann Zafer Gouvernman dan Lasanble Nasyonal, Marie-Louise Potter, lo diskour Bidze -‘Annou demann sa ki pli gran pour protez nou pei’


07-December-2011

Ankor enn fwa, Lasanble Nasyonal i zwenn dan sa  gran randevou anyel pour egzers enn nou pli gran responsabilite konstitisyonnel, e sa se  aprouvasyon bidze pei pour sa nouvo lannen.

Ankor enn fwa nou dir mersi pep Seselwa ki’n elekte sa 5enm Lasanble Nasyonal, ki annan sa responsabilite inik pour aprouv resours finansyel ki nou gouvernman i bezwen pour kontinyen pran swen avek nou pep pour en nouvo lannen.

Responsabilite inik, me osi possibilite inik ki sa 5enm Lasanble in gannyen depi nou 3enm Repiblik pour fer sa deba lo bidze nou pei dan en latmosfer pli kalm, kot napa konfrontasyon politik tirayman.

Avek latet pli poze, e san nesesite reazir fas a okenn latak personnel ek distorsyon bann fe ki’n malerezman karakteriz  bann deba presedan, sa 5enm lasanble i merit sezi byen sa nouvo loportinite e sa nouvo latmosfer deba pour edik nou pep lo vre merit Bidze 2012 ki Vis-Prezidan in prezant avek lepep Seselwa.

Sa 2 zour deba ki pou swiv lo sa bizde i merit enn ki edik  e enform nou pep lo konteni sa bidze, ki  ekspoz dan en fason kler e dan en langaz senp progre ki nou lekonomi in fer 3-an apre reform, menas ki lanvironnman ekonomik enternasyonal, sirtou Lerop, i kontinyen poze pour nou pti lekonomi, reveni e depans ki pei pou fer lannen prosenn, mezir ki pe entrodwir pour tenir sa ki pli feb, loportinite pour bann ki anvi e kapab al pli lwen e travay ki i annan devan nou koman en nasyon.

En bidze pridan

Msye Speaker, pour mwan Bidze 2012 i enn ki pridan e ki pran ka avek bann ki pli dan bezwen.
Dan en moman kot lekonomi lemonn pe ralenti, kot Lerop -- ki nou marse prensipal tourism -- i dan kriz, kot pri petrol ek pri manze i kontinyen ogmante, kot piratri i kontinyen ravaz nou lanmer, e kot nou laliny aeryen nasyonal, Air Seychelles, nepli kapab kontinyen anvol pli o e pli lwen, zis en bidze ki pridan ki pou kapab soutenir e batir lo sa krwasans ekonomik ki nou’n reisi akonpli okour sa 3-an reform ki nou’n antreprann, anmenmtan ki nou kontinyen soutenir nou pep e prepar nou pour plis movetan.

San en politik ekonomik pridan nou pa pou kapab protez nou pep kont bann sok eksteryer ek son bann  lefe advers ki nou deza pe komans resanti avek pri lavi ki pe ogmante.

Msye Speaker, fodre zanmen nou les nou pei glis ankor kot nou ti sorti an 2008, letan kriz finansyel Lanmerik ti agrav nou difikilte ekonomik entern, e met nou lo bordaz en presipis, kot zis bann ki ti brav e leker ti for ki ti kapab tenir lasaler lakwizin sa lepok.

Fodre zanmen nou les nou glis ankor dan sa lepok, kot serten nou pe bliy tro vit, kot ti napa forex, kot black market ti rule, kot serten komodite ti rar e kot lake pour aste ti pe vin en fason viv.

Sa lepok, kot rezerv nou pei ti’n ariv a en nivo kritik, kot nou det nasyonal ti ensoutenab, kot konfyans  pour envestir dan lekonomi Sesel ti rar, malgre tou kalite konsesyon ek egzanpsyon ki nou met lo tatab.

Msye Speaker, fodre zanmen nou oubliy sakrifis ki nou tou nou’n bezwen fer pandan sa 3-an ki’n pase, pour reisi redonn nou pei kredibilite ekonomik ki pe kontinyen etonn kominote enternasyonal.

Pour reisi akonplir en nivo krwasans ekonomik 5% pour 2011 e fer grosi rezerv nou pei ki ozordi i 268 milyon dolar -- ki ekivalan 2.4 mwan valer enportasyon, sorti mwens ki en semenn valer enportasyon an 2008 -- i laprev distans ki nou’n sorti e sakrifis ki nou’n bezwen fer ansanm.

Pour reisi redwir nou det eksteryer e domestik – sorti 128% nou GDP an 2008 pour vin 84% nou GDP an 2011 -- i laprev ki nou pei in dan bon lanmen e i lo bon semen.

Nou lo semen atenn en sirplis bidzeter 565.6 milyon roupi, oubyen 4.5% GDP, pour sa lannen, sa, malgre ki nou’n anan 2 bidze siplemanter e de eleksyon e malgre ki  nou’n bezwen envestir dan 7 masin desalinasyon a en kou 176 milyon roupi, pour donn nou pep delo dan lasesres ki’n prolonze e, malgre ki nou’n bezwen siport Air Seychelles finansyelman a en kou 445 milyon roupi ant Oktob 2010 e Desanm 2011.

Tousala Msye Speaker, i laprev ki nou gouvernman in reisi mentenir en disiplin e polisi fiskal tre pridan menm si i kontinyen ganny akize pour gaspiyaz, koripsyon, labi ek move zesyon resours pei …

Tourism

Msye Speaker, en revi lo diferan sekter nou devlopman i osi montre ki pandan 2011 nou’n fer byen dan serten sekter, tel ki tourism, sekter kle e pli gran anplwayer nou lekonomi, ki ekspekte ogmante par 11%.

Malgre move piblisite ki serten i kontinyen fer lo Sesel atraver Facebook e dan papye e, malgre move labous ki serten i swete lo STB, mon dir “chapeau” avek lekip STB e tou bann partener kle dan lendistri tourism ki pe montre nou benefis ki nou kapab gannyen letan nou aret manz kanmarad pour rezon politik e nou travay ansanm pour nou sel Sesel.

Seselwa in kontinyen envestir dan sa sekter touris, kot lakantite lili in ogmant par 4.6% dan premye sis mwan, e mem si sif i montre ki ozordi i anan 132 guest house Seselwa, 118 car hire Seselwa, 48 restoran Seselwa e 84  bato charter Seselwa, nou kontinyen tande ki bann Arab pe pran tou biznes Sesel.

Sekter offshore

Msye Speaker, sekter offshore in osi fer en profi  9 milyon roupi parlao lannen presedan e lakantite lakonpannyen ki anrezistre Sesel i ekspekte ariv 100 mil sa lannen.

Menm si serten in selebre akoz Sesel in ganny warning pour ganny “black listed” koman en tax haven akoz lalwa ki gouvernman ti’n fini drafte pour adres size disclosure of information pa ankor ariv devan lasanble, mon ti a kontan asir bann pei konsernen ki nou lasanble pou aprouv sa lalwa letan i vin kot nou tre byento.

An retour, nou ti a kontan demann sa bann ki pe konplent ki nou oule war plis fairness dan sekter offshore e parey Franse i dir “noblesse oblige”.

Nou ti a kontan si sa lord ki zot oule nou mete kot nou i osi ganny mete dan bann zirisdiksyon offshore tel ki Monaco ki en teritwar Franse, British Virgin Islands en teritwar Angle, Delaware Lanmerik, zis pour donn enn de legzanp.

Nou pare pour kontinyen met lord se nou, me nou enplor zot pour zot osi met en morso lord dan sa dezord ekonomik ki pe ariv tro souvan se zot, e ki pa pe zis menas bann pti lekonomi parey Sesel me lekonomi global osi.

Logmantasyon saler

Msye Speaker, lanplwa formel pour premye lanmwatye 2011 – setadir lakantite dimoun ki’n antre travay --  in ogmante par 11% e saler mwayenn li a son tour in ogmant par 14%.

La mon akey lanons minis pour reviz minimum wage e anons en logmantasyon saler pour soulaz  bann ki saler i pli ba dan sekter piblik.

Mon konnen ki laplipar anplwayer dan sekter prive, ki pe deza pey saler ki parlao minimum wage, pou fer zot mye pour swiv legzanp gouvernman an sa ki konsern logmantasyon saler bann ki pli ba, dan la mezir ki soutenabilite zot biznes i permet.

Sa lanons i montre ankor enn fwa ki nou gouvernman i reste angaze anver byennet travayer, enn bann prensip debaz ki nou parti pa pou zanmen sede menm dan moman difisil.

I malere ki parfwa, lopilans i fer nou bliye kote nou sorti e ki kantite nou parti in lite pour bann  drwa, dignite ek sekirite ki ozordi tou travayer Seselwa i annan.

Msye Speaker, drwa travay, drwa saler minimonm, drwa overtime, drwa konze anyel, drwa konze maternite e konze maladi:  drwa konpansasyon, drwa pansyon retret … tousala pa’n zis ariv par laverti, me i fri en travay e en lalit long ki zenerasyon lepep presedan in komanse, e ki zenerasyon lepep ozordi pe kontinyen.

E tan ki Parti Lepep i la, nou pou fer sir ki personn pa zwe avek sa bann drwa e nou pou kontinyen get dan welfare sa ki pli vilnerab an premye, ofir e anmezir ki nou gato nasyonal i grosi, tel parey in leka pandan 2011.

Dan sa konteks, nou akey bann logmantasyon ki Vis-Prezidan in anonse pour bann carers, pansyoner e tou bann benefis statiter, ki tonm anba sekirite sosyal apartir mwan prosen.

Me anmenmtan ki nou gouvernman i pran swen avek bann vre vilnerab e fer sir ki bann  anplwayer i respekte drwa ki tou travayer i annan ozordi, nou bezwen vin pli egzizan pour ki travayer osi i pran son responsabilite e montre disiplin e lwayote dan travay.

En travayer ki kapab me ki refize travay, ki mank travay akoz labi lalkol, ki oule anmenn tou son problenm personnel dan travay, ki refize pran lord avek son siperyer, ki pa kapab travay avek  lezot travayer, e ki annan en move latitid, pa kapab ekspekte ki minister lanplwa pou kapab defann li letan i ganny dismis, pa kapab ekspekte ki welfare pou kapab asiste li e pa kapab  konplent si demen i war en etranze pe travay dan son plas.

Dan sa nouvo lanvironnman ekonomik, drwa e responsabilite travayer i bezwen mars ansanm   akoz si sakenn i bos en kote nou lekonomi pou savire.

Lapes ek piratri

Msye Speaker, menm si nou’n fer byen dan sa bann sekter ki mon’n mansyonnen pli boner,  nou sekter lapes,  ki 2enm pilye nou lekonomi,  in ganny severman afekte avek sa fenomenn  piratri. Nou’n rikord en rediksyon alarman dan lakantite pwason ki ganny atrape dan nou delo, pa zis dan lapes artizanal, me egalman semi endistriel e endistriel.

Par egzanp, zis dan lapes artizanal kot preski tou nou konsonmasyon lokal i sorti, lakantite pwason ki ganny lapes in sorti 4500 tonn an 2008 pour ariv 2500 tonn an 2010. Si sa sityasyon i kontinyen, byento pwason pou vin lor Sesel telman i pou rar e ser pour aste.

Sa i en sityasyon ki trakasan e nou pep pe perdi tou nou pasyans.

Menm si Sesel in revey kominote enternasyonal lo sa size e i kontinyen mobiliz resours e sanpyonn lalit kont piratri dan sa parti Losean Endyen, kot de tyer komers petrol e lanmwatye  komers global i traverse, i kler ki sa fleo, ki serten ti kwar ti en problenm Sesel e Losean Endyen tousel, in vin bokou pli gran ki nou e in vin en defi pour kominote enternasyonal.

Nou antyerman siport lapel Prezidan Michel pour demann lentervansyon kominote enternasyonal pour enn fwa pour tou met en lord dan sa dezord ki ozordi i annan Somali, e ki sours piratri lo lanmer.

 Sesel pa kapab kontinyen pey lepo kase pour sa  dezord ki pa nou ki’n kree an Somali. Ozordi, letan zot pe tatonnen pour entervenir, petet, parey bokou i kwar, Somali napa delwil parey Irak, Lalibi ek Iran, i annan en leson pour nou tire dan tousala.

Parfwa letan ou ranplas en swadizan diktater Afriken avek en poupet son vre met, se sa ki ou ranmase.

Msye Speaker, nou pa pou kapab kontinyen espere pour leternite ziska ki lord i ganny finalman mete an Somali.

Nou bezwen sanz taktik pour deal avek sa nespes reken anvaisan ki pe pran nou otaz se nou.

Nou lasanble i siport antyerman demars Prezidan Michel pour arm nou bann bato lo lanmer, malgre ki sa i kont serten regilasyon maritim enternasyonal.

 Si bann Gurkhas i ganny maldemer parey serten pe dir, les li. Dokter a donn zot pilil kont maldemer pour komanse ziska ki zot ava vin mir lo lanmer parey nou bann peser.

Nou bezwen deal avek sa bann reken de lapat labamenm dan kannal, olye trenbal zot isi kot nou bezwen apre donn zot take-away ek delo mineral, pandan ki nou bann otaz Seselwa i manz kabri bwi laba an Somali, parey Kaptenn Roucou i ekrir dan son liv.

Msye Speaker, mon regrete si mon langaz lo sa size pirat in tro fran, me pour mwan, souverennte nou pei e lavi e sirvi nou Seselwa i depas tou frontyer ladiplomasi.

Air Seychelles

En lot sekter ekonomik ki’n malerezman bezwen fer en laterisaz dirzans pandan sa lannen se Air Seychelles. Bokou in ganny dir lo sa size. Serten dokter konn tou lo Facebook e dan papye in lans en kantite lensilt ek lakizasyon lo dirizan nou pei e lo serten endividi ki zot idantifye koman lakoz sa problenm Air Seychelles, menm si nou tou nou konn bann realite ki pe afekte lendistri  aeryen ozordi, pa zis Sesel me globalman. Par egzanp, dan larezyon, nou konnen ki Air Mauritius e Air Austral zot osi zot dan problenm e zot profi in redwir par  6.3 milyon Ero e 20 milyon ero respektivman dapre zot  zournal lokal.

Nou konnen ki American Airlines, ki pli gran carrier Lanmerik, pe deklar fait, dapre The Economist date Novanm 2011 , e King Fisher, 2enm pli gran carrier prive dan Lenn, i osi dan  gran problenm dapre Economic Times of India resaman.

Msye Speaker, sa ki mon pa konnen sepandan se, si dan sa bann pei se zot prezidan, bann Arab, IMF ou sef egzekitif ki pe ganny blanmen pour sa bann problenm parey nou pe  tande isi dan ka Air Seychelles.

Si nou oule konnen akoz gouvernman in ouver nou lespas aeryen avek lezot avyon pour vin Sesel, malgre sa in kapab afekte Air Seychelles, demann bann lafors trankil dan lendistri  tourism sa bann kestyon swivan:

1) Akoz zot kwar ki Air Seychelles, menm avek lavantaz vol direk Lerop kot mazorite nou touris i sorti, pa ase pour ranpli zot bann lili ?

2) Akoz zot kwar ki Air Seychelles pa kapab anmenn ase touris pour ranpli zot restoran, lwe zot loto, oubyen zot bato charter, e, Msye Speaker, demann bann ki en lepok ti kont tou form  monopoli Sesel e ki ti oule war plis konpetisyon, enkli konpetisyon ziska dan lezer, ensi ki bann ki zanmen in aret batonn sa lakonpannyen menm letan i ti pe fer byen ?

Msye Speaker, si nou oule konnen akoz, avek sa konpetisyon ki nou’n rode, gouvernman pa kapab kontinyen soutenir Air Seychelles finansyelman, demann Minis Finans e i a eksplik nou ki  konsekans sa pou annan lo sa lekonomi ki nou pe sey swannyen pour nobou kapab swanny nou tou.

Msye Speaker, si nou oule konnen si in annan okenn frod ki’n pase dan sa lakonpannyen, oubyen nou annan laprev ki montre kwa ki’n arive, vin devan. Komite finans dan Lasanble e lakour i la pour sa.

Malerezman ozordi Sesel, letan en keksoz i al mal oubyen kek maler i arive, olye koste pour rod vre solisyon, serten i pas zot letan “witch hunt” e rode lekel ki zot pou ensilte, akize  e  kondannen “menm avan zize”.

Ozordi, dan Sesel, nou annan tro bokou dimoun ki’n vin ekspert dan tou keksoz e, an partikilye, ekspert dan tou sa ki mars mal. Ekspert dan akize, egzazere e dramatize.

Sa i legasi 18-an en politik saboule ki war zis keksoz ki mal, ki’n ganny propaze dan nou pei  o non lademokrasi e liberte, ki’n mark sa zenerasyon ozordi e ki pou selman kapab ganny sove atraver en vre renesans moral.

Pour bann staf Air Seychelles ki’n reste touzour lwayal avek Sesel e ki pe ganny afekte par sa sityasyon, nou swete ki sa rescue package ki Vis-Prezidan in anonse, i soulaz soufrans ek lensertitid ki nou konnen zot pe traverse dan sa moman difisil.

Nou salye langazman personnel Prezidan Michel pour demann bann laliny aeryen Arab ki pe operate Sesel pour abzorb bann staf ki pe ganny afekte …

Nou siport tou demars ki pe ganny fer pour fasilit zot redeplwayman, oubyen lantrennman dan en nouvo sekter lanplwa, e nou demann tou biznes Seselwa ki kwar dan travayer Seselwa pour donn en koudmen zot osi.

Nou pou fer sir ki bann langazman ki nou pe  aprouve dan sa bidze i ganny onore par bann ki’n ganny konfye sa responsabilite pour diriz sa tranzisyon difisil e delika.

Nou reste optimis ki Air Seychelles pou sorti pli for apre sa tanpet ki i pe traverse, zis parey Sesel in sorti pli for apre sa tanpet ekonomik ki ti tap nou an 2008 e ki nou’n sirmonte ansanm koman en nasyon.

Perspektiv ekonomik 2012

Msye Speaker, deza nou perspektiv ekonomik pour 2012 i endike ki nou lekonomi pou reste   pozitiv, malgre lensertitid ek resesyon prolonze Lerop, ki OECD in dekrir koman enprediktib.

En krwasans ekonomik 4% in ganny prevwar, nou GDP i estimen pour depas 1 bilyon dolar sorti 965 milyon dolar ozordi, e gouvernman pe estimen ranmas 5 bilyon roupi an term reveni.

Nivo lenflasyon i ekpekte redwir pour ariv 3.5% e nou rezerv i ekspekte ogmant ankor pour ariv 283 milyon dolar ki pou ekivalan 2 mwan edmi valer lenportasyon.

Se “against sa background” ki Vis-Prezidan in prezant Bidze 2012 pour en sonm  4.8 bilyon roupi, ki reprezant 35.3% nou GDP.

Lobzektif sa bidze i vize denouvo ver konsolidasyon nou baz finansyel pour fer en sirplis primer 642 milyon roupi, kontinyen enplimant progranm sosyal Parti Lepep, envestir dan bann proze e lenfrastriktir piblik pour siport nou krwasans ekonomik e amelyor lavi nou sitwayen, e onor nou bann obligasyon anver repeyman nou det.

Ankor enn fwa, ledikasyon ek lasante nou nasyon i pran pli gro morso sa bidze. Sa i reflekte langazman en parti ki’n touzour reste senser avek sa prensip ki en zanfan Seselwa i devret ganny tou loportinite pour li vin sa ki i kapab e anvi vini dan lavi, pe enport son kouler lapo ou stati son fanmiy. 

Pour lannen ki vini, bidze pe prevwar 657 milyon roupi pour Minister Ledikasyon, 107 milyon roupi pour letid iniversiter, 11 milyon roupi pour training fund, 3.8 milyon roupi pour alawenns etidyan pos-segonder e 20 milyon roupi pour kouver fre bis pour etidyan.

Si ou diviz tou sa bann sif par lakantite zanfan ek edidyan Seselwa ozordi, ou pou war ki kantite ki pe ganny envestir dan sak zenn Seselwa zis pour ledikasyon tousel dan sa bidze.

Mon mesaz pour nou zenn ozordi ki’n ne dan later mou, servi byen sa bann loportinite ki nou paran e gran paran pa ti kapab gannyen e pa les personn trenn zot dan move semen.

Ekout ou paran e ou ansennyan si zot oule al lwen dan lavi. Pran letan pour grandir e parey Prezidan Michel ti dir le 16 Novanm, aprann apresye tou sa dibyen ki annan ozordi dan nou pei olye koz zis lo sa detrwa keksoz ki mal e ki nou bezwen aranze.

Msye Speaker, en sonm 487.8 milyon roupi pe ganny prevwar pour lasante nou nasyon, ki reprezant en logmantasyon 37 milyon roupi lo bidze lannen pase.

Mon’n realize ki menm si nou pe fer tou sa bann envestisman, nou pa pou zanmen arive satisfer demann en pep ki’n devlop sitan vit, ki ekspektasyon i sitan o, e ki pe soufer avek bokou maladi  afliyans -- tel ki dyabet, tansyon, kanser, aksidan, presyon, eksetera -- ki normalman asosye avek pei devlope. Menm si nou pou kontinyen batonn Minister Lasante, batonn bann dokter, ners ek travayer lasante, zot pou reste bann imen ki anan limit parey nou tou e zot pa pou nobou fer okenn mirak kan i tro tar.

Mon atriste letan mon war lakantite lavi ki ganny sove e lakantite maladi ki ganny geri ki nou pa souvan tann koz lola.

Mon atriste letan mon war enn mon frer ki pare pour espere pour plizyer erdtan lo ban, kot en dokter prive kot i pe peye, san en mousvole, me ki letan i dan en klinik piblik, kantite ki i rouspete pour menm rezon.

Malerezman, personn pa kapab aste lasante menm si ou en milyoner me, nou kapab prevenir e evit maladi menm si nou mizer, atraver nou stil lavi ek konportman.

Lasante prevantiv i reste lesel solisyon pour en meyer lasante pour nou tou.
Si sakenn de nou i fer son pti bout, Minister Lasante pou pli byen kapab zwenn nou dan milye semen e donn nou nasyon meyer swen posib.

Nouvo loportinite pour Seselwa

Msye Speaker, mon akey bann nouvo mezir ki pou kree nouvo loportinite pour Seselwa tel ki; lansman nou premye stock exchange, lentrodiksyon Leasing ek Hire purchase, lavant par dan bann lakonpannyen gouvernman, e mezir pour fer li obligatwar ki tou lasirans lo bann byen ki Sesel i ganny kouver avek bann lakonpannyen lasirans lokal.

