‘Avek linite, nou pou soutenir prosperite ekonomik nou pei’


12-December-2011

Vis-Prezidan FaureMsye Speaker,
Lider Zafer Gouvernman,
Onorab Manm Lasanble Nasyonal
Ser frer e ser pep Seselwa

Parey zot ki dan lakour, nou’n tann en nouvo lavwa.  Sa se lavwa reprezantan lepep nou 5enm Lasanble Nasyonal.  En lavwa ki’n eksprim santiman e laspirasyon nou pep.  En lavwa ki donn lespwar, en lespwar prometan, ki si nou annan pasyon dan nou travay, e nou ranforsi nou linite, ansanm nou pou soutenir prosperite ekonomik nou pei, e fransir lannen 2012.
Onorab manm Lasanble Nasyonal, mon remersye zot pour konpran nou mesaz. 

Zot konpran bann defi ki en pti lekonomi parey Sesel i bezwen fer fas avek. 
Zot konpran klerman sours bann difikilte ki enpakte dan en fason negatif lo krwasans ekonomik nou pei.  Zot konnen kwa lakoz logmantasyon dan pri karbiran ek pri manze.  E zot osi konnen ki nou gouvernman pe fer pour minimiz lenpak sa sok lo nou bann sitwayen.

Dan deba lo bidze, zot in fer kritik konstriktif, sa mon apresye. 
Zot in avans nouvo propozisyon, sa nou challenge.

Nou dan en lot lepok.  Lemonn osi i dan en lot lepok.  Nou’n vin en vilaz global.  Sistenm finansyel lemonn pe vin pli entegre.  E parey nou’n ganny dir par Prezidan James Michel detrwa lannen pase, nou bezwen vin pli rezilyan.  Sekter piblik, sekter prive, nou bezwen prepar nou bann travayer pour pli byen adapte dan sa lanvironnman.  Dinamik lemonn ozordi i diferan avek dinamik lemonn 10-an pase.  Malgre nou vilnerabilite koman en pti leta zil, nou desten ekonomik i lye dan lafason ki nou antreprann e anbras entegrasyon global.  Sa i defi ki konfront zenerasyon ozordi e zenerasyon fitir.
An sa ki konsern bann risk imedya lo nou pozisyon finansyel e ekonomik:

• Premyerman, nou vwar sa problenm piratri ki pe afekte nou lendistri lapes e touristik.  E la, gouvernman pe fer tou sa ki i kapab, e nou annan en provizyon bidzeter dan Bidze 2012.

• Dezyenmman, semenn prosenn, nou pou prezant bidze siplemanter pour asiste Air Seychelles pour son bann kou loperasyon pour Novanm ek Desanm 2011.

• Trwazyenmman, aktivite nou bann tenk in redwir resaman.  Lakoz prensipal se ki demann delapar bann pei endistrialize pour transportasyon prodwi karbiran in desann.  Pozisyon finansyel Sepec konman en lakonpannyen i reste pozitiv gras a aktivite bunkering ouswa leksportasyon ek bato ton ek bato kargo. Malgre sa, Minister Finans ek Sepec pe al antreprann en revi stratezik lo loperasyon bann tenk. 

Sa ki kler pour nou, pei in adopte bann polisi ekonomik e finansyel ki tre solid.  Sesel pe konsolid son sityasyon makro-ekonomik.  Nou sityasyon fiskal i anliny avek nou target.  Labank Santral in ogmant rezerv anliny avek son target.  Nou pe kontinyen pey nou det anliny avek nou target.  In annan krwasans dan lekonomi Sesel sa lannen. 

Lannen prosenn, krwasans pou 4 poursan. Bidze 2012 i pran kont sityasyon ki pe deteryore dan lekonomi lemonn, an partikilye zón ero.  Se pour sela ki nou bezwen tre pridan e tou bann mezir ki nou pe pran konman en gouvernman i ganny vize ver soutenabilite finansyel avek bi soutenir nou krwasans ekonomik, ki an retour i garanti prosperite ekonomik nou pep ek nou nasyon.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *