Sesyon demann kestyon dan Lasanble-‘Bann ki koupab pour enport fo prodwi pou ganny pini severman,’Minis Laporte i dir


04-October-2012

I ti dir sa dan Lasanble Nasyonal Mardi pandan ki i ti pe reponn en seri kestyon konsernan son minister.

Osi prezan pour swiv sa sesyon kestyon ti bann manm Lasanble Lazenes.
Msye Laporte ti pe reponn kestyon demande par manm elekte pour distrik Beau Vallon Mirena Souris lo plan sa minister pour redwir bann prodwi ki pa orizinal ki pe kontinyen antre dan pei.

Msye Laporte ti dir ki i deza annan trwa lezislasyon ki anplas pour ede protez bann konsonmater ek bann propriyeter biznes kont dezavantaz ki bann prodwi ki pa orizinal i anmennen. 

«Menm si sa bann lalwa ek serten polisi i deza anplas, gouvernman i realize ki zot pa sifi pour anpes larantre bann prodwi ki pa orizinal dan Sesel,» i ti dir.

«Fodre ranforsi nou bann lenstitisyon ki annan manda pour enplimant sa bann lalwa e donn zot sipor atraver plis resours imen kalifye e finansyel,» Msye Laporte ti dir.

I ti azoute ki i osi annan en bezwen pour revwar sa bann lalwa dan lavenir e anmenn zot azour avek nouvo realite, vi ki serten i tre ansyen.

Msye Laporte ti dir ki son minister i annan plan pour kolabor avek en komite ki’n ganny etabli par Minister Resours Natirel ek Lendistri pour fer en revi konpreansif dan bann striktir e mezir ki deza an plas.

Sa pou met plis kontrol lo kalite e standar bann komodite ki antre dan Sesel. 
I ti azoute ki son minister pour asire ki Fair Trading Commission i ganny resours neseser pour ed zot vin pli efektiv dan bann envestigasyon ek sirveyans.

I ti fer resorti ki lapel in osi ganny fer avek Minister Resours Natirel ek Lendistri pour pran mezir adisyonnel pour met plis kontrol lo larantre bann prodwi ki pa azour avek bann standar ki’n ganny spesifye par Biro Standar Sesel.

Msye Laporte ti dir ki son minister i osi dan demars pour revwar lalis bann komodite ki ganny restrikte anba Trades Tax (Import) Regulations, 2009.  Sa lalis in ganny sirkile kot bann departman regilatwar konsernen pour zot lopinyon lo si fodre agrandi sa lalis.
 
Kan sa legzersis i a konplete, pou annan en nouvo regilasyon ki pou ganny etabli e ganny anforse anba Customs Management Act 2011.
 
Divizyon Komers dan Departman Finans pe fer legzersis pour evalye si Sesel pa pe ganny servi koman en dumping ground pour bann prodwi enferyer ki mazorite i kout bon marse me zot kalite pa bon.

An konklizyon, Msye Laporte ti dir ki gouvernman pou reste vizilan lo sa ki konsern bann prodwi ki pa orizinal e i pou kontinyen travay avek bann lotorite konsernen. 

Onorab Souris ti osi demann en kestyon an relasyon avek bann mekanism ki anplas pour asire ki selman bann lekipman elektronik lo standar ki antre dan pei.

Msye Laporte ti dir ki an se moman napa kontrol anplas ki spesifikman gouvern lenportasyon bann lekipman elektrik ek elektronik dan pei.
 
Enn bann mekanizm se pour fer Fair Trading Commission, an konsiltasyon avek Biro Standar Sesel e Divizyon Komers, etabli plis regilasyon anba Consumer Protection Act e Customs Management Act. 

Msye Laporte ti azoute ki sa i a fer ki dan le fitir ler enportater i anmenn sa bann komodite ki pa lo standar, sa bann enportater pou an kontravansyon sa bann regilasyon e zot a kapab ganny pourswiv.

I ti fer resorti ki sa komisyon, ansanm avek son bann partener regilatwar ek bann lorganizasyon konsernen, pou fer en sirveyans pli efektiv lo nou marse lokal kot i konsern sa bann prodwi enferyer.

Print