Gran rasanbleman Lapannkot le 27 Me


19-May-2012

Sa levennman spesyal pe ganny organize par Biro Komisyon Lafanmir dan Dyosez Por-Viktorya (Legliz Katolik) Sesel pour premye fwa.
Pour premye fwa osi, sa lafet pou deroul dan rezyon was dan parwas ki dedye pour lafanmir.

Listwar
Zour Lapannkot, 50 zour apre Lafet Pak, tou nasyon dan lemonn ti’n rasanble. Ranpli avek Lespri Sen, bann disip Zezi ki ti’n rasanble dan en menm landrwa ti sorti dan lafreyer pour vin temwen Zezi. Zot ti anons Bonn Nouvel dan langaz ki tou dimoun ti konpran.

Tenm
Lapannkot sa lannen pe adopte tenm ki Lepap Benoit XVI in swazir pour Legliz Katolik dan lemonn antye ki ‘Fanmir : Travay ek Lafet’; tenm ki’n osi ganny detaye dan 10 Katesez. Isi Sesel (Commission Diocesaine pour la Famille) tou bann group e regroupman fanmir dan legliz pe devlop sa bann tenm enn fwa par mwan, depi Zanvye 2012.

Progranm
Stil lanmes sa zour pou enn ki diferan e tre inovativ akoz i pou ganny fer dan trwa landrwa; komans lo laplenn lekol, kontiny lo semen e fini kot legliz.
8er:Animasyon lo laplenn lekol Grand Anse Mahe
9er:Premye parti lanmes lo laplenn lekol : Rite Penitentiel/La Parole/Credo
10er:Prezantasyon Lakrwa Lafanmir
10 :30:Laprosesyon dan semen: Prière Universelle/Offertoire
11 :30:Dezyenm parti lanmes kot legliz: Prière Eucharistique/Communion/Action de grace
Midi:Dezennen swivi par partaz lafanmir
3er:Lapriyer Final/ Depar

Partisipasyon
Pour ki sa levennman i reisi byen sirtou bann parwas, group e mouvman pe ganny mobilize pour ki zot zwe en rol aktiv dan preparasyon e deroulman sa rasanbleman. I deza annan en kantite travay ki’n komans ganny fer e avek lagras Bondye, Komite lorganizasyon i ekspekte ki tou i ganny met an plas a tan pour ki Lasanble i ganny sans viv e fer leksperyans en lafet dyosezen nouvo, ris e for spirityel.

Benefis spirityel
Sa rasanbleman i en levennman spiritye, i ouver pour tou dimoun. I enn parmi bann demars Legliz pour reponn lapel pour inisye renesans moral, sosyal e spirityel nou pei.

Lafet Lapannkot i pour lafanmir – Legliz i prezant vizyon Kretyen Lafanmir. Lafanmir ki siport nou pei, lafanmir ki labaz sosyete, lafanmir ki lakle lavenir. Senyer i beni lafanmir parey Sent Fanmir. En tel levennman i enplik en kantite depans – me i en levennman non-profitab. Sel benefis ki komite lorganizasyon pe rode i spirityel-moral-familyal. Sa lazournen i annan pour bi met dimoun ansanm – fer en temwanyaz linite, rises sak fanmir ek diversite atraver en ‘Spiritual-Family-Funday’.

Mesaz
Tou dimoun i ganny demande pour abiy dan en fason senp e konfortab sa zour. Pa bliye anmenn zot piknik: en pti rafresisman, delo, pti snak, en fri, e dezennen leze.  Anmenn parasol pour lapli e sapo pour soley osi byen ki en servyet, nat ouswa en taboure pour asize.
Vin an fanmir, anmenn en lot fanmir. Vin eksperyans Lapannkot parey bann premye zapot. 

En kontribisyon

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *