Mesaz Lider lopozisyon dan Lasanble Nasyonal alokazyon nou lazournen Lendepandans


28-June-2013

Msye Pierre
«Sete sa zour, 37-an pase, ki lepep Seselwa ti deside pour pran kontrol lo zot lavenir. Sa i devret mark enn bann pli gran zour dan nou listwar e devret ganny pli gran rekognisyon. I devret en moman lazwa e devret en moman gran selebrasyon pour nasyon an antye.

«Ozordi tou Seselwa i devret fyer e nou tou nou devret pe dir mersi pour tou bann ki ti annan kouraz e oze debout kont kolonyalizm e an faver lendepandans.

«Me apard selebrasyon, annou osi pran sa zour konman en moman pour nou reflesir lo kwa ki nou devret fer pour kontinyen agrandi, prezerv e protez nou demokrasi ek nou lendepandans politik. Annou profit sa zour pour nou pran en moman pour reflesir lo ki kalite kontribisyon nou kapab fer pour garanti ki drwa sak endividi i ganny proteze e pour nou kontribye pli for ver devlopman ekonomik nou pei avek bi pour ede redwir nivo lapovrete dan Sesel.

«I enportan pour nou osi pran en moman refleksyon e vwar kwa ki nou kapab fer pour nou entansifye nou lager kont koripsyon e kont tou bann linefikasite ek defayans ki nou pei pe fer fas avek.
«37-an apre nou lendepandans e malgre tou bann progre ki pei in fer, Sesel i ankor vwar li pe fer fas avek bann nouvo defi. Ozordi drog ek lezot fleo sosyal in vin parti nou lavi toulezour.
Lafanmir ki fabrik pli enportan nou sosyete pa osi solid parey dan lepase. Alor letan nou get ver lavenir, annou pran le 29 Zen konman sa zour kot sak endividi i komet son lekor pour donn en pli gran koudmen nou pei konbat kont tou bann fleo ki pe ronz nou sosyete tel ki fleo drog, labi lalkol, vyolans kont madanm ek zanfan, prostitisyon ek lezot ankor. Annou tonm dakor pour sakenn zwe son rol pour elev nivo sak famir e fer li vin pli solid.

«Pandan ki nou fer nou refleksyon pour sa lazournen, annou pran en pti moman pour nou pans lo kwa ki nou kapab fer pour nou konstrir en Sesel ki ranpli avek bann zenn ki annan kalite ek kapasite pour pran Sesel kot i ete e pous li pli devan.

«Donk mon mesaz pour sa lazournen i enn ki senp. Pandan ki nou selebre sa lazournen akoz i enn bann pli gran zour dan nou listwar, annou sakenn de nou donn nou komitman pour entansifye nou zefor ek nou kontribisyon pour fer Sesel vin pli demokratik, pli for ekonomikman osi byen ki pour vin en sosyete ki konn sikse dan son konba kont bann fleo sosyal ki pe menase pour ronz nou sosyete.
«Mon swet tou Seselwa bonn fet e bonn sante e ki Bondye i kontinyen beni nou pei Sesel.»

Print