Taks Valer Azoute (Vat)-Konstriksyon lakaz rezidansyel e lakaz lwe


08-February-2013

I annan par kont serten komodite ek servis lo ki Vat pa aplikab. Sa bann komodite i ganny, sa ki nou dir, egzanpte anba lalwa Vat. Okenn biznes, menm bann ki’n anrezistre pour Vat, napa drwa sarz Vat lo sa bann prodwi ek servis ki’n ganny egzanpte.

Dan nou lartik ozordi, nou pou konn plis lo enn sa bann servis ki napa Vat lo la. Sa se konstriksyon lakaz rezidansyel ek lakaz lwe.

Eski Taks Valer Azoute (Vat) i aplikab lo konstriksyon lakaz rezidansyel?
Non, napa Vat lo konstriksyon lakaz rezidansyel e sa i konpri lakaz prive, apartman e menm ‘condominium’. Savedir, personn pa kapab sarz Vat lo okenn servis konstriksyon rezidansyel, menm si  in ganny konstrir pour ganny lwe.

Eski Taks Valer Azoute (Vat) i aplikab lo materyo pour konstriksyon lakaz rezidansyel?
Wi, Vat i aplikab lo tou materyo konstriksyon, enkli materyo pour konstriksyon lakaz rezidansyel. Vat i aplikab a en to 15% lo tou materyo konstriksyon (ki swa enporte oubyen bann ki ganny fabrike lokalman).

Par kont si en biznes pa’n anrezistre pour Vat i pa kapab sarz Vat lo okenn son lavant, ki enkli materyo konstriksyon. Selman biznes ki’n anrezistre pour Vat ki annan drwa sarz son kliyan Vat.
Oparavan, avan ki Vat ti vin operasyonnel, materyo konstriksyon ki ti ganny prodwi lokalman, tel ki lapousyer ros, makadanm ek lapentir, ti atir 12% GST. Ozordi anba lalwa Vat i annan 15% Vat lo sa bann menm materyo konstriksyon, parey lo tou lezot prodwi ek servis.

Eski Taks Valer Azoute (Vat) i aplikab lo lakaz rezidansyel ki ganny lwe?
Non, Vat pa aplikab lo lakaz, apartman oubyen ‘condominium’ ki ganny lwe. Oparavan ti annan GST lo lwaye rezidansyel. Me menm si Vat in ranplas GST, napa Vat lo lwaye rezidansyel.

Par kont propriyeter sa bann lwaye i bezwen pey 15% anba lalwa taks biznes (Business Tax Act) lo reveni ki zot kolekte tou le mwan e remet avek Reveni Komisyon Sesel (SRC) parey letan zot ti pe pey 15% GST oparavan.

Pour plis lenformasyon
Pour plis lenformasyon, kontakte Reveni Komisyon Sesel lo 4293745 oubyen e-mail nou lo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Akt Taks Valer Azoute 2010 i osi lo sitweb Reveni Komisyon Sesel lo ladres www.src.gov.sc

Print