‘Annou travay ansanm pour anmenn sa renesans sosyal’


28-April-2012

 
Prezidan Michel pe adres lodyans kot lansman senpozyonm lo Renesans Sosyal

Ser frer ek ser Seselwa,
Excellences, Mesdames, Messieurs,

I’m grateful to acknowledge the presence of the representatives of the Diplomatic Corps here and also the Legislature. Your presence here is testimony to our adherence to a noble and common cause. I thank you for your commitment and support.

Le 20 Zilyet lannen pase, mon ti lans kanpanny Renesans Sosyal.
Atraver dyalog ki’n ganny fer dan bann distrik, landrwa travay ek lenstitisyon edikasyonnel, dimoun in koze. Bokou lopinyon ek sizesyon in ganny eksprimen. In annan ki’n eksprim fristrasyon ek dezapwentman. I’n osi annan bokou ki’n eksprim loptimizm ek lespwar ki’n fer nou rapel ki i ankor annan bokou keksoz ki bon dan nou sosyete. I ankor annan bon paran, i ankor annan bon fanmiy, i ankor annan bon vwazen. Me nou bezwen pran mezir pour retabli e ranforsi sa ki pozitiv e adres sa bann defi ki nou pe fer fas avek e osi bann keksoz ki mal.  Mazorite piblik Seselwa in dir klerman e fortman ki i’n ler pour pran aksyon kont bann fleo ki pe ronz nou sosyete.

Kanpanny Renesans Sosyal i en mouvman nasyonal; i devret reste dinamik. E se la ki sa nouvo Minister Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter ek Sport i trouv son vre rezon-det. Se li ki annan responsabilite primordyal pour diriz sa mouvman Renesans Sosyal.

Nou annan tou sipor lepep. E lepep osi i annan tou mon sipor. Nou oule en sosyete ki pli agreab pour sakenn de nou viv ladan. En sosyete sen pour nou zanfan ek zenn grandi e epanouir zot. Kot sa ki travay i kapab zouir fri son travay. Kot nou dimoun aze i kapab viv dan trankilite ek dinyite. En Sesel kot i gou viv.  En Sesel kot delenkans, krim ek konportman anti-sosyal pa ganny tolere me sanksyonnen efikasman e rapidman.

Dan sa konteks mon ankouraze ki Zidisyer pe re-organiz li e pe pran bann mezir pour delivre lazistis pli vit, e osi byento pour komans pran aksyon neseser pour clear sa gran backlog ki egziste.

Nou pa kapab kontinyen lo sa semen lesefer, san kontrol, kot pour bokou dimoun medyokrite ek krim in vin en fason viv. I nepli ler pour nou aksepte vin otaz dan nou prop lakaz. Sak paran i oule vwar son zanfan grandi byen, al lekol ziska liniversite si posib, e apre ganny en travay. Nou zanfan pa kapab kontinyen grandi anba menas drog. Dan Nouvo Sesel, sak Seselwa pou bezwen pran son responsabilite, dan en bon kiltir travay ek bon konportman.

Mon annan lespwar pour nou pei. Defi i la, pou la pour nou sirmonte. Se koumsa ki nou grandi e sirpas nou potansyel. E se dan bann moman pli kritik ki en nasyon i annan loportinite pour li kapab redefini son desten.

Mon regar i fikse lo lavenir nou pei. Mon ankouraze. Ler in arive pour nou ansanm sirmont bann defi pour konstrir sa Nouvo Sesel. Se sa nou moman ozordi. Se sa loportinite ki devan sak Seselwa. Ansanm nou kapab fer li, e ede konstrir sa Sesel prosper, sa Sesel kot i gou viv e sa Sesel ki nou kontan.

Larout ki devan nou i ranpli avek defi. Sa fodre nou tou nou konpran. Dan sa lemonn globalize ki nou pe viv ladan, dan sosyete ozordi, i responsabilite sak endividi pour fer sa traze ver sa nouvo Sesel. Nou napa letan, resours ou kapasite pour kontinyelman trenn bann ki kale, ki pares ou ki le fer sikse lo ledo lezot. Swa devan nou i kler --- leve, debrouye, travay e pran nou responsabilite. Kot ou tonbe, nou pou la pour ed ou. Kot ou dekouraze, nou pou la pour donn ou sipor. Me se ou ki bezwen fer sa zefor. Se ou ki responsab pour ou lavenir.

Ser partisipan,
Nou annan en travay serye devan nou. Koman bann administrater ek teknisyen, mon pe konfye zot sa responsabilite pour tradwir sa bann rekomandasyon ki lepep in fer dan bann mezir konkret ki nou pou enplimante. Nou bezwen trouv fason pour fer antre bann sizesyon valid dan nou louvraz. I annan bokou bon keksoz ki’n sorti dan sa bann dyalog. Ler in arive prezan pour nou enplimante e pour nou travay.

Mon pe kont lo zot pour montre zot langazman. Plan Renesans Sosyal pou form labaz nou travay pour sa prosen 5-an. Annou fer sa plan vin en legzanp inovasyon. Annou donn nou korperasyon pour fer li en sikse.

I annan plizyer plan ozordi ki malerezman in ganny adopte dan Sesel me ki pe dormi lo bann letazer par la ou dan bann tirwar. Nou nepli kapab fonksyonn dan en tel fason. Plan Renesans Sosyal li i bezwen anglob tou sa ki bon, pratik e kapab ganny enplimante, dan tou sa bann plan nasyonal ki deza an egzistans. Kot fodre aranze, nou pou bezwen fer li. Kot nou pe fer sa ki byen, kot keksoz pe marse, nou devret redouble nou zefor e fer li pli byen ankor.

Plan Renesans Sosyal i bezwen vin en plan ki vivan. Tou minister, tou lazans e tou bann lorganizasyon sosyete sivil ek sekter prive i annan en rol pour zwe dan son lenplimantasyon.

Lasanble Nasyonal, li osi, i bezwen etidye e debat lo sa bann kestyon. Se zot reprezantan lepep e se bann konsern lepep ki zot merit anmenn devan, debat lo la e fer ki i ganny mete an pratik.

Lekspektasyon nou popilasyon ozordi i vreman o. Zot oule ganny servis pli efikas e natirelman sa se avek rezon. Tou partner i bezwen travay an kolaborasyon pour sa arive. Dan bokou lenstans, i zis en kestyon aziste nou fason travay ouswa redefini kwa ki nou priyorite. Nou pou bezwen reevalye nou bann polisi e pran bann desizyon kouraze. Kot i annan nesesite pour sanzman radikal, nou pou bezwen fer li. Nou pa per sanzman, zanmen nou’n per sanzman e nou pa devret per sanzman ler i neseser pour nou fer sa bann sanzman.

Bann medya i devret zwe en pli gran rol pour edik piblik e fer piblisite pour promosyon bann bon pratik ki nou popilasyon i kapab adopte e adapte zot menm konman endividi pour rann zot lavi e lavi zot fanmiy meyer. A mon avi medya pa pe fer ase dan sa direksyon e la i bezwen redouble son zefor pour kapab donn koudmen pour avans sa bann bon valer sosyal ki nou devret annan dan nou sosyete.

Nou tou nou anvi sa ki meyer pour nou fanmiy ek nou pei. Nou’n montre rezilyans ek kouraz pour redres nou lekonomi. I pou pran sa menm kalite e plis ankor pour anmenn sa transformasyon sosyal dan sa nouvo Sesel.

Nou zanfan pe depann lo nou. Nou pei pe esper nou. Annou sezi sa moman. Nouvo Sesel --- se sa nou desten.

Ser frer ek ser Seselwa,
Parey Preanbil nou Konstitisyon i rapel nou, nou abit enn bann pli zoli pei omonn.

Wi, nou’n ganny beni. Nou viv dan en pli zoli landrwa ki, anplis, ziska prezan, in ganny eparnye bokou avek bann katastrof natirel ki nou vwar dan bokou lezot pei.

Nou osi annan en sosyete ki, ziska prezan, i en model larmoni ek stabilite ki fodre nou prezerve a tou pri.

Nou granmoun, e noumenm, nou’n travay dir pour batir sa Sesel ki nou annan ozordi. Nou kiltir in tenir nou dan move tan koman dan botan e in permet nou avanse, nou tou ansanm.

Travay konstriksyon en soyete  zanmen i fini. Nou bezwen navig byen – nou bezwen navig avek kouraz, avek lentelizans e avek en lespri linite ek solidarite -  pour tenir nou larout fas avek divan ek kouran lemonn kontanporen, avek tou son loportinite ensi ki tou son bann danze.

Nou bezwen travay pour ranforsi nou lekonomi e asir en nivo lavi konfortab pour tou nou dimoun.

Nou osi bezwen travay pour ranforsi valer sosyal, valer moral, spirityel nou sosyete pour ki nou tou nou annan en tre bon kalite lavi dan nou zoli pei.

Mon napa okenn dout ki, ansanm, nou kapab fer li e nou bezwen fer li.

Nou kapab anpes degradasyon nou sosyete e pran mezir neseser e apropriye pour relev li e batir en nouvo Sesel sosyalman, moralman e spirityelman for; en nouvo Sesel avek endividi edike, responsab e fyer, avek fanmir ki elev son zanfan e edik zot pour prepar li pour semen lavi, avek vwazen ki annan byenveyans pour kanmarad e kree bon vwazinaz, avek dimoun ki vin ansanm pour form en kominote solid  kot sakenn i annan son plas ek son kontribisyon pour fer, kot sakenn i ganny respekte e i respekte lezot.

Ler in arive pour nou pran aksyon pour travay pour sa transformasyon sosyal.  Nou tou ansanm. Nou lo menm bato; nou partaz menm pei. Me sakenn de nou pa en zil, li tousel. Nou bezwen kanmarad. Nou byennet i depan lo kanmarad.

Respe, Responsabilite ek Solidarite. Nou Plan Renesans Sosyal i repoz lo sa bann valer fondamantal e se sa bann valer ki i promouvwar. E se sa bann valer ki pou antrenn lezot valer ki pou moter sa transformasyon ki nou pou fer ansanm.

Sesel i bezwen nou. Nou bezwen ini koman en pep. Nou annan en sel patri e nou pa zanmen devret permet nou diferans politik diviz nou.

Wi, nou’n pare. Annou travay ansanm pour anmenn sa renesans sosyal.
E ki Bondye i beni nou travay.

Mersi.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *