Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Mesaz Lenstiti Kreol pour Lazournen Lalang Maternel | 21 February 2020

‘Selebre e fer zefor pour ranforsi Kreol Seselwa’

 

“Akoz nou lalang maternel i ankor zenn e donk vilnerab, se pour sa rezon ki nou bezwen pran swen e fer zefor pour promouvwar nou Kreol Seselwa, pour ranforsi e devlop li.”

Sa lapel i vin dan en mesaz sorti kot Lenstiti Kreol pour komemor Lazournen Lalang Maternel ozordi le 21 Fevriye.

Teks entegral mesaz Lenstiti Kreol i lir koumsa:

“Depi lannen 2000 plizyer pei atraver lemonn pe komemor Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel. Bi sa lazournen se pour sansibiliz dimoun lo lenportans lalang maternel. Anmenmtan sa lazournen enternasyonal i ankouraz diversite kiltirel e lengwistik ki fasilit dyalog ek konprenezon ant diferan group dimoun e ensi promouvwar tolerans ek lape.

“Isi Sesel lenportans lalang maternel i ganny rekonnet zeneralman. Nou konpran ki son lalang maternel i en parti fondamantal en dimoun. I lye avek son lidantite. I fasilit lakizisyon labaz laprantisaz dan lekol. I en lakle ki ouver laport pour li al pli devan dan lakizisyon konnesans pour son prop devlopman e pour li fer son kontribisyon dan devlopman son pei e menm ayer.

“Parey Angle ek Franse, nou de lezot lalang nasyonal, Kreol i annan son plas dan lekol e dan lavi piblik. I ganny servi dan legliz, dan lopital, dan biro, dan Lasanble Nasyonal, dan seremoni ofisyel, dan medya, dan lavi artistik e kiltirel...

“Me en keksoz ki nou devret gard antet se ki nou lalang maternel i ankor zenn, nou en pti popilasyon, nou ekspoze avek bokou lenflians sorti aletranze. E tou sa i fer ki nou lalang i vreman vilnerab e i kapab ganny menase. Se pour sa rezon ki nou bezwen pran swen e fer zefor pour promouvwar Kreol, pour ranforsi e devlop li.

“Lenstiti Kreol i felisit tou lorganizasyon ek endividi ki fer zefor pour servi Kreol otan ki posib e servi li byen. I annan plizyer. Se atraver en tel langazman ki nou lalang maternel pou devlope e an konsekans kapab anmenn en kontribisyon pli gran e pli ris dan lavi ekonomik, sosyal e kiltirel nou pei. E ki nou konman en pep pour pli epanoui e pli fyer.

“Nou ankouraz plis dimoun pour annan sa lanmour ek langazman pour nou lalang maternel. Nou fer en lapel partikilye pour medya, spesyalman televizyon ek radyo, pour fer atansyon fason ki zot servi Kreol. Nou ankouraz dimoun ki annan en rol piblik e ki al lo televizyon ek radyo pour fer zefor pour servi Kreolbyen.Pour annan lafyerte servi li byen parey ler nou servi Angle ouswa Franse. Petet akoz nou servi Angle bokou dan travay – pour lir dokiman, pour fer miting, pour ekrir – Angle i dan lespri menm ler nou koz Kreol. Me nou kapab fer sa zefor pour konsyan ki ler nou pe koz avek dimoun an Kreol, nou devre koz li byen. I osi en mark respe pour nou lodyans.

“Lenstiti Kreol i envit tou lorganizasyon ki swete ganny lasistans dan litilizasyon Kreol pour kontakte li.

“Sa lannen nou pe selebre 250-an depi ki dimoun in konmans vin reste e travay Sesel. Enn bann pli gran e pli zoli kreasyon ki’n arive lo nou later se byen nou lalang maternel. An 2020 – e osi apre – annou selebre Sesel; annou selebre lalang Kreol Seselwa!”

 

Sours: Lenstiti Kreol                                                            

More news