Diskour Leta Lanasyon 2013-Prezidan i met lanfaz lo lenportans travay dir


20-February-2013

Prezidan ti dir ki vi ki lepep ti elekte li lo platform travay dir pour nou pei, i pou kontinyen motiv tou sitwayen pour travay dir e ensiste ki nou asim nou responsabilite.

«Sel garanti nou progre dan lavi se travay dir. Sel fason pour nou asir nou byennet se travay dir. Prosperite i vin atraver travay dir. Tou keksoz dan lavi i vin atraver travay dir. Tou sa ki travay dir i ganny loportinite pour devlope, pour amelyor son sitiasyon, pour prospere,» Prezidan ti dir.

I ti azoute ki napa lot fason pour nou prospere si nou pa travay dir, me kot fodre, lasistans i ava ganny donnen selon serten kriter ki’n etabli.
Prezidan ti osi ensiste ki fodre pa nou depann lo Leta ler nou konnen ki nou ankor for e ki nou annan kouraz.

«Mon repete: nou bezwen depann lo nou prop zefor. Travay dir i pey fre! Tou travay i nob. Nou annan nou talan spesifik, nou kalifikasyon ek leksperyans, nou dispozisyon pour fer en metye ou egzers en vokasyon. Annou fer li byen. Se sa ki enportan. Nou pran lafyerte dan travay ki nou fer. Nou fer li avek gou, avek devouman, avek profesyonalizm. Nou fer li avek konnesans ki nou pe partisip dan ledifikasyon Nouvo Sesel. Nou fer li avek nou zefor endividyel e kolektif. San depann lo Leta ler nou konnen ki nou ankor for e ki nou annan kouraz. Nou fer li an partazan en vizyon. En vizyon ek en krwayans ki sa ki nou fer i konte. Ki nou travay i annan en bi, en lobzektif,» i ti dir.

Prezidan Michel i fer resorti ki «i pa fer diferans ki travay ou fer. Sa ki enportan se ki ou fer li byen. Se ki ou pe ganny ou lavi onnetman. A traver ou prop lasyer, ou prop zefor. Ou pe partisip dan en lantrepriz nob e formidab: konstriksyon en meyer lavenir; ledifikasyon Nouvo Sesel.»

Se pour sa rezon ki mon ti deside mentenir tenm ‘Annou travay dir pour nou Sesel’ pour lannen 2013. Pour kontinyen enspir nou ver plis sikse. Motiv nou ver pli gran lakonplisman pour nou patri. Kontinyen pran nou responsabilite. Kontinyen fer zetwal Sesel briye dan Losean Endyen e dan lemonn. Kit lakot pour dekouver nouvo losean. Redouble nou zefor pour konbat delenkans, fleo sosyal ek kriminalite. Afront defi avek kouraz. Montre nou rezilyans. Koste dan en elan patriotik e solider. Bref, otan rezon pour nou travay dir pour nou Sesel, i ti dir.

Lo en lot not, Prezidan ti dir ki i rekonnet e deplor serten pratik negatif ki kontinyen retard nou progre.
En birokrasi lour i antrenn en mank profesyonnalizm, en mank disiplin, en mank prodiktivite, en move servis, i ti dir.

«I fristre tou dimoun e i kree medyokrite. Ki mannyer en dimoun ki pe rod en servis i santi li ler i al dan en letablisman e i rankontre en fonksyonner avek en figir long? An plis ki sa, menm fonksyonner i anvoy li dan en biro a lot, e sa pov sitwayen ki anvi leve e debrouye i retourn kot li san en solisyon satisfezan. Eski dan sa laz teknolozi modern i zistifyab pour en dimoun esper trwa mwan pour ganny en larepons?,» Prezidan ti demande.

I ti azoute ki in ler pour nou pran plis ownership e sa pe enport kot nou travay, pe enport nou pozisyon, nou pos, nou bezwen realize ki nou fer parti gouvernman, ki nou fer parti sa lantrepriz.

«Nou ek gouvernman nou pa form de lantite separe. Byen Leta se nou byen. Ler nou gaspiy resours Leta, ler nou pe gaspiy nou letan dan biro, nou pe gaspiy nou prop resours, nou prop letan. Annou devlop sa konsyans ownership. Nou pa zis en travayer, me nou fer parti en lekip. Nou form par gouvernman. Nou form par sa lantrepriz prive. Travay dir i pey fre!,» Prezidan ti azoute.

Prezidan Michel ti fer resorti ki depi Lendepandans, nou’n envesti bokou dan formasyon resours imen. An rezilta, i ti azoute, nou annan bokou kad byen formen, me nou reste defisiter dan plizyer domenn.

«Nou bezwen annan en plan nasyonal manpower an fonksyon nou evolisyon rapid ki anmenn en kantite nouvo devlopman. Sa plan i ava determin nou bezwen formasyon dan domenn divers. I ava permet nou planifye pli byen pour lavenir e ouver nouvo lorizon pour lanplwa ek travay dir,» Prezidan Michel ti dir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *