Labour Day messages-‘Kot napa travay dir, napa laglwar’ – Minis Alexander


02-May-2012

Minis Alexander“Kot napa travay dir, napa laglwar. Travay dir i kapab sanz ou destinasyon/lavi, ” Minis Alexander in dir dan son mesaz alokazyon Lazournen Travayer ki ti selebre yer.
Teks entegral mesaz Minis Alexander i lir koumsa :

“Tou le lannen nou selebre Lafet Travayer konman en zour repo e refleksyon. I en plezir pour mwan konman Minis pour Travay ek Devlopman Resours Imen pour adres zot pour sa lokazyon.

“Tenm pour sa lannen i ‘Travay dir, travay desan, pour en meyer lavenir’. Sa tenm i pe ankouraz plis aksyon e disiplin anver enn nou drwa e bezwen fondamantal – sa i travay.

“Konstitisyon Sesel i garanti nou sa dwa pour travay, en travay ki desan avek bann kondisyon favorab tel ki drwa en saler, bon lizyenn ek sikirite, repo rezonnab, konze annyel e sans pour formasyon vokasyonnel.

“Gouvernman in touzour met travay dir o sant nou lavi sosyal e ekonomik e i enn son misyon prensipal pour asire ki nou lafors travay i toultan pe evolye pour vin pli prodiktiv e pour asire ki ‘Travay desan’ i ganny entegre dan landrwa travay.

“Me pour ou ki pa travay, i enportan realize ki san en lanplwa i pa selman afekte ou finansyelman me pli enportan i afekte ou valer imen e ou sans pour kontribye dan lasosyete. Akoz ler ou travay dir, i anmenn bokou benefis pour pei, i ogmant ou devlopman personnel e osi elev ou stati sosyal.

“Mon minister i reste angaze pour kontinyen ankouraz bann dimoun ki kapab travay e ki pa pe travay pour rod en lanplwa e aret depan lo lasistans sosyal. I enportan pour nou tou devlop en kiltir travay dir, met plis zefor e pare pour anmenn nou pei ver sa Nouvo Sesel.

“E la, mon oule lans en lapel avek tou endividi ki pa travay e ki pe rod en lanplwa, pour pa les zot tonm dan bann move lenflians ; travay i annan, travay i la. Zwenn nou dan sa langazman pour retir ou lo lasistans sosyal e ganny en lanplwa kot ou osi  fer ou kontribisyon dan progre nou pei.

“Pour bann zenn ki pe al fini zot lekol pos segonder e prepare pour antre dan lemonn travay, mon oule demann zot pour travay dir e pran o serye bann formasyon ek lankadreman ki zot pe gannyen pour ki zot a pli byen prepare pour zwenn lafors travayer.

“Mon minister i oule osi sezi sa lokazyon pour felisit bann bon travayer ki kontan zot travay e ki pe kontinyen devoue e travay dir e pli dir pour benefis zot lorganizasyon e byennet sosyete an zeneral. I mon swe ki zot kontinyen reste motive e mentenir zot profesyonalizm malgre bann diferan defi ki zot rankontre.

“Mon oule osi ankouraz bann ki dan lanplwa me ki pa pe travay dir, ki in plis ki ler pour pran zot travay a-ker e fer zot prezans/lazournen konte !

“Bann anplwayer i en partener kle ki devret travay an etrwat kolaborasyon ek mon minister pour kree sa lanvironnman ‘travay desan’. Anplwayer i devret rekonpans bon performans ki pou enspir travayer pour met plis zefor dan zot travay.

“Mon minister i rekonnet ki travay dir i lakle pour sikse e plis sikse. Kot napa travay dir, napa laglwar. Travay dir i kapab sanz ou destinasyon/lavi. Mon swete ki tou travayer i anmiz byen e reflesir lo lenportans sa lazournen e lafason pour amelyor zot perfomans dan zot landrwa travay.
“Bonn fet zot tou ! ”

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *