Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

34enm Festival Kreol i lanse ofisyelman | 26 October 2019

34enm Festival Kreol i lanse ofisyelman

En performans ladans kanmtole par en group zenn

‘Annou pa les globalizasyon detri nou leritaz ek nou kiltir Kreol’

 

“Sesel i ganny rekonnet konman kapital Lemonn Kreol, alors annou pa les globalizasyon detri nou leritaz ek nou kiltir Kreol konpletman,” Minis Dezinyen ki osi responsab pour kiltir Madanm Macsuzy Mondon in demann tou Seselwa.

Minis Mondon ti lans sa lapel letan i ti pe adres bann envite avan i ti ofisyelman lans 34enm Festival Kreol yer apremidi.

Sa seremoni sa lannen in deroul kot Mize Listwar anba en latant dekore konman en lasalvert parey ti fer lontan avek fey sagou, fey koko, fey bannann e osi bann zartifay ki nou bann zanset ti servi lontan.

Envite doner kot sa seremoni louvertir ti Minis Maldivyen pour Lar, Kiltir ek Leritaz, Minis Yumna Maumoon, ki akonpannyen par en delegasyon osi byen ki bann lezot delegasyon sorti Botswana, Lenn, Sid Kore, Moris ek Larenyon.

Plizyer envite distenge enkli plizyer minis e o responsab dan pei ensi ki bann manm kor diplomatik ti asiste sa seremoni ki ti tre kolore e vibran avek bann sekans lapoezi ek sanson Kreol, bann morso ladans ki ilistre nou lidantite Kreol.

Minis Mondon in demann sak Seselwa pour pran sa responsabilite pour angaz li personnelman dan en zefor pour sofgard nou leritaz kiltirel e fer li vin en parti entegral nou lavi toulezour.

“Nou kiltir i an gran parti form par nou lavi toulezour e i sa moter ki fer nou aprann kote nou sorti, kote nou ete e kote nou anvi ale. ‘En lizye lo lepase, en lizye lo lavenir’ parey i demontre dan logo Festival Kreol,” Minis Mondon in fer remarke.

Minis in dir i annan plizyer legzanp kot nou pei ek nou sitwayen pe ganny enfliyanse par lezot kiltir, en keksoz ki in dir i kantmenm petet inevitab pour bann pti pei parey nou ki ganny frekante par bokou etranze e ki depann lo lezot pei pour sirviv.

Me Minis Mondon in kantmenm ensiste ki nou bezwen a tou pri prezerv nou bann bon fason viv parey fason nou elve nou zanfan, fason nou promouvwar lakourtwazi, bon fason viv, respe pour nou prosen … ki parmi sa bann bon eleman nou kiltir ki dousman dousman pe esap nou e alor nou bezwen reste virzilan pour sofgard zot.

I dir ki apre 34-an, Festival Kreol i ankor reste en levennman kiltirel mazer lo nou kalandriye anyel e i sa moman eksepsyonnel kot pandan sa dernyen 34-an nou’n zwenn ansanm dan diferan aktivite pour manifeste nou lapresyasyon pour sa ki nou vreman ete konman en nasyon.

“Depi 1985 Festival Kreol in vin sa levennman prensipal kot nou lafyerte ek nou lidantite konman en pep Kreol ti rezonnen dan tou le kat kwen nou pei. Anba tenm fyer nou lidantite, Festival Kreol i en selebrasyon nou bann zanset ek nou lorizin anrasinen dan bann gran sivilizasyon Eropeen, Azyatik ek Afriken ki fer nou fyer ler nou dir nou en Seselwa.

Sa i akoz nou rekonnet ki nou lidantite kiltirel i en melanz tou bann ras e eleman kiltirel nou bann zanset,” Minis Mondon in dir.

“Zis apre lansman bann aktivite pour selebre 250-an depi premye letablisman lo zil Ste Anne an 1770, Festival Kreol i en lot selebrasyon istorik ki merit revey konsyans sak Seselwa lo nou vre lidantite. Malgre i annan lezot nasyon kreol dan lemonn, Seselwa i en nasyon ki inik,” Minis Mondon in fer resorti.

I ti dir ki zistwar Sesel i resan me i enportan pour note ki nou lakonplisman ek reisit i rezilta nou bann bon valer ki ozordi plis ki zanmen nou merit pe transmet avek nou zenerasyon pli zenn.

Atraver en poenm avek tit ‘Dir Mwan’, Vincent Milius, en poet Seselwa, in li osi fer resorti son lenkyetid vizavi nou kiltir ki pe gradyelman ganny anvair par lezot kiltir etranze. I ti sit konman legzanp nou satini reken ki pe sed plas a chicken and chips ek burger.

Li osi in demann tou Seselwa pour prezerv nou lidantite Kreol e pour viv li e non pa inyor li akoz vanite me pour protez li e defann li pour li sirviv akoz si nou abandonn nou Kreolite sa pou en vre krim.

Lo son kote, Gilles Lionnet ti dan son sanson ‘Kreol Avenue’ fer tou sa ki ti la reviv e anmenn zot lo en tournen dan lepase avek tou sa bann bon fason viv, kot nou ti manz friyapen griye, kakatwa boukannen, kanbar ek patat bwi an ekoutan zistwar Ti Zan, dodosya…

Sa seremoni ti konmans avek Joe Samy ki ti enterpret son sanson Lasezon Kreol in Refleri. Ti osi annan defile lanmod avek bann kostim kree par Joanna Didon, en koreografi sanson madilo sote baton par bann etidyan SIT, ladans kanmtole par zanfan lekol Mont Fleuri osi byen ki bann diferan morso lanmizik tradisyonnel par benn Lansiv ek son bann dansez ek danser e osi santer popiler John Wirtz ti osi la avek son bann morso klasik parey Minette, Marye tro zenn… e lezot e pour azout sa bout pli modern Reuben ti enterpret en sega Kreol.

Apre seremoni louvertir bann envite e tou lezot dimoun prezan ti ganny sans pour degiste lanmenm anba lavarang Mize Listwar bann pti manzay ek labwason tipikman Kreol prepare pour sa lokazyon e sa ti enkli ladob, gato manyok, katkat bannann, zi bigarad, fri lapasyon ek lezot.

Fodre dir ki sa lannen bann aktivite Festival Kreol in osi etale lo Praslin ek La Digue.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre enn de moman for seremoni louvertir Festival Kreol 2019.

More news