Mesaz Minis Christian Lionnet alokazyon Lasemenn Labita -«Pran nou responsabilite pour nou akonpli plis ankor»


02-October-2012

Minis Lionnet

Mesaz entegral Minis Lionnet i lir konm swivan :
«Selebrasyon Lasemenn Labita i donn nou en loportinite pour reflekte lo nou bann defi, sikse e responsabilitie sakenn de nou. Malgre bann defi tel ki limitasyon later e bidzeter, akse finansyel, kalite e kou konstriksyon, bokou in ganny fer e pe kontinyen ganny fer anver fasilitasyon akse nou sitwayen avek en lozman agreab.

«Sa i reste konman en priyorite lo azanda nou gouvernman. Bokou plis i kapab ganny fer si sakenn de nou i pran nou responsabilite. Ou ki pe esper en lakaz ou swa en bout later, i ou responsabilite pour konmans fer ou seving anver ou lozman fitir. Ou ki’n deza benefisye, ou responsabilite anver ou repeyman lakaz ou lòn i primordyal e zis anver ou frer ek ser ki ankor pe espere. Sa enportater e konstrikter, i zot responsabilite e zot devwar anver zot pei e zot kliyan pour ofer en prodwi afordab ek en nivo kalite akseptab. Sa lenstitisyon finansyel, i ou responsabilite corporate/sosyal pour fasilit akse avek kredi afordab.

«Nou tou nou annan en par pour zwe e kolektivman napa defi ki pa kapab ganny sirmonte. Nou osi bezwen sezi sa lokazyon pour reflekte lo leta nou bann labita an egzistans. En size ki preokip bokou kominote i bann aktivite anti-sosyal ki egziste dan bann kanton. En lakour e kominite sen kot bann valer moral i rennyen i lakle fondasyon bon devlopman en zanfan. Nou pa kapab toler fason fer en pti group minorite ki anpese ki respe, trankilite, lord sosyal e tolerans i egziste dan nou bann kominote. Se pour sa rezon ki mon pe demann Housing Finance Company (HFC) e byento PMC pour akseler bann progranm sansibilizasyon dan bann housing estate e pran aksyon neseser avek sa pti group minorite. Apre tou, en lakour i devret en landrwa kot nou santi nou ek nou fanmir an sekirite.

«Mon lans en lapel avek tou bann lezot akter pour ede dan sa proze. 
Pour sa lannen, tenm enternasyonal ki’n ganny adopte par Nasyonzini i – ‘Changing Cities, building opportunities ‘. Dan nou konteks lokal nou’n adopte tenm ‘Loportinite pour en meyer kominote’. Konstriksyon bann proze rezidansyel sosyal i pa ase, bon planifikasyon i neseser pour kree bann kominote agreab e soutenab. Bezwen tou kous popilasyon i devret ganny pran an konsiderasyon. Devlopman ki’n ganny planifye lo zil Perseverance i en legzanp ki ozordi i demontre benefis en bon planifikasyon.

«Loportinite pour sekter prive partisipe pe deza ganny met an pratik, ek bann tender pour bann devlopman komersyal ki’n deza ganny fer. Travay i osi pe ganny fer pour konsevwar bann plan litilizasyon later pour tou le 25 distrik i osi kle pour asir en devlopman soutenab dan lentere nou fitir zenerasyon.

« Depi mon apwentman koman minis, mon lanfaz in lo amelyor kalite servis ki nou ofer pep Seselwa. Mon’n ranforsi kondisyon e landrwa travay nou bann staf pour asire ki zot kapab donn en servis de ot kalite. Mon swe se ki sa servis i ariv pli pros avek nou pep. Sa pe ganny fer dan en premye tan par lentegrasyon teknolozi modern dan nou bann prosesis. Byento nou pou lans nou sit web ki pou fasilit akse lenformasyon pour tou manm piblik. Nou dan prosesis revwar sistenm soumisyon bann laplikasyon planing pour ki sa i ganny fer par internet. Enn fwa ki i ganny enplimante i pou fasilit e rakoursi letan ki i pran pour konsider en laplikasyon.  Konzwentman travay pour reviz lalwa ki gouvern zesyon later e lotorite planing in deza konmanse.

«Pour terminen, mon oule remersye tou bann travayer Minister Litilizasyon Later ek Labita, HFC e lotorite planing pour zot sipor e bon travay ki pe ganny fer malgre defi. Kontinyen servi zot karyer ek zot lekspertiz pour ede kree plis loportinite pour en meyer kominote. Bonn refleksyon e en bon semenn labita.»

Print