‘Deklarasyon Later’


13-February-2012

Apele ‘Deklarasyon Later’, versyon Kreol sa dokiman in ganny fer par Lenstiti Kreol apre ki i ti’n ganny aprose par lorganizasyon non-gouvernmantal ‘Soutenabilite pour Sesel’ (S4S). Sa lorganizasyon i promot soutenabilite dan pei, savedir ankouraz Seselwa pour viv an armoni avek lanatir.

Sa deklarasyon, ki annan kat prensip prensipal, in ganny tradwir avek bi pour donn tou Seselwa en sans konpran lenportans sa dokiman e osi met an pratik son konteni.

Preanbil sa ‘Dekalrasyon Later’ i dir ki nou’n ariv a en moman kritik dan listwar later, en moman kot limanite i bezwen desid lo son lavenir.

« Lemonn pe vin deplizanpli enterdepandan e frazil, e lavenir i kapab anmenn alafwa danze me osi alafwa tre prometan. »

I osi note ki imen i bezwen zwenn ansanm pour kree en sosyete global ki soutenab e ki fonde lo respe pour lanatir, respe pour drwa iniversel imen, lazistis ekonomik, e en kiltir lape.
Sa ki enterese i kapab ganny en kopi sa deklarasyon lo websit www.earthcharter.org

Sa kat prensip ‘Deklarasyon Later’ i :

Respe ek swen pour kominote lavi
Respekte later ek lavi dan tou son diversite ; Pran swen avek kominote lavi avek konprenezon, konpasyon ek lanmour ; Batir bann sosyete demokratik ki zis, ki ankouraz partisipasyon, ki soutenab e pezib ; Sekiriz labondans ek labote later pour bann zenerasyon prezan ek fitir.

Larmoni ekolozik
Protez e remet an valer lentegrite sistenm ekolozik later, avek lanfaz lo diversite biolozik ek prosesis natirel ki soutenir lavi ; Adopte en lapros prevansyon ditor lo lanvironnman koman meyer metod pour protez li e dan ka kot konnesans i limite, servi en lapros prekosyon ; Adopte bann metod prodiksyon, konsonmasyon ek reprodiksyon ki sofgard kapasite later pour rezenere e ki sofgard drwa imen ek byennet lakominote ; Promouvwar letid lo soutenabilite ekolozik e propaz lesanz konnesans ki sa letid i anmennen ek son laplikasyon.

Lazistis sosyal e ekonomik
Fer eliminasyon lapovrete vin en enperativ sosyal e etik ensi ki lanvironnman ; Asire ki tou nivo lenstitisyon ek aktivite ekonomik i promouvwar devlopman imen dan en fason ekitab e soutenab ; Fer legalite ek ekitabilite bann seks vin bann prereki pour devlopman soutenab e asir akse iniversel avek ledikasyon, swen lasante e loportinite ekonomik ; Soutenir drwa tou dimoun, san diskriminasyon, pour viv dan en lanvironnman natirel e sosyal ki siport dignite imen, lasante fizik ek byennet spirityel avek latansyon spesyal pour drwa bann pep endizenn ek bann minorite.

Lademokrasi, non-vyolans ek lape
Ranforsi bann lenstitisyon demokratik a tou nivo, fer provizyon pour latransparans ek bon gouvernans, partisipasyon dan prosesis fer desizyon, e akse avek lazistis ; Entegre bann konnesans, valer ek kapabilite ki neseser pour viv dan en fason soutenab dan ledikasyon formel ek ledikasyon kontini ; Tret tou et vivan avek respe ek konsiderasyon ; Promouvwar en kiltir latolerans, non vyolans ek lape.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *