Mesaz Prezidan James Michel alokazyon Lazournen Travayer-‘Annou prezerv sa ki travayer Seselwa in deza reisi fer’


30-April-2012

Prezidan in dir sa dan son mesaz alokazyon Lazournen Travayer demen le Premye Me.
Teks entegral mesaz Prezidan i lir koumsa :

“I touzour en gran loner pour nou lafors travay Seselwa zwenn nou frer ek ser dan lezot parti lemonn le Premye Me pour selebre progre e reflesir lo defi devan nou. Lazournen Travayer i en lapresyasyon pour progre realize par travay.

“Pour nou ariv kot nou ete ozordi, travayer Seselwa in kouver en long traze. Ti komans avek en lalit difisil. Ozordi nou vwar in vo lapenn, in anmenn bokou lakonplisman, pour nou menm ki travay, pour nou fanmiy, nou zanfan, nou gran paran ek nou pei.  Dan Sesel ozordi i annan lalwa, tribinal, komite ek lezot mwayen pour protez drwa travayer. Nou annan saler minimonm, en keksoz ki plizyer lezot pei pa ankor kapab ofer zot lafors travay. Leta i ofer menm sans ledikasyon pour zanfan tou travayer Seselwa. Loportinite egal i egziste dan plizyer lezot domenn. Nou travayer Seselwa i kapab benefisye 2 sistenm pansyon pour zot retret.

“Zanmen dan Sesel avan, in annan sitan loportinite lanplwa ek pti biznes parey ozordi. Nou konsyan ki nou tou -- gouvernman, sekter prive ek bann partner sosyal -- i reste bokou pour fer pour promouvwar sa bann loportinite e donn nou dimoun sa abilite pour ganny zot lavi par en aktivite travay ki rantab.

“Tou travay i nob. Enn bann pli gran valer limanite se son kapasite ek abilite pour angaz li dan en travay prodiktif. Se travay ki permet limanite fer sa gran progre enkrwayab dan plizyer domenn, parey dan konstriksyon, lansennyman, teknolozi, medsin, lapes, lagrikiltir, fabrikasyon ek resers.

“I gras a nou travayer dedye ki ozordi nou sa pei avek lendeks pour devlopman imen ki pli avanse Lafrik, e pei lo sa kontinan kot i pli bon pour en zanfan ne.

“Mon profite pour remersye lafors travayer Seselwa pour nou progre rapid. Mon konfyan ki avek en resours imen pli edike e pli byen prepare, ki nou vwar dan nou lazenes, nou pou reisi batir Nouvo Sesel.

Annou prezerv sa ki travayer Seselwa in deza reisi fer.
“Nou bezwen protez nou lafors travay. Enn bann aksyon Renesans Sosyal se pour enkilke bann valer ki rann en pei agreab pour viv ladan. Nesesite travay i enn sa bann valer. Nou oule delivre nou nasyon, e retir bann fleo sosyal parey lapares, nanryenfer, delenkans, labi drog, labi lalkol, vol, prostitisyon ek nwizans.  Sak zournen travay prodiktif i en lazournen ki anpes nou tonm dan fleo sosyal.   

“Nou oule ranforsi nou lafors travay. I regretan ki i annan zonm ek fanm ki annan ase kouraz, pe les zot lekor alabandon. I en gaspiyaz resours imen. Nou popilasyon i pti, ki fer ki sak endividi ki pe les li detri par fleo sosyal i reprezant en gran lapert pour lasosyete.  Pourtan, tou polisi devlopman dan nou pei i la, avantou, pour nou Seselwa. Annou sezi loportinite travay. 

“Nou konsyan presyon pri lavi lo nou lafors travay. I pour sa rezon ki nou kontinyen revwar nou sistenm sosyal pour ed bann travayer ki dan plis difikilte.

“Demen ler nou al legliz, ler nou zwenn dan aktivite rekreasyonnel, e pe detann ansanm, annou selebre dan lape, linite ek solidarite. I lokazyon pour nou osi reflesir lo tenm ‘Travay Dir, Travay Desan, Pour En Meyer Lavenir’. Nou bezwen ogmant prodiktivite, pour ki travayer i kontinyelman vwar plis rannman.  Pour realiz sa nou travayer i bezwen  plis formasyon, inovasyon ek teknolozi.   

“Nou lapriyer i pour nou 2 frer ki otaz bann pirat. Zot ti pe travay lo lanmer ler pirat ti kaptir zot.  

“Mon swet tou travayer Seselwa en bon Lazournen le Premye Me. Nou demann Bondye ki nou touzor annan sa kouraz ek lespri pour akonpli plis, pour nou menm travayer, nou fanmiy, nou zanfan ek nou pei.
« Bonn fet e mersi.” 
 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *