Lazans Proteksyon Sosyal-En servis a laporte bann ki dan bezwen


14-April-2012

 Bann manm komite onivo i eksplik medya lokal lo ki fason zot anvizaze travay ansanm pour elimin labi dan sistenm led sosyal e ankouraz dimoun pour rod en lanplwa

Parkont, i kler ki sa sistenm pe ganny abize. Se pour sa rezon ki en komite onivo anba direksyon Minis pour Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter ek Spor, Msye Vincent Meriton, in ganny formen pour ede konbat labi.
 
Minis pour Lanplwa ek Resours Imen, Manmzel Idith Alexander, i osi form parti sa komite.
Minis Meriton ek Alexander i dir ki dimoun ki ankor for i bezwen rod en lanplwa e travay dir. Dan sa ka zot ava aret servi larzan kontribye par lezot travayer ki ava al pour bann dimoun ki vreman dan bezwen.

Sa lartik i en kontribisyon Lazans Proteksyon Sosyal e i donn leksplikasyon lo demars ki pe ganny fer pour ankouraz dimoun pour rod en lanplwa e ki mannyer bann benefis i marse.

Lazans Proteksyon Sosyal
Lazans Proteksyon Sosyal i sa nouvo lazans ki’n ganny kree pour asire ki tou Seselwa ki bezwen e merit lasistans sosyal ek lezot benefis ki ganny regle par lalwa Social Security Act i ganny asiste afen ki zot sitiasyon sosyal i amelyore.
Sa nouvo lazans pe entansifye zefor pour ede redwir lakantite dimoun ki depan lo lasistans finansyel e ankouraz bann ki kapab pour reste dan lanplwa.

Marylene Maria, Cindy Mousbe ek Rosaline Rioux pe fer antre dan sistenm bann lenformasyon lo bann kliyan

Rol ek servis ofer par Lazans Proteksyon Sosyal
Sa nouvo lazans ki’n vin an operasyon le 1 Zanvye 2012 in ganny kree apre ki Fon Sekirite Sosyal ek Lazans Byennet Sosyal ti zwenn ansanm pour form en sel lorganizasyon.

Sa lazans i osi responsab pour amelyor akse avek lasistans sosyal e asire ki progranm proteksyon sosyal i enn ki soutenab e ki pou ede amelyor kalite lavi ek devlopman sosyal tou sitwayen.

Lazans Proteksyon Sosyal i osi responsab pour administre lezot peyman ki’n ganny aprouve tel parey allowance pour etidyan pos segonder, saler home carer ek lasistans pour Family Support; peyman pour repatriy lekor sorti Mahe pour al Praslin oubyen La Digue, peyman tretman spesyalize pour bann zanfan anba 12-an aletranze ki’n aprouve par Minister Lasante ek peyman pour kouver kou transportasyon bann dimoun aze ek bus pass pour etidyan lekol primer, segonder ek pos segonder ki servi bis piblik.

Lazans Proteksyon Sosyal i ofer 2 kalite lasistans:
1. Lasistans finansyel ki ganny regle par lalwa ki apel Statutory Benefits
2. Lasistans finansyel siplemanter ki atase avek bann kondisyon

Sak sa bann benefis i annan en tarif diferan ek serten kondisyon ki atase avek. Ler en dimoun i fer laplikasyon pour resevwar sa bann benefis i osi annan plizyer dokiman ki zot bezwen atas avek sa form laplikasyon. Sak benefis i demann diferan dokiman.

1. Statutory Benefits
I annan 10 sa kalite benefis

i. Benefis Maternite
Tarif 2,120 roupi
Bann madanm ki dan lanplwa oubyen ki annan zot prop biznes i ganny sa benefis si zot tonm malad pandan zot lansentman oubyen apre lakousman.

Bann dokiman ki zot pou bezwen anmennen i:
• Kart Idantite
• Sertifika medikal
• Laprev ki ou dan lanplwa oubyen self-employed
• Detay kont labank

ii. Benefis pour Maladi
Tarif 2,120 roupi
Si en dimoun i dan lanplwa e i trouv li pa kapab travay tanporerman selman e non pa an konsekans en maladi ou en blesir ki in gannyen pandan ki i pe travay i kalifye pour ganny sa benefis.
Lazans Proteksyon Sosyal i asiste li avek 2,120 roupi.
I bezwen fer laplikasyon pa plitar ki 7 zour apre dernyen zour ki in malad.

Bann dokiman ki zot pou bezwen anmennen i:
• Kart Idantite Nasyonal
• Sertifika medikal
• Laprev ki i dan lanplwa
• Detay kont labank

iii. Benefis pour Blesir
Tarif 2,120 roupi
Sa benefis i garanti en anplwaye oubyen en dimoun ki annan son prop biznes en parti son saler si i pa kapab travay tanporerman akoz en blesir ou en maladi ki i in gannyen pandan ki i ti pe travay.

Anplwayer i pey pour sa premye de mwan ki son travayer pa kapab travay. Apre sa Lazans Proteksyon Sosyal i garanti sa anplwaye 2,120 roupi pour sa prosen 4 mwan ki i kontinyen pa kapab travay. Apre 6 mwan, ka sa dimoun i ganny refer avek Bord Medikal Fon Sekirite Sosyal.

Bann dokiman ki zot bezwen anmennen i:
• Kart Idantite Nasyonal
• Papye konze medikal sertifye par en zofisye medikal
• Laprev ki ou dan lanplwa
• Detay kont labank

iv. Benefis Disablement
Tarif Standar 2,120 roupi
Si apre ki en dimoun in ganny Benefis Blesir pour 6 mwan e i ganny deklare par Bord Medikal Fon Sekirite Sosyal ki i parsyelman ou totalman pa kapab travay i kalifye pour ganny Benefis Disablement.

Bann dokiman ki zot bezwen anmennen i:
• Kart Idantite Nasyonal
• Papye medikal sertifye par en zofisye medikal
• Laprev ki ou dan lanplwa
• Detay kont labank

v. Benefis pour Envalidite
Tarif 2,440 roupi
En dimoun ki ganny kouver e ki dan lanplwa ki trouv li parsyelman oubyen totalman pa kapab travay i kalifye pour ganny sa benefis.
Fodre ki i ti pe deza resevwar Benefis Maladi 130 zour oubyen 6 mwan pour li kalifye pou ganny Benefis Envalidite.
Fodre ou envalidite in ganny sertifye par sa group dokter ki lo Bord Medikal Fon Sekirite Sosyal.

Bann dokiman ki zot pou bezwen anmennen i:
• Kart Idantite Nasyonal
• Papye medikal ki montre degre ou enkapabilite pour travay sertifye par Bord Medikal Fon Sekirite Sosyal
• Laprev ou reveni pour sak mwan
• Levidans larzan ki antre dan ou lakour sak mwan
• Detay kont labank

vi. Benefis Sirvivan
Tarif 2,120 roupi

Ler en dimoun ki ganny kouver i mor, serten manm son fanmir pros i ganny asiste finansyerman avek Lazans Proteksyon Sosyal. Sa benefis i enkli benefis pour en vev, en Jennifer Nourrice pe pey en kliyan led sosyal pour zanfanmanman ki osi en vev. Dan ka kot en lanmor i arive dan travay manm fanmir sa viktim i osi ganny asiste anba Pansyon Lanmor Endistriyel.

Bann dokiman ki zot pou bezwen anmennen i:
• Kart Idantite
• Sertifika Lanmor
• Sertifika maryaz si ou en vev
• Detay kont labank

vii. Benefis Depandan
Tarif pour Zanfan 1,010 roupi
Tarif pour Adilt 1,120 roupi
I en logmantasyon lo bann lezot benefis personnel ki en adilt oubyen en zanfan ki depan lo en dimoun ki pe deza ganny asiste avek Lazans Proteksoyn Sosyal i gannyen.
Sa lasistans i ganny means-tested.
Fodre ki sa depandan pe reste dan menm lakaz e pe ganny sonnyen par sa benefisyer pour li ganny sa benefis.

Bann dokiman ki zot pou bezwen anmennen i:
• Kart Idantite Nasyonal sa aplikan
• Sertifika Nesans zanfan
• Laprev ki zanfan pe al lekol a-plen-tan
• Detay kont labank aplikan

viii. Benefis pour Orfelen ek Zanfan Abandonnen
Tarif 1,280 roupi

Bann zanfan orfelen oubyen bann ki zot paran in abandonn zot i resevwar sa benefis sak mwan pour ed zot kapab viv byen.
Pour resevwar sa benefis, zanfan par lao 15-an i devret pe lekol a-plen-tan.

Bann dokiman ki zot pou bezwen anmennen i:
• Kart Idantite Nasyonal sa aplikan
• Sertifika nesans zanfan
• Sertifika lanmor sa de paran
• Laprev ki sa aplikan in ganny apwente koman gardyen legal sa zanfan
• Laprev ki zanfan pe lekol a-plen-tan
• Detay kont labank

ix. Benefis Retret
Tarif 2,550 roupi

Tou sitwayen Seselwa ki’n reste Sesel pandan sa deryen 5-an avan i ariv 63-an i otomatikman kalifye pour ganny sa benefis.
En mwan avan ou ganny 63-an ou bezwen fer laplikasyon avek zofisye Lazans Proteksyon Sosyal dan ou distrik pour ou resevwar ou benefis retret.
En dimoun ki’n ariv 63-an e ki’n dan lanplwa e fer kontribisyon avek Fon Pansyon Sesel i bezwen al kot Fon Pansyon Sesel pour vwar si zot kalifye pour ganny Pansyon Retret ofer par sa Fon.
Premye peyman i ganny fer dan distrik e apre sa i ganny transfer lo kont sa resipyan tou le mwan.
Fodre note ki si ou’n absante dan pei pour 6 peyman konsekitiv ou pa pou ganny sa benefis pour sa bann letan. Ou pou selman ganny peye pour sa mwan ki ou’n retourn dan pei.

Bann dokiman ki zot pou bezwen anmennen i:
• Kart Idantite Nasyonal
• Sertifika Nesans
• Detay kont labank
• Let sorti kot Fon Pansyon Sesel ki endike ki ou pa kalifye pou ganny Pansyon Retret ki zot ofer.

Emanuella Morel pe asiste en kliyan tandis ki Joan Alexis (adrwat) i fer antre bann detay lezot kliyan dan sistenm

x. Benefis pour Lanterman
Tarif 1,600 roupi

Ler en dimoun i mor, sa ki responsab pour fer laranzman son lanterman i resevwar sa benefis. Sa benefis i ganny servi pour pey bann depans son lanterman.

Bann dokiman ki zot pou bezwen anmennen i:
• Kart Idantite
• Sertifika Lanmor
• Sertifika maryaz si ou en vev
• Detay kont labank


2. Lasistans finansyel siplemanter ki atase avek bann kondisyon
Bann dimoun ki zot reveni pa ase pour zwenn zot bann depans de baz i resevwar benefis siplemanter.
Pour en dimoun kalifye sa lasistans, son reveni ansanm avek reveni lezot manm sa lakour i ganny mezire par rapor avek depans debaz sa lakour. Si reveni total sa lakour i tonm par anba sa sonm etablir, la sa dimoun i kalifye pour ganny asiste.

Bann dokiman ki zot pou bezwen anmennen i:
• Kart Idantite Nasyonal tou dimoun ki reste kot sa lakour
• Sertifika nesans zanfan
• Papye lapey sa aplikan e osi pour lezot dimoun dan sa lakour
• Bil elektrisite ek delo
• Lagreman lòn lakaz oubyen resi peyman lakaz
• Laprev lezot reveni parey alimoni pour zanfan
• Dokiman kont labank
• Dokiman ki en dimoun i annan par dan biznes
• Dan ka kot en dimoun in ganny fer aret travay, dokiman ki montre peyman gratite/konpansasyon

Keddy Woodcock pe fer prosedir laplikasyon led finansyer pour en kliyan

Nouvo stratezi
Pour li kapab akonplir son misyon e donn en meyer servis, Lazans Proteksyon Sosyal in adopte bann nouvo stratezi travay.
Enn sa bann statezi se ki bann zofisye oubyen Processing Officer pou baze dan tou distrik atraver pei a-plen-tan. Olye raport kot biro Oceangate House pou fer laplikasyon pour okenn lasistans sosyal oubyen en benefis, manm piblik i kapab fer sa dan zot distrik avek en zofisye Lazans. Sa bann zofisye pou osi donn konsey bann aplikan depandan lo laplikasyon ki zot vin fer.

Dan son zefor pour redwir lakantite dimoun ki depan lo lasistans finansyel, Lazans Proteksyon Sosyal pe osi travay an kolaborasyon avek lezot partener pour ankouraz bann dimoun ki pa dan lanplwa pour rod en travay.

Lefe ki dan lepase in annan labi dan sistenm kot bann aplikan in deklar fo lenformasyon, Lazans pe osi etablir lyen direk avek lezot lorganizasyon parey Lotorite Laysenns, Seychelles Revenue Commission, e departman lanplwa pour konfirm serten lenformasyon ki aplikan i donnen e osi ganny plis lenformasyon lo bann aplikan.
Sa i ava osi ede pou nou donn lasistans finansyel bann dimoun ki merite.

Rapel kont desizyon ki lazans in pran
Bann dimoun ki pa satisfe avek desizyon ki Lazans in pran konsernan en laplikasyon pour sa bann lasistans soyal swivan – benefis maternite, benefis lanterman, benefis retret, benefis pour orfelen ek zanfan abandonnen ek lasistans siplemanter – i kapab fer rapel atraver en Review Panel.

Sa aplikan i annan 14 zour apre ki in ganny rezilta son laplikasyon pour li fer rapel.

Pa vin depandan lo lasistans finansyel me rod en travay
Lazans Proteksyon Sosyal pe entansifye zefor pour ankouraz dimoun ki vin fer laplikasyon pour lasistans finansyel siplemanter ki pa dan lanplwa pou rod en travay.

An 2011, parmi sa 12,979 laplikasyon pour lasistans finansyel siplemanter, 4,153 ti fer laplikasyon akoz zot ti san en lanplwa.
Pour Zanvye 2012, total aplikan ti 1296 e parmi 351 ti san en lanplwa.
Lazans in alors komans en legzersis pour plas bann dimoun ki pa dan lanplwa e ki vin rod lasistans finansyel dan travay kominoter dan bann distrik. Olye zis donn zot larzan, sa bann dimoun i fer en travay ki enkli netway lanvironnman legliz, simityer, lopital e osi lakour bann dimoun aze.

Sa i osi en fason pour redonn bann ki pa ti pe travay pour en serten letan sa loportinite pour rekonmans travay.

Pour bann ki vin rod lasistans finansyel pour en dezyenm fwa akoz zot napa en lanplwa, zot bezwen montre omwen de levidans ki zot in fer prosedir neseser pour rod en lanplwa. Sa levidans pou osi ganny zistifye avek lorganizasyon konsernen.

Lazans Proteksyon Sosyal pe osi demann korperasyon tou dimoun pour ede dan lakonplisman son misyon pour donn zot en servis pli efikas.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *