Lazournen Enternasyonal bann Madanm-Bonn fet tou madanm Seselwa !


08-March-2012

Tenm lazournen madanm sa lannen i sizer en mouvman nasyonal ek enternasyonal pour anmenn plis lesanz kominikasyon ant bann fiy, ek madanm.

‘Konekte bann fiy, Enspir zot Lavenir’ i kouver sa lyen direk ant fiy ek madanm.

Sityasyon bann madanm konmela i depan bokou lo ki kalite loportinite sosyete i ofer zot e bann fiy. En kestyon enportan: Ki rol nou bann fiy ozordi an relasyon avek defi lavi toulezour? I depan lo ki fason nou pe enfliyans zot, dekoste zot avek move fleo, anmenn zot ver en bon lavenir. Avek teknolozi modern, i annan plis fasilite kominikasyon pour partaz leksperyans, edik kanmarad e promouvwar kontak ki kapab anmenn en lenfliyans pozitiv.

I enportan ki nou pran nou ledikasyon pli serye pour nou ganny en bon plas travay; ki nou reste an bonn sante pour ki plitar, nou a kapab okip nou zanfan; pour vin bann bon sitwayen pour devlopman nou pei. Bann fiy i bezwen mazin lenportans annan en bon ledikasyon. I paspor pour en bon lavenir. I anmenn sanzman neseser pour progre limanite. Mon profite pour demann tou bann fiy pour met tou zot zefor dan zot letid. Ler zot edike, tou i posib pour realiz zot rev ek potansyel. Se zot bann dirizan sa prosen zenerasyon. Ledikasyon i fondasyon pour sa rol.

Nou annnan bokou leksperyans pour partaz avek kanmarad -- nou laspirasyon, difikilte, sipor ek lankourazman pour nou ser. Bokou madanm ki’n reisir dan zot lavi personnel oubyen profesyonnel  i rekonnet ki zot in ganny enspire par en lot madanm. Sa tenm i zisteman fer nou mazinen ki konman bann fiy ek madanm – dan nou pei osi byen ki atraver lemonn – nou annan bokou keksoz ki fer nou ini ansanm malgre nou diferans. Nou partaz souvann fwa menm laspirasyon, menm rev, menm konsern, menm difikilte. Me sa pa anpes nou zet en regar spesyal lo nou zanfan ek nou fanmiy. Sa lazournen i permet nou renouvle sa lyen solidarite ki egziste antre nou bann madanm.

Annou pran sa moman pour reflesir lo nou rol konman madanm – dan lakour, dan travay ek dan lakominote. Annou gid nou bann fiy pour ki zot devlop en bon konportman ek latitid ki pou ed zot fer bann bon swa dan lavi.  Annou enspir nou bann fiy pour zot kapab vin model egzanpler.

Lazournen madanm i en selebrasyon kot nou ganny sans reflesir lo tou sa ki en madanm i reprezante dan lavi sak endividi. I osi en letan pour nou reviv bann bon souvenir e les nou ganny enspire; en moman pour nou onor tou bann madanm dan nou lavi. Sa selebrasyon i pour tou madanm ki pe kontribye dan lakour, koman travayer, sitwayen e dirizan osi byen bann madanm ki pa kapab travay akoz serten problem lasante ou dezabilite.

Annou reste an kontak.
Mon swet tou madanm dan Sesel en tre bonn fet!

First Lady Natalie Michel

---------------------------

Toulezour lemonn i selebre lakonplisman bann madanm. E sak zour, bann madanm i kontinyelman vin sa zepol tre for ki apiy bann msye dan zot lavi tou lezour. Zot par deryer plizyer sikse menm si pa toulezour ki sa i ganny ouvertman rekonnet. Me nou dir zot mersi! A sak moman ki zot azir an bonn fwa e komit zot lekor ver lepanouisman zot fanmiy e defann nou demokrasi, zis konnen ki zot pe ede anmenn en rekonnesans enternasyonal pour pei. Asire ki zot bann aksyon nob i ganny rekonnet. Zot kontribisyon kontinyel dan devlopman bann ki dan zot zalantour, i ganny tre byen apresye.

Lemonn aktyel ek son sityasyon ekonomik pa en landrwa fasil pour bann madanm. I ankor annan bokou baryer dan zot semen e i ankor annan bokou lenzistis. Bann defi ki fleo sosyal i aport lo zot, i parfwa fer zot dezespere e dekouraze me zot kouraz ek determinasyon i souvan fer zot sorti venker, e zot bann madanm Seselwa, zot in toultan persevere e lager for pour sa ki zot kwar ladan. Bravo!  I tre enportan ki zot kontinyen dan sa direksyon!  Sa gran latas “fanm ek manman” i en vokasyon ki laplipar zot i tret avek bokou pasyon ek latansyon.  Se zot menm ki sa pilye ki tenir lafanmiy ek sosyete.

Bann zenn fiy Seselwa, prepar zot pour pran sarz lavenir madanm Seselwa. Vin pli responsab e touzour sers pour sa ki pli meyer. Pran zot ledikasyon tre serye, pour ki i annan en kontinite eksepsyonnel dan sa ki zot paran e granparan in konmanse. Fer li avek lafyerte e dan dignite tou-t-an gardan zot pider e vin sa  vre “fanm demen”. Solider e les zot ganny enspire avek tenm pour sa lannen ki “Connecting with Girls, inspiring futures”.
Mon swet tou madanm Seselwa en Bonn fet madanm. 

David Pierre
Lider Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal

------------------------


Alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Madanm le 8 Mars, Lig bann Madanm Parti Lepep in anvoy en mesaz solidarite e felisitasyon pour tou bann madanm Seselwa. Bann madanm Seselwa in zwe en gran rol dan non selman devlopman nou pei ek nou nasyon me osi tenir fabrik nou sosyete ki ozordi i en eleman tre enportan.

Lig bann Madanm Parti Lepep in fer remarke ki akoz sa travay remarkab ki bann madanm in fer, sa i fer ki bann madanm in vin bann liderz natirel dan tou laspe lavi, depi biznes ziska politik. Madanm in demontre zot kapasite dirize e la nou siport demars Prezidan Michel pour kontinyen fer sir ki bann madanm i kontinyen annan en lafors enportan e en lavwa solid dan bann landrwa e foronm ki enpakte lo desizyon e direksyon nou pei.

Madanm ek zenn fiy i annan en sans inik dan sa nouvo Sesel pour kontinyen demontre zot kapasite e kontinyen donn en koudmen dan direksyon nou pei. Nou swet tou madamm Seselwa en bonn fet madanm e ki nou sezi sa lazournen pour fer en refleksyon profon lo bann nouvo fason ki madanm Seselwa i kapab zwe zot rol dan sa nouvo lepok ek staz nou devlopman.

Lig bann madanm Parti Lepep

----------------------

International Women’s Day is an occasion not only to reflect on the plight of women in Seychelles and around the world but also to take stock of the progress achieved by women’s contribution to society. 

We must continue to seize every opportunity to ensure the advancement  of women and we salute those who remain strong and courageous in challenging situations!

The Soroptimist International Club of Victoria wishes all Seychellois Women Happy Women’s Day!  

Erica Naidoo
President
Soroptimist International Club of Victoria


--------------

On behalf of the SNP Women’s Organisation, I express warmest wishes to all women in Seychelles on the occasion of International Women’s Day. We all realize how important this day is to all women in Seychelles and elsewhere. It is an occasion for us women as well as men, to unite in empowering women to play a greater role in building better lives for themselves, their families and for every citizen of our country. This is a cause that everyone has accepted, from world leaders down to ordinary people.

Although women are making progress, we know there is still much to be done for equality and for reaching the goal of 50% representation set by SADC and other organisations. In Seychelles, it is still difficult for women to come forward to play an active role in national affairs…

As women, we are very much concerned about the problems that affect everyone of us. Many of our young women are unemployed, and relying on welfare. Some are dependent on drugs, and others have to walk the streets at night to earn a living.  Social ills are affecting our young mothers. HIV/Aids and prostitution are on the rise. Domestic violence still exists in many homes.  Only last year the country recorded a remarkable number of cases of death, rape, violence and assault against women… 
The SNP Women’s Organisation pledges to do all it can to ensure that International Women’s Day is honoured, and we count on every woman to stand up for each other. We pledge to support all efforts to advance the cause of women so that we may deal with the problems that we face and thereby improve living conditions for our families.

We are committed to work alongside local and international organisations working for the advancement and promotion of women in society. We are convinced that women's empowerment and their full participation on the basis of equality in all spheres of society, including participation in the decision-making process are fundamental for the achievement of equality. The equal sharing of responsibilities for the family by men and women, and a harmonious partnership are critical to their well-being and that of their families.

As an organisation we remain determined to promote and increase the participation of women in politics and decision making. We dedicate ourselves to work to address all constrains and fight to remove obstacles to ensure that gender perspectives are reflected in all our policies and programmes.

I sincerely and personally believe that women can pave the way to a better future and shape their lives following their aspirations.

Regina Alcindor     
Chairperson, SNP Women's Organisation

-------------------


The Women in Action and Solidarity Organisation (Waso) wishes all her members and women of Seychelles a Happy Women’s Day with the following message.
 
Together let us work hard for the advancement of women, for together we can accomplish a lot. Let us do what we can today for tomorrow may never come.

On this day let us remember the millions of women victim of all forms of violence. We may have much to celebrate but they may have only tears to shed.  We may take pride in our achievement but they cannot.

Let us also remember our young girls on the street, many of which may also be victims of abuse;  let us pray for them, let us ask our heavenly father to guide them and to pour blessings on them so that they may set their goals right and see the light for a brighter future.

They are after all our sisters and they deserve the very best in life as well.

Rosemary Elizabeth
Chairperson
Women in Action and Solidarity Organisation

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *