Lasanble Nasyonal i aprouv mosyon lo mezir anti-koripsyon


06-October-2012

Sa mosyon ti pe osi demande ki dan sa prosesis, tou bann demann Fon Moneter Enternasyonal (IMF) i ganny pran an konsiderasyon.

Sete Lider Lopozisyon, Onorab David Pierre, ki ti prezant sa mosyon pandan sesyon Lasanble Nasyonal Mardi.
Onorab Pierre ti dir kan i annan koripsyon son lenpakt pou touzour annan en lefe negativ lo zefor en pei pour anmenn gran devlopman sosyo-ekonomik osi byen ki devlopman politik.

I ti fer resorti ki koripsyon i annan sa kapasite pour limit akse ki sitwayen en pei i gannyen avek son bann bezwen de baz e avek kalite servis ki en gouvernman i devret pe donn son pep.

Onorab Pierre ti azoute ki gouvernman i bezwen realiz sa gran lefe advers ki koripsyon i annan lo lavi son pep e en keksoz i bezwen ganny fer pour adres sa sitiasyon dan lavenir.

I ti dir ki bon gouvernans i redwir nivo koripsyon e i lakle progre ek stabilite dan tou son sans.

Onorab Pierre ti dir ki bann striktir ek fonksyon gouvernman i devret ganny fer pli kler, e pouvwar fiskal legzekitiv, lezislativ ek zidisyer – sa trwa brans leta – i devret kler e byen defini.

I ti azoute ki bann responsabilite diferan nivo gouvernman i devret byen defini e relasyon ant sa bann diferan nivo i bezwen kler e byen spesifye.

« Relasyon ant gouvernman ek bann korporasyon piblik i devret baze lo bann laranzman ki kler e transparan, » i ti dir.

« Manm piblik i bezwen byen konpran sa bann laranzman, zot bezwen ganny edike e byen enformen. »

Relasyon ant gouvernman ek sekter prive i osi devret baze lo bann lareg, bann regilasyon e bann polisi ek prosedir ki kler e sa relasyon i devret enn ki ganny zere dan en fason ouver, Onorab Pierre ti dir.

I ti fer resorti ki Sesel i bezwen bouz lo en pli o nivo e devret annan en regulatory e administrative framework pour fiscal management, enn ki legal e ouver.

Onorab Pierre ti dir ki gouvernman alavenir i devret fer sir ki i devret annan ase letan pour konsiltasyon avek bann partener si zanmen i anvi propoz nouvo lalwa oubyen fer okenn sanzman ek okenn lalwa ki egziste oubyen fer okenn sanzman dan son polisi fiskal.

I ti dir ki sa bann mezir pour ed nivo bon gouvernans e pli ou annan bon gouvernans, pli nivo koripsyon i redwir.

Onorab Pierre ti dir ki i bezwen annan bann prosedir kler lo lafason ki bidze i ganny egzekite, veye e lo lafason ki rapor an relasyon ek nou bidze i ganny fer.

« Nou bezwen adopte en sistenm kontabilite, ki donn nou en bon baz ki nou kapab kont lo la vizavi lafason ki nou sirvey nou bann reveni piblik, bann peyman, bann komitman ki gouvernman i fer, sirvey la fason ki nou bann assets i ganny servi, » i ti dir.

Parmi bann lezot pwen for son mosyon, Onorab Pierre ti dir ki Lasanble Nasyonal i bezwen ganny garanti en timely mid-year report lo lafason ki nou bidze pe performen.

I ti dir ki gouvernman i bezwen egalman pran bann mezir ki promot sound oversight e bon internal control lo lamenazman larzan piblik, e met bann meyer mekanizm anplas pour ki nou kapab lev standar odit an relasyon avek lafason ki larzan piblik i ganny depanse.

« Gouvernman i bezwen met bann polisi anplas ki permet nou amelyor standar nou public financial reporting mechanisms ki aktyelman anplas, dan nou bann gran lenstitisyon finansyel ki zwe en rol kritik e enportan dan devlopman ekonomik nou pei, » i ti dir.

Pour nou lavenir, se sa pli o nivo lonnekte, lentegrite, lenparsyalite, latransparans, senserite e nivo efikasite dan travay ki pou form sa nouvo kalite leta lespri e sa fondasyon ki pou ed Sesel lager pli for kont koripsyon, Onorab Pierre ti dir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *