Mesaz Lider Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal alokazyon Lazournen Nasyonal 2013-‘Mon rev i ki nou pei i vin en demokrasi ki vibran e konplet’


19-June-2013

Msye PierreMsye Pierre in dir sa dan son mesaz alokazyon 20enm lanniverser nou Lazournen Nasyonal le 18 Zen.
Mesaz Msye Pierre i lir koumsa :

“Demokrasi i en form gouvernman dan ki tou sitwayen i devret ganny sans egal pour partisip dan bann desizyon ki son pei i pran e ki afekte li lo en baz toulezour. Sa partisipasyon i kapab ganny fer dan en fason direk oubyen atraver bann reprezantan ki lepep i elekte dan bann eleksyon ki an prensip i devret zis e lib.

“Dan en pei, nivo legalite, respe pour drwa imen e respe pour lalwa i parmi bann gran karakteristik tre enportan ki dekrir matirite e nivo lademokrasi dan sa pei.

« Le 18 Zen i donk en lazournen enportan pour tou Seselwa akoz 20-an pase, sa zour, Seselwa ti adopte en nouvo konstitisyon ki an prensip i garanti lepep sa bann gran drwa fondamantal. En dokiman ki nou lalwa siprenm e ki i egzize ki pei i pran en direksyon ki anmenn nou ver lademokrasi kot sak sitwayen i devret ganny respekte pour sa ki i ete e pour sa ki i krwar ladan. Sa dokiman i osi egzize ki sak sitwayen i pran son responsabilite demokratik e montre respe pour drwa lezot.

« Dan sa loptik, tou sitwayen san leksepsyon, ki se swa ou kouler, ou ras, ou larelizyon, ou lapartenans politik, ou seks, i ganny dirize par sa konstitisyon ki ti ganny adopte dan en referendum 20-an pase.

« Ozordi dan Sesel, 20-an plitar, malgre ki nou’n akonpli bokou, i annan ankor bokou plis ki nou kapab fer pour nou kapab ganny kategorize koman en demokrasi ki matir e ki konplet. Sa lazournen alors i devret enspir nou pour nou sers pli gran demokrasi kot lazistis, legalite, respe total pour tou bann drwa ki sa konstitisyon i donn nou e respe pour lalwa par nou tou i vreman rennyen.

« Moman in arive pour nou get profonnman kote ki annan bann mankman e bann defayans e koriz sa bann febles pour ki nou vin pli for koman en pep. In ler pour nou ranforsi tou nou bann lenstitisyon demokratik tel ki Lofis Komisyon Elektoral, Lofis Ombudsman, Lasanble Nasyonal, Zidisyer etc, pour fer zot vin anliny avek bann gran demokrasi modern.

« Koman en nasyon nou devret agree, e nou tou nou devret zwe nou rol, pour nou kre sa lanvironnman kot respe ek tolerans pour nou bann drwa fondamantal i vin sa norm olye sa leksepsyon.

« Ser frer Seselwa, nou 20enm Lazournen Nasyonal i osi en bon moman pour nou lans en lapel avek gouvernman pour demande ki nou revwar bokou nou bann lalwa, tel parey sa enn ki gouvern SBC pour garanti son lenparsyalite e lezot ankor pour fer nou vin en nasyon ki pli for e ki pli vibran dan son demokrasi. Annou servi sa model revizyon dan nou lalwa elektoral koman en legzanp ki a enspir nou pour nou kontinyen dan nou resers pour pli gran demokrasi dan nou pti pei dan en fason sivilize akoz fodre nou realize ki dan en demokrasi napa nanryen pli enportan ki volonte en pep e sa i devret kapab ganny byen eksprimen atraver eleksyon ki lib e zis.

« Alor pour sa lazournen, mon pou demann tou Seselwa pour zot endividyelman fer en refleksyon profon lo ki kalite kontribisyon pozitiv ki zot kapab fer pour nou akonplir sa rev koman en nasyon, sa rev ki nou pei i vin en demokrasi ki vibran e ki konplet kot nou viv dan en sosyete tre sivilize kot i annan respe e tolerans dan nou diversite. 

« Mon swet tou Seselwa bonn sante e en bonn fet Nasyonal. Ki Bondye i beni nou zoli pei. Mersi.”

Print