Zanfan lekol i dekouver zot pase dans klib resers


27-August-2012

Manmzel Rose pe adres lodyans pandan lansman sa klib resers

Se Larsiv Nasyonal ki’n vin avek en tel linisyativ avek bi pour fer bann zanfan a en tre zenn-az konmans pran labitid fer resers lo plizyer size.

Lot bi se pour ofer bann zanfan en nouvo pastan dan vakans kot zot kapab vin kot Larsiv Nasyonal pour fer resers ki pou ede tir zot dan bann move lenfliyans ek lezot aktivite ki kapab annan lefe advers lo zot devlopman.

Depi mwan Avril, 60 zanfan sorti dan lekol primer ek segonder aze 10 a 17-an in konmans fer resers lo listwar zot fanmir.

Zot travay pour al dan en konpetisyon alafen sa lannen kot zot pou ganny zize baze lo en seri kriter e bann ki pli meyer pou ganny en rekonpans.

Sa klib ti ofisyelman lanse semenn pase pandan en seremoni kot Larsiv Nasyonal dan prezans sekreter prensipal pour kiltir Benjamine Rose, direkter zeneral pour kiltir Marcel Rosalie, direkter Larsiv Nasyonal Alain Lucas e direkter zeneral pour bann lekol Odile Octave.

Dan son ladres, Msye Lucas ti demann sa group zanfan pour travay dir lo zot proze resers e pran li serye.

Pandan son diskour pour ofisyelman lans sa klib, Manmzel Rose ti dir ki lide par deryer sa klib in ganny tire lo bann plan stratezik kiltir.

I ti fer resorti ki parmi bann lobzektif sa proze se kiltivasyon en kiltir fer resers parmi popilasyon depi en laz tre zenn e logmantasyon konnesans istorik, kiltirel e zeneral pour devlopman akademik bann zenn.

Listwar Lafanmir i tenm ki’n ganny swazir pour proze resers sa lannen kot bann zanfan pe ganny sans tras zot listwar.

«Nou pase i vreman enportan akoz i ankouraz devlopman personnel, patriotik e osi lafason ki nou estim nou lekor,» Manmzel Rose ti azoute.

«Ler nou dekouver ki nou ete, se la ki nou kapab bouz devan avek en vizyon pozitiv.»
Manmzel Rose ti demann sa bann zanfan pour servi sa loportinite ki Larsiv Nasyonal in met devan zot.

Sa klib resers ki pe ganny kordinen par Terry Nibourette i divize an trwa kateogri – 10 a 12-an, 13 a 15-an, e 16 a 17-an.

Msye Nibourette i dir ki vi ki sa klib fek lanse, se selman bann zanfan ki dan lekol sitie dan lavil ki pe partisipe.

I ti dir rezon se pour vwar kimannyer sa klib i marse e ki aparti lannen prosen zanfan dan lezot lekol a kapab partisip dan sa proze.

Msye Nibourette in azoute ki sa klib resers i enn bann proze ki pe lanse par Outreach Unit, ki en parti Larsiv Nasyonal.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *