Lazournen Mondyal kont Labi ek Trafik Drog


13-July-2012

Malgre bokou zefor pandan sa dernyen 25-an, problenm drog dan lemonn in vin en konsern pour lasante piblik, bokou pli serye ki avan. Problenm labi ek trafik drog i kontinyen afekte lasosyete, espesyalman bann ki pli zenn. I anmenn avek li bokou konsekans negativ, parmi problenm sosyal e ekonomik e retard devlopman soutenab dan nenport pei. Labi drog i osi anmenn problenm grav lo lasante e prosperite en pei. I ganny asosye avek bann konportman tre riske koman vyolans, krim ek relasyon seksyel avan ler e san proteksyon, dray anba lenflians e risk pour fer en aksidan, osi byen ki bann problenm mantal e fizik lo lasante en dimoun. 

Statistik i montre ki parey dan lezot parti lemonn, problenm drog isi Sesel pe vin deplizanpli serye. De santenn pasyan in pas atraver Sant ‘Mont Royal’ e bokou pasyan ki ganny admit kot Younit Sikyatrik in ganny refer laba akoz en problenm ladiksyon.

Pour koensid avek Lazournen Enternasyonal kont Labi Drog le 26 Zen, e dan zefor pour kontinyelman edik popilasyon lo danze drog, nou ozordi lans en lapel spesyal avek bann paran. Ledikasyon i konmans dan lakour, alor si nou anvi ki nou zanfan i grandi avek bann bon fason viv, e konnen ki mannyer pour rezet drog depi tre zenn en relasyon an bonn sante ant paran ek zanfan dan lakour i lakle.    
 
Bon relasyon, bon fondasyon
Konmans par etabli en bon relasyon avek ou zanfan. Montre zot ki ou enterese dan sa ki zot fer e ki ou apresye zot. Koz avek ou zanfan, e donn zot loportinite pour kominik ouvertman avek ou. Met latansyon lo sa ki zot dir ou. I normal pour ou napa larepons pour serten zot kestyon, me touzour kominik ouvertman. Ou a menm sirprann vwar ki kantite ou a kapab aprann lo drog avek ou prop zanfan.
 
Kominike, kominike, e kominike

Reste touzour alert. Port latansyon lo bann siny ki ou zanfan i demontre. En zanfan ki koz avek ou dan en fason enerve, pa kapab get ou fran ler i koz avek ou e petet menm debout san pozisyon pandan en konversasyon i kapab anba lenflians drog ek lalkol. Rod led avek lezot si ou santi i kapab annan en problenm. Vin en legzanp pour ou zanfan. Pa servi drog ouswa tro bokou lalkol e ou zanfan i a fasilman adopte sa bon latitid.
 
Reste byen enformen
Aprann lo bann danze drog e zot lefe lo lasante. Koumsa ou a dan en pli bon pozisyon pour ed ou zanfan pran bann bon desizyon. Fer sir ou zanfan i konnen ki sa bann drog i danzere, e ki zot ilegal.
 
Ed ou zanfan pour dir non a drog
Bokou trafiker drog i target bann zenn pour aste zot drog ou fer trafik drog pour zot. Ed ou zanfan realiz sa bann danze e konnen ki mannyer pour dir non. Montre li bann fason pour inyor presyon lezot zanmi e pour servi son letan lwazir dan en bon fason, par egzanp pour fer en sport. 
 
Reste vizilan lo bann siny ki ou zanfan pe servi drog
Swivan, i serten bann siny ki ou zanfan i kapab pe servi drog ilegal:

• Lizye ki reste touzour rouz
• Sanzman dan fason dormi
• Perdi lapeze
• Agresivite
• I kontinyelman koz manti
• I konmans vole
• Pa oule ki ou zwenn son bann nouvo zanmi

Si ou zanfan pe demontre okenn sa bann latitid, rod led profesyonnel o pli vit posib. Ou kapab pran kontak avek Younit Sikyatrik, Minister Lasante, Sant ‘Mont Royal’ ouswa Konsey Nasyonal pour Drog ek Lalkol (Dac).

Print