Travay dir, Travay desan, pour en meyer lavenir


28-April-2012

Minis Alexander pe diriz miting komite lafet travayer

Me pour asire ki nou lafors travayer i kontinyelman reste disiplinen, motive e serye, anplwayer i bezwen zwe son rol e promouvwar ‘Travay desan.’

En lannen dedye pour ‘Travay dir’

Tenm nasyonal pour sa lannen pe demann tou endividi pour double zot zefor e travay dir pour asir devlopman soutenab nou pei. I enportan pour devlop bann bon latitid dan travay e prodwi plis pour anmenn plis prosperite. De plizanpli, prodiktivite dan travay pe kontinyelman vin en konsern e an rezilta Departman Travay pe resevwar bann konplent avek anplwayer ou ka ki pe ganny anrezistre konsernan move latitid dan travay.

Seremoni devwal Moniman Travay par Prezidan James Michel alokazyon lafet travayer lannen pase

Departman Travay pe alor ankouraz travayer pour plis ki zanmen pratik ‘Travay dir’. In plis ki ler pour travayer debout e travay avek skils ki zot in devlope, konnesans ki zot in agrandir e bann zouti travay ki’n ganny met a zot dispozisyon pour fasilit zot louvraz. Lanfaz pe osi ganny mete lo sa lespri entreprener parmi bann zonm ek fanm. Sikse bann pti biznes i depan lo nou lanvi pour travay, nouvo lide e prodwi de kalite.

Me sa slogan ‘Travay dir’ pe osi rekonnet e felisit bann bon travayer dan Sesel ki toulezour pe devoue e delivre dan zot louvraz. Nou tou nou kapab travay dir. I demann bokou disiplin, sakrifis ek zefor me rezilta travay dir i fer lakonpannyen prospere e travayer osi i ganny rekonpanse.
 Departman Travay i salye bann bon travayer ki pe kontribye dan en fason tre pozitiv dan progre zot lorganizasyon. I swete ki bann zenn travayer i aprann e swiv sa bon legzanp.

Travay desan pour tou !

Travay desan i mars avek ‘Travay dir’. Bann kondisyon dan landrwa travay i merit favorab pour asir bon performans. Se pour sa rezon ki Departman Travay in swazir pour relye sa term ‘Travay desan’ avek ‘Travay dir’ pour konmemor lafet travayer sa lannen. ‘Travay desan’ i en vizyon Lorganizasyon Enternasyonal pour Travay ki ti ganny adopte an 1999 pour la kominote travay dan lemonn. Atraver sa vizyon, sa lorganizasyon pe demann tou pei manm pour promouvwar e viv ‘Travay desan’ dan zot pei atraver zot lalwa, polisi e fason fer. I napa en definisyon fiks pour eksplik ‘Travay desan’ me sa term i ganny defini atraver kat lobzektif : loportinite lanplwa; drwa dan travay; proteksyon sosyal e dyalog sosyal. Pour asire ki ‘Travay desan’ i ganny realize i bezwen annan:

Lorganizasyon Enternasyonal pour Travay pour promouvwar Travay desan

• Saler ekitab
•  Ler travay rezonnab
• Repo par semenn
• Lasante ek sekirite dan travay
• Balans ant travay e lavi sosyal
• Konze maladi
• Konze maternite
• Benefis pour bann dezabilite
• Benefis pour bann dimoun aze
• Lasistans sosyal pour aksidan dan travay

‘Job fair’ – ou loportinite travay

Departman Travay pe ranforsi zefor pour plas dimoun dan travay e pour ankouraz ‘Travay dir’. Annefe, alokazyon lafet travayer sa lannen, sa departman ti organiz en ‘job fair’ yer avek bi pour sansibiliz bann dimoun ki pe rod loportinite travay dan diferan sekter nou lekonomi. Sa ‘job fair’ ti osi lokazyon pour bann lorganizasyon promouvwar bann diferan plas travay ki disponib aktyelman. Me pli enportan, i ti loportinite pour fasilit kontak ant anplwayer e dimoun ki pe rod travay. Departman Travay i swete ki en tel aktivite i ganny apresye par manm piblik. Sa ‘job fair’ pou vin en levennman ki pou ganny fer lo en baz regilye depandan lo demann manm piblik ek anplwayer.
 
49,891 i lafors travayer Sesel ki dan lanplwa formel aktyelman
72% i la kantite dimoun ki pe travay dan sekter prive 
2,340 i reprezant lakantite piblik ki ti vin rod konsey lo lalwa lanplwa kot Departman Travay an 2011 
1,159 i la kantite dimoun ki ti pe rod travay an Mars 2012

En travayer pe konsantre dan son louvraz Travayer pe sarz materyo konstriksyon lo bato

Zenn travayer dan lendistri tourizm Lekipman protektiv i enportan pour asir sekirite dan travay


En kontribisyon Departman Travay

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *