Kanpanny Netwayaz Lemonn 2012-‘Netwaye e tir salte pa en travay me en devwar’


01-October-2012

“Sesel i pour mwan, pour ou e pour nou tou.”  Sa detrwa pti mo i dir bokou e sa i tenm ki lokalman nou’n adopte pour sa edisyon kanpanny netwayaz lemonn. En linisyativ ki ti konmanse plis ki 20-an pase, kot en individi ti inisye sa kapanny apre ki i ti soke par lakantite salte ek polisyon ki ti annan sirtou dan bann rezyon lakot e dan lanmer.

“Lapropte i en aktivite fondamental en endividi, en fanmiy, en kominote, e en pei. Netwaye e tir salte pa en travay me en devwar tou Seselwa.

“Bokou dimoun i dir ki si nou pa zet salte pou napa travay pour bann ki netwaye. Les mwan dir zot ki i annan bokou lezot travay ankor pour fer – par ekzanp plant plis pye dibwa ek fler pour fer zoli, retir bann plant anvaisan ki’n anvair kolin nou pei. Alors i pa onnet pour dir ki ou bezwen zet salte pour sa bann dimoun ki netwaye ganny lavi.

“Ozordi sa linisyativ ki ti konmans Sydney, Lostrali, i enn ki’n vin en aktivite mondyal kot pandan en wikenn an Septanm, apepre 35 milyon dimoun sorti dan 130 pei atraver lemonn i zwenn ansanm pour fer kominote kot zot reste pli prop e pli sen.

“Sesel, koman en pti leta zil avek en pti popilasyon i fyer pour partisip dan en tel linisyativ. Koman en destinasyon touristik, labote natirel nou zil avek son lespes laflor ek lafonn andemik i lafyerte nou tou. De milyon viziter sorti partou dan lemonn i vwayaz en gran distans pour vin apresye sa ki nou, dan bokou fwa, nou inyore.

“Dan bokou lenstans, konsyaman ou enkonsyaman, salte sorti kot lakour, landrwa travay e kot bann gran lendistri pa pe ganny zete e mete dan bann landrwa apropriye, e sa pa reflekte byen lo zimaz ki Sesel pe vann aletranze. Konbyen fwa nou al lo lans pour en piknik e nou les tou nou salte deryer? Eski sa i reflekte byen dan lizye sa viziter ki’n depans bokou e vwayaz petet de zour e pran trwa diferan avyon pour ariv isi? Sa i zis en legzanp me zot a dakor ki i annan plizyer lezot senaryo.

“Zot a dakor ki bokou i ganny fer par bann endivi, LWMA, bann pti kontrakter ek lezot lakonpannyen pour asire ki Sesel i reste prop, me zot a realize osi ki i touzour annan lespas pour nou met plis zefor pour nou fer pli byen. Lo sa not mon oule remersye tou dimoun, biznes ek lakonpannyen ki pe fer sa travay nob pour netway e gard nou bann zil prop e zoli. En lanvironnman prop i redwir risk propagasyon bann lespes tel ki moustik, lera e kankrela ki poz en danze pour lasante imen. E zisteman ozordi dan legzibisyon, nou wvar Minister Lasante atraver Lopital Baie Ste Anne ki annan en kwen lenformasyon lo sa size. Se sa kalite partenarya ki nou oule devlope e vwar, sakenn i fer son bout pour asire ki nou ansanm atenn nou lobzektif.

“Mon minister i met bann polisi ek regilasyon anplas ki asire ki zesyon salte i ganny fer byen, me tou i depan lo nou. Avek sa les mwan sit en reprezantam Progranm Nasyon Zini pour Lanvironnman, UNEP, (Achim Steiner, executive director; United Nations Environment Programme) ki dir "Clean Up the World brings the focus squarely on us – as people, as agents of change. To all members of Clean Up the World, I have one simple message: Thank you. Your actions truly make a difference."  Wi se nou imen ki bann azan e ki kapab fer bann sanzman.

“Praslin i sanse sa lannen akoz zot in ganny zot prop fasilite pour kraz bann vye bout feray, profite retir sa  bann vye debri kot zot lakour e anmenn lo landfill, bann Digwa osi sa fasilite i a zot porte. E mon oule pran sa lokazyon pour rapel zot ki sa lannen Prezidan James Michel in lans linisyativ pour plant 20 mil pye dibya, annou profite pour ranpli sa bann lespas vid kot nou tir salte par plant en pye dibwa.

“’Sesel i pour mwan, pour ou e pour nou tou”,  alor annou met zefor e ansanm annou gard nou pei prop e pourkwa pa, fer sa aktivite enn kot in vin en pratik toulezour olye enn fwa par an. Mon oule pran sa loportinite pour remersye zot ki’n vini ozordi, remersiman spesyal pour SBC ki pe transmet sa seremoni andirek lo radyo.

“Salte i pa responsabilite gouvernman, ni nou distrik, ni sa enn ki netwaye ... salte i nou responsabilite. Alors annou sorti nou tou...al tir sa bann salte anba miray, deryer lakaz, dan rigol, dan stor e met zot obor bin. Fer sa wikenn netwayaz lemonn vin ou wikenn netwayaz.
“Mersi.”

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *