Plan i anmars pour devlop bann sit istorik ek tourizm kiltirel


02-July-2012

I osi dan plan sa minister pour fer en kontribisyon enportan dan redevlopman lavil atraver propozisyon pour devlop tourizm kiltirel dan Victoria e osi fer La Bastille vin en vilaz kiltirel ki ava ofer viziter e  Seselwa bokou plis an term resers.

Se Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange ki ti fer sa bann lanons dan Lasanble Mardi pase ler i ti pe reponn kestyon bann manm lo plan son minister an sa ki konsern prezervasyon bann moniman e sit istorik e devlopman kiltirel ek tourizm, parmi lezot size.

Kot i konsern okip bann sit ek moniman pour gard zot dan bon leta, Minis St Ange ti dir ki son minister in deza fer en levanter kler tou bann sit istorik e prezan i bezwen en plan-d-aksyon pour kapab reamenaz bann sit ki’n ganny run down e anmenmtan prepar en plan pour kontinyen mentenir zot.

Minis i dir sa i en laspe enportan responsabilite e travay departman kiltir. I ti osi fer resorti ki Sesel i bezwen tou son bann sit ek moniman pour li kapab apresye sa ki i ete e anmenmtan anmenn plis latraksyon pour touris.

«I enportan pour nou Seselwa vin pli konsyan ki sa bann sit i nou leritaz e bann atou pour nou pei,» Msye St Ange ti fer resorti.

I ti dir Lasanble ki tou distrik i annan zot sit istorik respektiv e se selman an travayan ansanm ki nou pou arive met anvaler e devlop potansyel sa bann sit.

I ti fer remarke ki departman kiltir pou bezwen reget bidze neseser pour mentenir bann sit istorik nou pei.

«Bann ki annan en valer komersyal nou pou bezwen fer zot debout lo zot menm e bann ki zis bann moniman istorik nou bezwen kapab planifye en progranm mentenans ki akseptab pour asire ki sa bann atou istorik nou pei zot toultan byen ganny prezerve,» Msye St Ange ti dir.

Minis St Ange ti osi dir ki son minister pe osi kontinyen travay avek bann diferan gouvernman etranze, sirtou bann ki annan serten konneksyon avek sa bann sit ou moniman, pour vwar ki mannyer pour develop bann korperasyon neseser pour kapab ganny finansman pour zot reparasyon ek mentenans. 

Minis ti note ki Lafrans par egzanp i annan konneksyon avek simityer Bel Air kot plizyer Franse in antere e resaman dan kad sa demars, Minis St Ange ti anmenn lanbasader Franse, Philippe Delacroix, vizit sa simityer.

Msye St Ange i dir son minister i annan en responsabilite anver Sesel e pep Seselwa pour mentenir sa ki nou annan e asire ki zot valer istorik i ganny prezerve.

Minis St Ange ti osi eksplik rol Fondasyon Leritaz Sesel ki ti ganny kree anba Minister Kiltir pour administre kat sit selman e sa se Domaine de Val des Près, La Plaine St Andre, sit trezor La Buse Bel Ombre e Mission. Me Msye St Ange in dir ki progranm reamenazman ki son minister pe fer pe ganny  revwar e lezot sit pou ganny azoute anba sa fondasyon.

Minis ti fer resorti ki son minister pe osi get dan posibilite travay avek Minister Ledikasyon pour devlop bann klib leritaz dan bann lekol e Bord Tourizm pou osi travay lo bann nouvo liv ki pou enkli tou bann atou istorik e kiltirel pour asire ki viziter dan nou pei zot konnen egzakteman kote pour trouv sa bann latraksyon.

«Plan Minister Tourizm ek Kiltir se pour deblok potansyel kiltirel nou pei e tou nou dimoun,» Msye St Ange ti dir.

I ti azoute ki son minister, etan enn ki vizib, pou asosye kiltir a tou demars tourizm e sa pou ed nou met kiltir a lavan pour anmenn plis benefis pour bann ki konsider zot koman artis, group ek zanmi sekter kiltirel nou pei. 
 
I ti fer resorti ki Konsey Nasyonal pour Lar, Fondasyon Leritaz Sesel pe ansanm revwar sa maryaz ant tourizm ek kiltir. I ti osi note ki en plan devlopman pa fer ozordi pour demen me son minister i bezwen travay avek bann profesyonnel dan sa sekter pour fer evolye nou sityasyon kiltirel vizavi nou sityasyon tourizm e se apre ki nou a dan en pli bon pozisyon pour tras en plan lon-term.

An sa ki konsern demars sa minister pour ankouraz plis zenn pour pran en karyer dan domenn kiltirel, Msye St Ange ti dir ki departman kiltir i bezwen vin pli vizib pour montre sa ki i annan pour ofer e sa in deza ganny fer resorti dan plan stratezik departman kiltir 2011-2015 e anplis ki sa, i osi annan proze pour revwar lekol ladans, teat ek lanmizik e sa i atraver en pli gro proze apele Vilaz Lar ki deza pe ganny konsidere.

Print