Sis nouvo piblikasyon an Kreol in lanse


31-October-2012

Madanm Regina Melanie pe siny en kopi son nouvo liv avek tit Remor. I ti enn parmi sis ekriven ki ti lans zot nouvo piblikasyon pandan en sware literer Lendi swar kot Lenstiti Kreol, Au Cap

Penda Choppy         Lise Morel

Arzette Radegonde     Paster Michael Bijoux 

Bernard Valentin    

Sa aktivite, apele Anba Moulapa, i en aktivite ki ganny fer pour dezyenm fwa e ki pe etabli son plas lo kalandriye Festival Kreol.

Tit sa aktivite ‘Anba Moulapa’ i sorti dan konsep rakontaz zistwar anba pye Baobab, ki pour nou an kreol i en pye Moulapa. Alors Anba Moulapa i en aktivite kot rakontaz zistwar ek lezot aktivite literer i ganny fer e sa in ganny adapte par komite Festival Kreol pour organiz son bann aktivite literer.

Sa aktivite ki ti fer Lendi swar, ti ganny animen par benn lanmizik The Lights, e ti deroul dan prezans plizyer envite, ki ti enkli le de levek Sesel, Levek Katolik Denis Wiehe ek Levek Anglikan James Wong.

Sa lannen, bann nouvo liv i enkli Lema Paviyon par Bernard Valentin, Dezyenm Sans par Arzette Radegonde, Mon Ti A Kontan Vwar par Lise Morel, Bingo par Penda Choppy, Remor par Regina Melanie, e Liv Ezai par Sosyete Labib Sesel.

Kategori sa bann liv i varye ant zistwar kourt, roman, liv zanfan, e liv larelizyon.
Liv Ezai i form parti travay sa sosyete pour tradwir Labib an Kreol, e Paster Michael Bijoux ti dir ki Sesel pa devret en leksepsyon akoz Labib in ganny tradwir e ankor pe ganny tradwir dan bokou langaz dan bokou pei atraver lemonn.

Sak ekriven ti siny plizyer kopi zot liv, e apre prezant li avek bann reprezantan Larsiv Literer Nasyonal. Zot ti osi eksplik lodyans enpe lenspirasyon par deryer zot travay, e apre sa lir en ekstre zot liv avek lodyans.

Sware ti kontinyen avek en resepsyon kot bann envite ti kapab enterakte e osi aste kopi bann liv.
Bann portre ki swiv i montre bann ekriven pe siny kopi zot liv.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *