Minis i anons logmantasyon saler dan Minister Lasante


24-July-2013

Minis Larue ti dir ki ti annan en logmantasyon saler an Zanvye sa lannen pour bann asistan ners, e an Zilyet sa lannen pou annan en lot pour serten lezot profesyon.
I ti azoute ki sa logmantasyon pa pran kont, me okontrer pou azout avek sa revizyon saler ki Prezidan James Michel in anonse e ki’n pran lefe sa mwan e en lot ki pou pran lefe an Zanvye lannen prosenn.

Minis Larue ti dir ki depi son lapwentman konman minis, in fer li son devwar pour revwar saler bann anplwaye son minister ki reprezant 1653 pos e ki pa ti’n ganny promosyon depi plizyer lannen, avek bi pour retenir staf e asire ki zot saler i konparab avek lezot saler dan servis piblik.

Dapre sa revizyon saler, logmantasyon pou reflekte dan bann legzanp swivan : Saler de baz en asistan ners pour sorti 4571 roupi pour vin 5759 roupi e sa ki ti pe ganny 4936 roupi pou aprezan ganny 6592 roupi.

En staf ners ki ti pe ganny 5759 roupi pou aprezan ganny 6917 roupi tandi ki en staf ners sinyor, son saler pou sorti 6592 roupi pour vin 7846 roupi. Dan ka en ‘nursing officer’, i pou ganny 9853 roupi olye 6917 roupi e en ‘senior nursing officer’ pou ganny 11469 roupi dan plas 7846 roupi. Sa pa enkli bann diferan alawenns ki sa bann anplwaye i kapab gannyen.

Sa bann logmantasyon i osi aplik pour saler dantis ek dokter, e in anonse ki an Zanvye lannen prosenn, bann travayer ladministrasyon ek lezot sekter pou osi ganny en logmantasyon.
Negosyasyon i osi an kour avek Departman Ladministrasyon Piblik pour revwar saler bann zofisye ki lo kontra.

Minis Larue in osi fer remarke ki staf lasante i resevwar lezot benefis tel ki formasyon lokalman e aletranze, fasilite resers e en alawenns apre sak formasyon.
I ti dir ki byento son minister pe konsider entrodwir en alawenns pour staf ki pa ganny konze maladi.

I ti osi azoute ki minister pe envestir dan nouvo lekipman ek lenfrastriktir pour kapab amelyor lanvironnman ek konfor bann travayer. Dan sa konteks, Minister Lasante pe travay lo en ‘master plan’ kot dan lefitir,  lopital pou ekipe avek en sant rekreasyonnel ki pou ofer fasilite repo e sportif bann travayer e osi en ‘day care centre’ pour zot bann zanfan.

An retour pour sa bann mezir ki pou amelyor welfer bann travayer lasante, Minis Larue in demann bann travayer lasante pour malgre kondisyon parfwa difisil, kontinyen fer en bon travay, avek en latitid pli profesyonnel e pli responsab ki a anmenn en meyer servis pour piblik.

In osi lans en lapel avek bann ki’n kite ou ki’n al aletranze pour konsider retournen, menm lo en baz ‘part time’.
Swivan en lot kestyon dirzans par manm elekte pour distrik Pointe Larue, Manmzel Jennifer Vel, Minis Larue ti osi anonse ki son minister in met anplas tou mezir prevansyon kont viris ‘Coronavirus’ ki koz konplikasyon respiratwar e ki fatal dan plis ki lanmwatye ka.

Madanm Larue ti dir ki son minister i tre konsernen akoz laplipar pasaze ki vin Sesel i tranzit par Mwayenn Oriyan kot en nouvo form sa viris ti ganny dekouver an 2012, e ki sa rezyon i ekspekte resevwar bokou viziter byento sirtou avek pelerinaz bann mizilman La Mecque.

Sa bann mezir ki’n ganny met an plas dapre bann rekomandasyon Lorganizasyon Mondyal Lasante (OMS), i enkli formasyon en komite pour evalye sityasyon e met azour stratezi minister lo sa size, formasyon travayer lasante lo kontrol ek prevansyon, mizanplas en sant izolasyon pour pasyan ki ganny enfekte avek sa viris, legzersis avek bann laboratwar Sid Afrik e Langleter pour bann tes evantyel e prezans permanan en zofisye OMS Sesel.

Minis Larue ti eksplike ki vi ki tourizm i en size sansib, OMS pa ankor rekonmann restriksyon lo voyaz oubyen tes lo pasaze, me ki son minister i reste an kontak avek Minister Tourizm ek Kiltir lo sa size. Antretan, Minister Lasante pe plito konsey piblik pour lav byen lanmen, servi servyet papye pour mouse, minimiz kontak fizik avek dimoun ki kapab a risk e pour raport lopital de ki zot santi zot malad.

Print