Bidze 2013-Plis sipor pour pti biznes, sekter lagrikiltir ek lapes


06-December-2012

Minis pour Finans, Komers ek Lendistri Pierre Laporte ti fer sa lanons ler i ti pronons bidze pour lannen prosenn dan Lasanble Nasyonal Mardi.

Minis Laporte in osi anonse ki gouvernman pou donn plis sipor fermye ek peser pour ankouraz plis devlopman dan sekter lapes ek lagrikiltir.

An sa ki konsern sipor pour bann pti biznes, Minis Laporte i dir ki pandan sa lannen gouvernman in donn zot bokou lasistans e an 2013 sa pou kontinyen.

«Nou pou elev stati Small Business Financing Agency (SBFA) ki’n ranplas Concessionary Credit Agency (CCA), ki an se moman i en divizyon Minister Finans, Komers ek Lenvestisman, pour vin en lazans pour mikro-finans ki pou fonksyonn endepandaman anba son prop lalwa e son prop ladministrasyon e kriter pour son bann lòn.

Minis Laporte i dir gouvernman pou osi ogmant alokasyon bidze pour sa lazans sorti 20 milyon roupi pour vin 30 milyon roupi.

«Pour konplemant sa, Nouvobanq ek Seychelles Savings Bank pour sakenn kontribye 5 milyon roupi ver finansman SBFA atraver en lòn konsesyonnel.

 Sa i vedir ki finansman ki pou disponib pour pti e mwayenn antrepriz pou double lannen prosenn,» minis ti dir.

Minis Laporte ti osi eksplike ki limit lòn ki pou ganny donnen par SBFA pou double sorti 150,000 roupi pour vin 300,000 roupi.
 
«An retour, nou ekspekte ki bann pti biznes zot vin pli profesyonnel, pli responsab e repey zot lòn atan pour evit risk prose legal e koleksyon det par lazans,» Minis Laporte ti dir.

I ti osi azoute ki SENPA pou ganny demande pour donn plis lasistans bann antreprener dan domenn devlopman biznes, marketing, kontabilite ek lezot pour ogmant sans ki sa bann pti biznes ki fek lanse zot reisi.
 
Pour sekter lagrikiltir ek lapes, minis i dir gouvernman in obzerv plis viger ek determinasyon par Minister Resours Natirel ek Lendistri pour ogmant sipor pour sa sekter e i pou mentenir sa lelan an 2013.

Minis ti fer resorti ki plan nasyonal pour lenvestisman dan sekter agrikol pou ganny finalize dan trwazyenm trimes 2013.

«A sa dat nou ekspekte ki en parti finansman sorti kot enn nou bann partener enternasyonal pou’n disponib,» minis ti dir.

I ti fer remarke ki en gran nonm fermye in ganny asiste an 2012 avek resours finansyel anba Livestock Trust Fund e lannen prosenn manda sa fon pou ganny revwar pour asire ki i reflekte bann nouvo defi ki kominote fermye pe fer fas avek ozordi.

«Nou pou transfer zesyon Agricultural Development Fund (ADF) pour met li avek DBS e ogmant limit lòn ki ganny donnen anba sa fon,» Minis Laporte ti dir.

«Pour soutenir prodiksyon bann fermye, Minister Resours Natirel ek Lendistri pou kontinyen travay tre pros avek bann biznes tel ki dan sekter touris, pour ankouraz zot pour aste plis prodwi lokal parey lavyann, dizef, fri ek legim,» Minis Laporte ti azoute.

Konsernan sekter lapes, Minis Laporte i dir travay in komanse pour konstrir en lasose 120 met longer lo Ile du Port ki pou kout anviron 54 milyon roupi e ki ekspekte konplete an Septanm 2013.

«Sa i en devlopman enportan pour Sesel dan son laspirasyon pour mentenir son repitasyon konman por tonye pli enportan dan Was Losean Endyen,» i ti dir.

Fodre dir ki later in fini ganny demarke lo Ile du Port pour reparasyon lasenn, stokaz disel ek lezot lozistik ki neseser pour loperasyon bann bato endistriyel.

Antretan travay konstriksyon in deza komanse Providence lo bann fasilite pour aktivite transformasyon pwason.
 
Pour Bel Ombre, Minis Laporte i dir tou lenfrastriktir i devret an plas avan lafen 2013. Sa pou osi enkli fasilite pour transformasyon pwason ensi ki stor pour bann materyo pour peser, ki pou kout anviron 1.2 milyon Ero.

I dir ki Linyon Eropeen in finans proze lapes pour en valer 8.5 milyon Ero dan konteks parternarya Lagreman Lapes 2012. Ankor 5.6 milyon Ero in ganny prevwar dan bize 2013.

«An 2013, priorite pou al ver amelyorasyon bann fasilite dan distrik, enkli konstriksyon bazar, stor materyo lapes, e amelyorasyon bann fasilite pour debarke ek stokaz, amelyorasyon lapas, e lenstalasyon ensi ki reparasyon ek servis lekipman navigasyon,» Minis Laporte ti azoute.

Print