Cleaners i konplet en kour sis mwan avek sikse


07-December-2012

Bann cleaners dan en portre souvenir avek serten manm bord sa korperativ

En total 361 cleaners in ganny formen dan sa kour ki ti deroul depi Zen ziska Novanm sa lannen.

Sa group ti enkli sis cleaners sorti kot Labank Santral e wit housekeepers sorti kot Minister Lasante.

Parmi bann ki ti prezan kot sa seremoni prezantasyon sertifika ti bann manm bord ek travayer sa korperativ ensi ki reprezantan bann lorganizasyon kot sa bann cleaners i sorti.

Tyermenn sa korperativ, Marie-Ange Denis, ti fer resorti ki partisipasyon bann cleaners ti vreman a la oter e remarkab pandan zot formasyon.

Pandan ki i ti pe adres bann prezan, Madanm Denis ti felisit sa group cleaners pour konplet sa formasyon avek bokou sikse.

«Koman plan pour devlop nou lorganizasyon, nou’n met bokou lanfaz lo formasyon nou bann travayer,» i ti dir.

Madanm Denis ti fer resorti ki kour formasyon ti ganny konseptyalize an 2010 apre ki en letid ti ganny fer.

«Nou ti konstate ki ti annan en bezwen pour form bann cleaners avek bi pour asiste zot dan zot devlopman vokasyonnel e donn zot konpetans neseser pour amelyor e delivre en servis de kalite,» i ti dir.

Sa kour formasyon ti kouver plizyer topik tel ki drwa travay, rezon pour travay, etik e servis osi byen ki customer care, parmi lezot.

Madanm Denis ti dir ki sa bann topik in sirman fer sa group re-egzamin zot rol ek drwa koman en travayer e reflesir lo bann servis ki zot donnen.

Sef egzekitif sa korperativ, Helene Nicette, in dir ki bann tel formasyon pou kontinyen ganny fer, osi byen ki bann miting.

Print