Mon swete ki avek plis biznes ki bann lakonpannyen lasirans pou gannyen avek sa devlopman, bann polisi lasirans ki Seselwa pe peye lo zot propriyete ek byen ki parfwa egzorbitan ava desann, tel ki lasirans loto ek lakaz.

Lanons ki’n pli fer mwan kontan dan sa diskour se letablisman en nouvo unit dan STC apartir lannen prosenn ki pou aste poul avek fermye lokal e met kwota lo son lenportasyon pour protez bann fermye, parey ti deza egziste dan lepok SMB.

Letan mon tann serten dimoun pe demann nou pour boycott poul enporte, mon vreman demande si zot in ganny “senile dementia” e bliy tou sa ki zot in dir e  lager lebra kase kont SMB pour tir tou kwota lo lenportasyon lavyann poul e liberaliz sa sekter pa tro lontan pase.

Mon swete ki bann fermye in tir en leson dan sa ki’n arive e zot a donn nou lanmen apir STC ki serten i ankor pe marye pike pour nou fermen pour nobou larg lanmen marsan konpletman.
Mon siport revizyon schemes of service pour travayer diferan departman gouvernman ki’n ganny anonse, e permet mwan dir enn de mo lo sa size.

Travayer servis piblik i annan sa responsabilite pour donn en bon servis piblik dan en dele rezonnab, ki ou sa biznesmenn ki’n tender pour en kontra ou morso later, oubyen ou en travayer ou graduate ki’n fer laplikasyon pour en louvraz.

Travayer servis piblik i osi annan sa responsabilite pour eksplik piblik, son siperyer oubyen politisyen, letan i pa kabab tir delo dan ros.

Sa i ava evite ki i annan pass the buck pandan ki sa manm piblik i esper en feedback lo son ka pour leternite.
De lot kote, mann piblik i bezwen aksepte letan i pa ganny sa repons ki i ti pe rode, akoz pa tou keksoz ki menm si i en priorite e en nesesite, ki touzour posib pour gouvernman akonplir. 

Konklizyon

Msye Speaker, pour konklir, sa lannen in enn ki’n ganny marke par bokou levennman trazik, ki’n sirman teste nou lafwa lo plizyer fron;

Depi sounami  Zapon, tranblemandeter ek linondasyon Lazi, lensandi an Ostrali ek Lanmerik e partou kot nou’n war kot natir in detri tou sa ki zonm in konstrir, ensi ki soulevman dan bann pei Arab, lasesres ek lafanmin prolonze Lafrik e la, kriz ekonomik Lerop ki pe menas lekonomi global.

Isi Sesel, 2 latak reken ki mon zenerasyon in war pour premye fwa, lo enn nou pli zoli lans Sesel;  plizyer aksidan ek lanmor enprevi enn nou pros; plizyer ka mert, e, la ankor vivan dan nou lespri, 7 lavi ki Sesel in perdi tro vit e tro zenn dan fason trazik dan lespas en sel wikenn ….

Msye Speaker, tousala i fer nou poz plizyer kestyon profon ki nou napa larepons…
Parfwa dan lavi, se letan ou konpar ou problenm avek problenm ou prosen ki ou realize ki ou napa gran problenm, e ou aprann apresye sa ki ou annan e sa ki ou ete.

Dan sa moman kot nou partaz soufrans bann fanmiy Sesel ki dan vre soufrans e difikilte bann pei frer ki annan vre defi, annou demann sa ki pli gran pour protez nou pei e gard li touzour dan bon lanmen.

An terminan, les mwan dir mersi zot tou ki’n donn mwan sa privilez, lenspirasyon e kouraz pour travay ansanm avek zot pandan sa lannen pour dibyen nou pei.

Nou travay i kontinyen lannen prosenn akoz travay i la.
Msye Speaker, koleg MNAs prezan e pase, tou Seselwa, zwaye Noel, Bonn Ane e mersi pour ekoute.

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *