Foronm pour bann travayerzonm dan Minister Lazenes, Spor ek Kiltir


17-June-2017

Eski ou en bon papa ouswa en vre papa?

 

«Zonm, Sa Vre Papa» i tenmki Minister Lazenes, Spor ek Kiltirtiswazir pour en foronm organize pour son bann travayerzonm.

Saforonm en zourkitiferyerbomatenkotSantKonferansEnternasyonal(ICCS), ti dan kadselebrasyon pour lazournen papa kitonmdemenDimans le18 Zen. Bi saforonmsete pourdonn sans bann papa pour eskprimzot lo bann sitiasyonkipeanpeszot vin prodiktiv dan zottravay an relasyonavekzotrolkonman en papa. Sa in gannyfer pour edeamelyor e ogmantprodiktivite dan sa minister.

Dapreresponsabkomitesosyal dan minister Valerie Jumeau, zotti’ndezafer en telforonm pour bann madanmalokazyon la zournenmanman le 12 Me e ki dan saennforonm bann papa kipetetzot pa tipepranbyenzotresponsabilite, tipoukapabaprann en keksozki pour ed zotamelyorenpezotsitiasyonlavi.

«Tousalase avek bi pourfer bann zonm dan nou ministerpranresponsabilite dan lakour e noukonnenkilerkeksoz dan lakour i anbakontrol, noulatet i anpe pour nouvin donnsa bon prodiktivite dan travay,»Manmzel Jumeautiferremarke.

Sa foronmtigannyasiste par Minis pour Lazenes, Spor ek Kiltir, ManmzelIdith Alexander; son de sekreterprensipal, MsyeFabian Palmyre ek Manmzel Benjamine Rose; sefekzekitfKonseyLazenes(SNYC) MsyeAlvin Laurence, bann lezot o responsab e staf dan sa minister kitienklisertenmadanm.

Pourkonmanse, toudimounprezantialim en labouzikitisenboliz bann papa konmansa ‘lalimyer dan lafanmir’, kotsarefleksyontigannyferresorti dan blessingkiMsye Laurence tifer pour salokazyon.

Apreki en travayer,Charles Morel, ti’nlir en poenm avek tit ‘Papa Sa Zonm Solid’ ekri par Joenise Juliette, sekreterprensipalMsyePalmyre tiferremarkeki minister i atasbokoulenportansavekwelfertravayer e i tidemann bann mysesizottidakoravek li kileksperyansplimarkankidonnzonmplislemosyon se saleksperyans papa.

«Mon pouservisaloportiniteozordi pourmwansalyetou papa kidonnzotzafanlanmour san kondisyon e kiankouraz e gidzotver en lavenirprospere e ere,»Msye Palmyre ti dir. I tiosisalyetoubann mysekikonman en manmfanmir, en ansenyan, en lantrenerouswa en vwazenpezwesarol papa dan lavi bann zanfan par zot bann bon gidans.

Msye Palmyre tidemannavek bann papa ki pa pezwezotrolanverzotzanfan pour reflesir e azouteki «i pa zanmentro tar poureseye, me pli outarde, plikonsekans i agrave.»

I tiazoute: «Mon asirenoutounoukonnzistwar bann msyekirezetresponsabilite papa lerpiti i ankortann, me aprezot le pransarol papa pli tar. Ki Arive?»

Msye Palmyretidir bann partisipankisaforonm i avaedealafen pour zotkapabreflesir e tirkonlizyonsipandansa bann letanzotti en bon papa ouswasizotti en vre papa. I tiosiazoutekisaforonm i ava en sours lankourazman pour bann papa ki pa pepranzotresponsabilite e i avadonn bann kipefer li e bann kipeeseye bann lide pourferplibyen. Msye Palmyre tiswetzotbonnfet papa e bon deliberasyon.

Foronmtiswiv par en prezantasyon ‘Zonm komanlider dan lakour’ fer par responsabkonsey pour Lafanmir Robert Moumou kotbokoudiskisyon e debatipranplas.Sati lo rol papa dan lafanmir, zotresponsabilite, rolkonman en dirizan, bann defieksetera.

Dapremanmzel Jumeau, tourekonmandasyon e sizesyonpougannyanalizee bann solisyon pour amelyor esoulazlavi bann papa pougannyadrese.

Enpartisipan, Francis Remie sortikotKonseyNasyonal pour Spor (NSC), tidirkisati en bon linisyativki minister in ferakoz i pe ed zot bann papa e bann zonm pour reflesirenpe lot zotrol e responsabilite e osivwar e analizenpekotelasosyete Seselwa kotzotpoukapabede vi kizot minister i annan pourferavekbokoukeksoz lo nivokominote.

En lot travayer, Gerard Pierre sortikotseksyonlazenes, tiosidakorkisati en bon linisyativakoz in ed zotkonpranvrenosyon en papa akozplizyerzot ikwrarkizisdesannastekeksoz e anmenkotlakourkifer ou vin en papa san realize ki i enkli en kantitekesoz.

Saforonm ti fini tar apremidi.

 

P. Joubert

 

 

 

 

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *