Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Larepons lider lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, Wavel Ramkalawan, lo diskour Bidze 2020 amande | 09 April 2020

Larepons lider lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, Wavel Ramkalawan, lo diskour Bidze 2020 amande

Msye Ramkalawan

‘Sesel fodre i vin en pei kot tou dimoun i santi loportinite i egal’

Msye Spiker,

Sak zour ki pase nou realiz en pe plis lenormite sa kriz ki nou pei ek lemonn antye i ladan. Napa en moman ki nou pa ganny nouvel ki fer nou pli konsyan ki nou fason viv pe ganny menase e ki i pou pran kouraz, disiplin ek sakrifis pour nou war semen sekirite, byennet ek prosperite. Mon konnen ki nou pou war sa semen, ki lemonn i annan resours pour konbat sa maladi e pou remet lekonomi mondyal annord. Nou pti pei Sesel, ki depann preski antyerman lo lekonomi mondyal, li osi i pou war semen ver son rekonstriksyon e en bon lavenir, me nou bezwen pran bann desizyon korek, saz, tre difisil parfwa, me touzour avek lentere nou nasyon aker. Andotmo, nou pou bezwen pran sa latizann anmer nou osi pour reganny nou lasante. Mon annan lespwar ki nou kapab fer li e nou pou fer li.

Lasanble Nasyonal i rezwenn ozordi apre en bon semenn refleksyon. Ler nou ti kite dernyen fwa, nou ti pe diskit size prosedir. Sa ti en size enportan akoz i esansyel ki a tou moman, e sirtou dan moman kot tou keksoz i paret prese, ki nou respekte lalwa ek prosedir.

Depi semenn pase alors, nou’n annan bokou lopinyon divers lo sa size e plizyer avoka in fer zot kontribisyon lo ki semen nou bezwen pran. Semen ki nou pou pran finalman pour anmenn nou lo en sel destinasyon, setadir lo sa repons finansyel ki nou pou agree pour vot lo la dan sa sitiasyon ekstrememan grav COVID-19. Donk i enportan ki nou bouz devan e ki nou les sa size prosedir pour en lot zour.

Ozordi e dan sa bann zour ki vini, LDS pou fer son travay drwat, san okenn presyon, dan en fason konsansye, an gardan lentere nasyonal konman nou priorite. Nou pou analiz keksoz byen e atraver sa, rod sa ki meyer pour nou pei dan sa moman tre difisil, an mezir ki nou rod tou fason pour protez nou rezerv e pran rekonstriksyon nou pei apre sa kriz ekonomik konman pwen Nimero 1 lo nou azanda. Nou anvi ki Gouvernman i pare pour pran bann desizyon ki anmenn nou ver en solisyon e non pa enn kot zot esey satisfer tou dimoun pour rezon ki zot pli konnen zot menm, me ki finalman kit nou popilasyon fristre e dan pli gran konfizyon. Konman bann dirizan sa pei, nou pe ganny demande pour vin fran, onnet e direk e parey angle i dir ‘take the bull by the horns’.

Mon demann Gouvernman, sekter prive, tou MNA ek lepep Seselwa pour les zis lentere nasyonal gid nou refleksyon ek nou desizyon. Pa les lespri egois, voras e personnel pran kontrol lo nou. Nou dan en lannen eleksyon wi, e politik i enportan, me pour mwan personnelman konman en lider e pli spesifikman konman kandida prezidansyel LDS, sa ki pli enportan e primordyal dan mon lespri e dan mon leker a sa moman, se ki mannyer nou sov nou pei, pti paradi Sesel e donn nou pep Seselwa lespwar, ki apre sa peryod fernwanr, nou pou mars ankor latet byen o, for, rezilyan e fyer. Se ki mannyer nou pou re-envant nou lekonomi e biznes atraver en sekter prive tre prodiktif, ki kree bokou larises e ki mannyer gouvernman pou kolekte ase larzan pour donn nou pep en meyer lavi ek bann bon servis. Dan parol sa gran Prezidan Ameriken, John F. Kennedy, mon envit tou Seselwa pour nou ‘pa demande ki nou pei i kapab fer pour nou, me plito kwa ki nou kapab fer pour nou pei’. Letan lemonn pe war zis maladi ek lanmor, annou met nou lespri ek nou lafors ansanm pour nou war lavi apre sa kriz. Wi, mon bann frer ek ser, annou, spesyalman dan sa moman Semenn Sent kot byento nou, kretyen, pou selebre Pak, vreman viv lespwar Larezireksyon apre lanmor. Se sa ki nou lafwa i envit nou pour fer. Alor annou fer li ansanm konman en pep dan tou lafyerte.

Msye Spiker, nou lebra in tonbe letan nou’n aprann sa nouvo ka lenfeksyon COVID-19. Letan nou ti annan konfyans ki nou lekip konpetan dan servis lasante ti’n met tou anba kontrol, nou’n retourn en gran pa annaryer. Swe tou Seselwa se ki malgre sa ka i reprezant en nouvo lenkyetid akoz nou pa konnen egzakteman kote nou frer in atrap sa viris, ki nou ava sirmont sa nouvo defi e remet tou keksoz anba kontrol. Travay i tre konplike dan sa enn ka e se pour sa rezon ki nou renouvle nou sipor pour staf medikal ek tou dimoun ki lo premye laliny. La mon annan en mo lankourazman spesyal pour nou bann zenn dokter Seselwa, bann ners Seselwa ek lezot travayer Seselwa, ki dapre lenformasyon ki mon’n resevwar, pe fer en travay ekstraordiner avek bann pasyan dan sant izolasyon e osi dan bann sant karantenn. Mon osi rekonnet tou etranze ki pe asiste nou dan sa moman difisil. Anmezir ki nou remersye Bondye pour bann ki’n geri, nou osi priye ki tou bann pasyan, enkli nou zenn frer, i ava reganny zot lasante. Kouraz ek benediksyon zot tou.

La ki aparti minwi tanto, nou pei pe rantre dan bann mezir pli strikt kot i konsern mouvman dimoun, i enportan pour anvoy en mesaz byen for pour nou pep e averti zot ki nou’n rantre dan en sitiasyon bokou pli serye ki oparavan. Dr Gedeon limenm in averti nou ki i posib nou pou ganny plis ka COVID-19 akoz nou pa konnen kote sa viris i ete dan nou kominote. Frer ek ser Seselwa, annou swiv bann lord pour reste kot nou. Annou fer travay nou profesyonnel lasante ek bann ki ansarz lord ek lape pli fasil ki posib e anmenmtan mazinen ki si nou, nou obzerv bann lord, nou ava pe protez nou lekor, nou fanmiy ek nou lasante. Nou ava osi pe kontribye ekonomikman akoz nou ava fer sir ki nou pei i repran son stabilite san gran depans. Tou sa i form parti nou kontribisyon anver sa bidze. Sa viris i servi nou pour li propaze. Si nou reste lwen ek li, i pou mor e nou pou an bonn sante. Annou pa oubliye ki si i pa ti egziste, nou pa ti pou la pe diskit en nouvo bidze, e tou bann biznes ti ava pe debourye e nou lavi ti pou normal. Annou vin en azan dan trouv solisyon olye enn ki propaz sa problenm.

Lo en lot nivo, annou osi pran kont ki nou tou nou ti a kontan ki nou lavi i retourn normal. Sel fason pour sa arive se pour nou pran sitiasyon aktyel o-serye. La mon anvi osi fer en lapel avek bann zofisye dan lafors lord dan pei pour zot azir avek restren. Mon pa krwar ki dan zot lantrennman zot ti ganny dir zour dimoun dan zot manman e azir sovaz. Si Moris ek Lenn i fer sa, kit sa move manni avek zot, pa swiv zot. Alor nou ekspekte ki zot vin bann vre azan lord ek lape pour ki zot ganny tou korperasyon nou pep. En dernyen parol pour nou pep pandan sa moman, se pour gard bon vwazinaz. Zwe lanmizik for depi bomaten ziska tar aswar pa ganny rekonmande. Mazinen ki nou bann zanfan i bezwen etidye e vwazen i osi bezwen zot trankilite. Alor, annou nou tou azir dan en fason konsansye silvouple e siport kanmarad pour gard moral byen o.

Msye Spiker, depi Mars nou antann koz lo 3 mwan. Tou plan i baze lo 3 mwan. Mon pa konnen kote nou’n ganny sa sif ek sa konsept, me san ki mon ganny akize konman en dimoun ki senm move nouvel e senm lafreyer, mon anvi avek tou fransiz dir ki fodre nou aret koz 3 mwan. Personn pa konnen ki kantite letan nou pou dan sa sitiasyon. Ozordi bann gran ekonomis pe koz lo petet nou kapab ganny en pti lalimyer dan 6 mwan, me laplipar pe dir ki nou bezwen prepar nou pour plis ki 1-an, e petet ziska 3-an. Se letan nou regard lavenir dan sa fason ki nou pou kapab vreman rantre dan sa leta lespri ki nou bezwen fer bokou sakrifis, met bokou zefor e konn balans byen nou bidze ek nou priorite. Nou bezwen osi ansenny nou zanfan ki keksoz pa parey avan. Lavi ozordi i diferan e nou bezwen nouvo fason war e fer keksoz. Avek sa lespri nou pou osi pli byen konpran desizyon brav ki pei pou bezwen pran. Nou tou nou pou ganny afekte. I pa moman pour personn fer gran promes personn, e sak sou ki gouvernman i annan i bezwen ganny byen depanse. Annou reste fran dan sa deba e sa i ava ed nou ranforsi nou rezilyans konman en pep.

Msye Spiker, la mon pou dir fransman ki enn bann fraz ki pa ti devret zanmen ganny prononse se letan Msye Faure ti dir : «Gouvernman pou asir lapey sekter prive.» Sa parol in donn en fo lespwar tou biznes dan nou pei. Olye regarde premyerman ki mannyer zot pou kapab kontribye dan sa kriz ekonomik, tou dimoun in krwar ki tou keksoz pou ok e menm relax. Eski tou keksoz pou ok ? A mon avi e dan diskisyon ki mon gannyen avek dimoun dan biznes, bann ekonomis, e letan mon swiv bann progranm lo televizyon ek radyo, larepons onnet e direk se NON.

Alor, sa i premye keksoz ki nou bezwen regarde e konpran byen. Sa i pa zis pour gouvernman, me pour lepep Seselwa. Mon dir sa tou an rekonnesan ki tou dimoun i kontan prosperite finansyel, me kestyon ozordi se : Eski pou annan ase larzan pour partaze ? Oubyen parey Msye Peter Roselie ti dir:  «Fodre pa ki dimoun i krwar i annan en gran fennsifer kot larzan pou ganny distribye.» I senpleman pa egziste sa, e sa bidze ki nou pe regarde pa promet sa. Annou vin realis. Nou dan moman ser sang bokou pli serye ki dernyen kriz ekonomik an 2008. Keksoz i kapab deteryor bokou pli vit ki nou ekspekte. Par egzanp lekel o-konmansman lannen ti pou kapab prevwar ki an Mars tou lotel ek guesthouse ti pou vid, ki avyon ti pou aret vin Sesel e ki Seselwa pa ti pou kapab vwayaze ? Zafer i sal e se la konmdir sanson, ‘when the going gets tough, the tough gets going.’ Sa i fason sirviv.

Dan sa sitiasyon kot nou ete, byensir nou bezwen annan en lespri konpasyon e zenere. Sa i vedir ki nou bezwen regard tou dimoun pour asire ki personn pa mor lobor semen. Konpasyon i anmenn nou pour regard bezwen nou frer ek ser, me anmenmtan, sa pa vedir ki tou keksoz i kapab deroul lo menm nivo avan COVID-19. Tou dimoun pa kapab ekspekte kontinyen avek menm stil lavi, menm kantite larzan rantre dan lakour e depans dan menm fason. Sa i aplik pour tou dimoun dan sa pei, enkli nou, bann MNA. Si nou konpran sa, la aprezan nou ava kapab vreman konmans regard realite nou pei, enkli son rekonstriksyon. Dan milye sa konpasyon, tou dimoun i bezwen fer en zefor. Sa marsan pa kapab regard sa kriz konman en moman pour li fer monte pri marsandiz, parey nou pe war deza dan serten laboutik. Bann endividi pa kapab mazin konmans kree en ‘black market’. Dimoun ek biznes ki kapab pey zot travayer pa kapab mazin vin anpar lanmen. Parey mon’n dir o-konmansman, nou bezwen mazin sov nou pei. Sa pa kapab travay zis detrwa dimoun, me nou bezwen fer li ansanm. Si in ariv ler pour nou tou ganny en rediksyon lapey afen ki nou kapab sirviv pour pli lontan, nou pou bezwen fer li. Fodre pa ki larzan i ganny tire dan kof gouvernman san ki i vreman neseser.

Mon krwar ki gouvernman i bezwen fer atansyon dan bann promes ki i fer atraver bann deklarasyon. Sa size alawenns i enn ki sansib e byensir letan nou pou regard detay bidze nou pou tonm lo la. Letan ou donn en group dimoun en alawenns, lezot i demande be akoz mwan mon pa’n gannyen. Sa i anmenn konfizyon. E se la kot gouvernman i bezwen fer atansyon ki i pa entrodwir bann eleman ki kapab ganny dekri konman politik bon marse avek larzan lepep Seselwa. La mon konnen ki lalis dimoun ki pou ganny alawenns in vin en gro problenm deza. Mon espere ki minis i ava kapab donn serten leksplikasyon dan son larepons e menm pandan staz komite. Par egzanp, bomaten menm mon ganny en ‘call’ sorti kot en dimoun ki travay sekirite lo por ki pe demann mwan si li ki lo premye laliny i pou ganny en alawenns ?

Dan sa lespri konpasyon ek zenerozite, i bezwen osi rantre sa eleman vre nesesite. Par egzanp, eski sa deklarasyon pour asir lapey sekter prive pa’n al tro lwen? Avan ki en tel deklarasyon ti ganny fer, eski gouvernman in vreman fer en lodit pour regard vre bezwen sekter prive e aparti la, pour regarde ki kalite led ki zot bezwen? Petet gouvernman ti a dekouver ki se pa lapey ki zot bezwen pli enportan, me en lot lasistans ki ti a vin dan laform en lakonpannyman pour ofer serten fasilite ki pa kout nanryen vreman an term moneter. Sa i serten keksoz ki mon pe tande ozordi. Par egzanp en biznesmenn i dir mwan sel lasistans ki li i bezwen se posibilite pour gouvernman fasilit en loan a en to lentere ba a lon- term. Margaret li i dir ki i carer avek son manman e i reste dan menm lakaz, alor i pa bezwen okenn alawenns spesyal. Mon krwar ki sa kalite zenerosite ek konpasyon i bokou pli bon ki esey fer promes ki tou pou ganny tou. Analiz vre bezwen akoz apre tou se pa zis larzan ki dimoun pe rode.

I enportan pour ki nou rezonnab dan lafason ki pei i mannye son resours e ki i pa zis regard keksoz a kour term. Rezon i senp : Sa problenm i lonterm, alor annou servi zouti apropriye. A tou moman tou dimoun i bezwen konpran egzakteman vre portre nou sitiasyon. Se sa ki pou permet tou dimoun partisip dan en fason rezonnab e agreab. Letan en dimoun i malad, i meyer ki ou dir li son vre kondisyon afen ki i byen prepar li pour okenn evantyalite olye les li viv dan fo lespwar. La par egzanp, mon ganny lenpresyon ki travayer dan nou pei pa pe ganny dir zot vre sitiasyon e tou dimoun i krwar ki gouvernman i annan en kof entarisab e ki tou keksoz pou ok. Eski mon pe anbet dimoun letan mon dir ki tou keksoz pa pou ok? Eski vreman tou travayer pou gard zot plas travay? Laverite e larealite se non. Pli devan pou annan biznes ki pou deklar fait e dimoun pou perdi travay, e menm dan gouvernman e dan paraetatik dimoun i kapab perdi lanplwa. Mon senpleman anvi vin fran avek tou dimoun e averti ki pou annan en peryod kot tou keksoz pa pou ok, me sa pa vedir ki apre keksoz pa pou vin ok, e petet menm pli ok. Me kwa ki pe ganny fer pour prepar nou pour sa moman pa ok? Eski vreman sa bidze i fer sa? Mon pa tro krwar, e ankor enn fwa dan son detay nou ava trouve.

Msye Spiker, en pwen vreman enportan ki azout avek sa ki mon’n dir pli o se ki mannyer Sesel i mannye son bann resours limite dan sa sitiasyon difisil. La mon pou dir ki malerezman mon pa’n war Sesel pe demande kwa ki son zanfan i kapab fer pour ed li dan sa sitiasyon difisil, me ki plito Sesel ki pou ed tou son zanfan. Mon ti propoz kreasyon en fon, enpe parey Sid Afrik in fer, kot bann ki kapab in met larzan ladan pour kapab ed bann ki pli feb oubyen ki pou ganny tape pli for avek sa kriz. Malerezman mon pa’n war sa Sesel. Eski i tro tar pour nou fer li ? Nou tou nou konnen ki rezerv ki nou pei i annan pa ase pour vreman anmenn nou en gran zistans san gran sakrifis. Nou’n ganny bann sif an-term lakantite reveni ki pa pou ganny ranmase sa lannen. Olye en sirplis 2.5%, nou pou annan en defisit omwen 14% e sa i kapab menm vin plis. Eski tousala pa devret pous nou pour fer pli gran reflekson lo ki kalite plan ki nou vreman bezwen antreprann pour kit nou pei flote ?

Msye Spiker, si mon pe met sa bann pwen devan, se pour dir ki nou bezwen konman en pei regard sa kriz dan tou son realite. Nou pa kapab fer nou lekor krwar ki tou keksoz pou ok. I demann bokou determinasyon, rezilyans e par lao tou bokou bon planifikason ki anmenn avek li partisipasyon tou dimoun pour nou kapab avanse. Si nou pa direk e fran e fer tou dimoun vin lo menm paz, nou pei pou fel e lavenir pou vreman sonm. Seselwa, fodre ki nou moral i vin pli for e bann ki dan biznes i bezwen servi zot lespri inovatif bokou plis pour zot re-envant zot lekor o-pli vit ki posib akoz apre tou pei i kont lo zot dinamizm pour bouz devan pli vit.

Msye Spiker, fodre pa ki nou oubliye ki rekonstriksyon nou lekonomi pou tonm lo nou. Mon kontan letan minis i envit tou Seselwa pour envesti dan son pei. I fer mwan mazin rekonstriksyon Liban apre lager. Sete bann Libane menm ki ti rekonstrir zot pei par envestir dan li. Malerezman ozordi zot in detri li ankor. Mon demann mwan si ozordi nou pa pe esey rezourd en kriz mazer avek bann menm zouti ki nou’n fer dan lepase san met lanfaz lo sa nouvo realite ki lemonn pe fer fas avek. Mon tro pe antann nou bann dirizan pe koz lo «dan detrwa mwan touris pou retourn ankor». Eski nou pa pe al met tou dizef dan sa menm pannyen ankor? Ki nouvo refleksyon nou pe fer lo nou lekonomi? Eski nou pe regard pli pre lo ki mannyer nou pou transform sa konsep lekonomi ble dan en realite ki nou kapab eksporte? Ki mannyer nou pou protez nou resours lapes kont leksplwatasyon ilegal, e anmenmtan servi li pour nou byennet ekonomik? Mon kontan antann bann mezir lo ki mannyer pour anpes bato etranze rantre dan nou lanmer pour protez nou kont COVID-19, me eski sa bann mezir, e menm bann ki pli strikt ankor, pa devret ganny entrodwir dan sa demars anmezir ki nou regard pli pre lo ki mannyer nou akseler devlopman nou lendistri lapes avek bi fer li petet vin nimero enn, pli enportan ki tourizm? Eski mon pe demann tro bokou letan mon dir ki lendistri nimero 1 dan nou lekonomi i devret sa ki sorti kot nou pour eksporte olye enn ki nou enporte e eksplwate parey tourizm? E byensir, si nimero 1 ek nimero 2 i marse, tan mye pour nou!

Eski nou pe regarde ki mannyer nou kapab devlop nou sekter lagrikiltir, ki enkli prodiksyon lavyann pour kapab al ver leksportasyon, ki ankor enn fwa i ava kapab anmenn nou forex e ranforsi nou lekonomi afen ki kriz enternasyonnal pa ava afekte nou parey nou pe war ozordi? Lo en lot nivo, eski nou pou kontinyen eksplwat nou zil atraver zis tourizm? La nou pe war ki ozordi lorloz in arete pour bann zil ki annan lotel, eksepte en pti reveni avek lokasyon. IDC in dir ki i pa pou kapab pey ‘dividends’ gouvernman. Eski sa pa moman pour nou regard a-nouvo bann model etabli? Coetivy? Eski i pou senpleman reste en zil ranpli avek potansyel, oubyen nou pou konverti son potansyel pour prodwi dolar presye dan nou lekonomi atraver lagrikiltir ek lapes? Silhouette, nou trwazyenm pli gran zil dan nou larsipel. Eski i pou reste konman en zoli limaz pour tir portre soley kouse, oubyen eski li osi i pou vin en landrwa ki pou fer en gran kontribisyon pour tenir nou lekonomi lo son lipye akoz i pou ede pour lev nou rezerv e fer nou lekonomi for? Lo Mahé, dan bann landrwa parey Salazi, ki mannyer nou pou devlop zot e ki sipor pli direk ki nou pou donnen afen ki fermye i kapab devlop sa bann laferm abandonnen? Annou osi pa oubliy pli gran lenvestisman dan ledikasyon nou zanfan afen ki nou ava kapab vreman zwe en gran rol dan nou lendistri servis. Moris in kapab depas nou lo sa. Eski zot rapel kan ‘call centre’ pour Air Seychelles ti Moris? Be nou, eski tou sa pa montre nou ki nou devret pe mazin andeor sa bwat e aret mazin zis an-term touris ozordi? Ankor enn fwa mazin byen sa proverb Angle ‘Necessity is the mother of invention.’ Dan sa moman bezwen, annou envante Seselwa.

Msye Speaker, avan ki mon pas lo detrwa size konsern, mon anvi fer en lapel avek nou mendev Seselwa. I annan bokou konplent parmi nou pep konsernan pey etranze dan fon gouvernman. Mon konpran bann deba, me mon anvi ki sa sitiasyon i pous sakenn parmi nou pour fer en lot refleksyon. Zis mazinen si sak Seselwa ti pran son letid serye pour devlop li dan en profesyonnel atraver en karyer byen kalkile si nou ti pou bezwen sa kantite etranze dan nou pei ozordi. Ankor enn fwa, zis mazinen ki kantite larzan ki ti pou reste dan nou lekonomi olye ganny eksporte pour al dan bann kont atraver lemonn. Serten Seselwa pe konplent lo lakantite etranze ki dan laliny kot ‘money changer’ pour anvoy larzan dan zot pei. Mon konpran. Me eski nou regard longer laliny nou lazenes ranpli avek lafors ek potansyel kot pe administre metadonn? Eski tou sa pa bann refleksyon serye ki nou devret fer lo ki mannyer nou pou rekonstrir nou pei e repran bann pozisyon enportan ki ozordi i pour bann etranze ?

Msye Spiker, en size ki nou bezwen adrese i konsern sekter biznes oubyen sekter prive. Gouvernman avek sa sekter pou bezwen asize e ganny en koze vreman serye akoz i annan en sitiasyon ki kapab fini dan en gran konfli. E sa i senp : Sekter prive i santi ki gouvernman pe enterfer dan lafason ki zot fonksyonnen tro bokou. Zot santi zot lanmen i anmare e pourtan sa i zot lenvestisman, zot larzan ki zot in met dan zot biznes. I annan 2 pwen kontansyon : Premye i konsern konze travayer e dezyenm i kondisyon travay kot zot napa drwa fer travayer arete. Si sa sitiasyon pa ganny adrese o-pli vit posib, i evidan ki pou annan biznes ki pou forse fermen e plis dimoun pou perdi travay. Sekter prive pe dir klerman ki zot bezwen annan sa posibilite pour zot determinen ki mannyer zot fer zot biznes dan konteks lalwa e ki bann nouvo mezir ki gouvernman pe enpoze pa bon. I annan 2 regilasyon ki’n ganny table e mon krwar ki pli vit ki posib ki sa 2 size i ganny diskite e en solisyon i ganny trouve, i pou meyer pour nou tou akoz nou ava kapab pe regard en semen devan. Byen koze i toultan fer byen konpran, alor silvouple ekout moter nou lekonomi. Zot anvi ganny ekoute e zot pare pour ede dan rod solisyon ozordi.

Bokou plis konsiderasyon i bezwen ganny donnen a bezwen sekter biznes. Apre tou, parey mon’n dir deza, en biznes i pa zis lapey, me bokou lezot eleman. I byen ki bann labank in deza pare pour regard loan egzistan, me sa ankor enn fwa i zis en eleman. Rent, cash flow, mentenans ek bokou lezot laspe i bezwen ganny met ater pour en diskisyon total. Apre tou se sekter biznes, atraver zot taks ki permet gouvernman ranmas reveni pour li a son tour donn servis tou Seselwa. Mon ensiste avek Minis Finans pou pran sa konman en priorite avan ki i eksploze akoz i pa pou bon pour nou pei. Dan sa moman lensertitid, mon ofer mon sipor avek sekter prive e mon annan konfyans ki pei i ava kapab ekout zot byen menm e en solisyon agreab lo tou sa bann size pertinan i ava ganny trouve.

Msye Speaker, byensir dan sa konteks i annan sa size lapey ki gouvernman in promet. I evidan ki sa ki dimoun ti tande dan premye lanons ozordi i diferan e sa pe anmenn konfizyon akoz lekspektasyon ti o. Mon zwenn avek mazorite Seselwa pour dir ki bann gran lakonpannyen ek biznes ki sak lannen i transfer de milyon dolar andeor pei e menm gard en gran poursantaz zot reveni pa devret pe ganny lasistans avek gouvernman. Se sanmenm sa bann biznes ki pe donn bann gro lapey zot anplwaye e alor nou kapab zize pour nou menm ki kantite larzan zot pe fer. Bokou bann eksper i krwar ki mazorite sa bann lakonpannyen i annan ase larzan pour soutenir zot bann travayer pandan sa moman kriz e ki avek serten sipor non-moneter avek gouvernman, zot devret kapab sirviv. Eski sa capping R30,000 pa devret reganny regarde? Eski vreman gouvernman i annan sa kantite larzan? Pa oubliye travayer pe regarde akoz letan zot demann en pti logmantasyon napa leskiz ki zot pa gannyen, me la keksoz i diferan. Vey byen.

Dan menm konteks, kestyon ki pe ganny demande i konsern lakantite etranze ki pour le moman pa pe travay akoz biznes in fermen. Eski zot pou zis reste Sesel, oubyen eski i pa enportan pour bann biznes, ansanm avek kolaborasyon gouvernman regarde ki mannyer zot kapab ganny repatriye dan zot pei atraver bann vol spesyal. Sa size i monte pour sa bann rezon prensipal: (1) Larzan ki zot gannyen pou ganny konverti an dolar ki pou ganny transfer an deor Sesel dan en moman kot pei pa pe ganny sa kantite dolar ; (2) Byensir zot bezwen manze zot osi konman imen e alor lakantite komodite ki bezwen enporte i bokou plis akoz nou bezwen nouri plis dimoun e sa pou afekte nou rezerv ; (3) Si nou pas dan en sitiasyon serye lasante an-relasyon avek COVID-19, eski nou bann resours lasante pou sifizan pour nou donn tretman? Parol Dr Gedeon yer (Mardi) in fer nou realize ki i kapab bokou pli serye ki nou pe mazinen. Mon sir ki sa pou en size pandan ki nou pe diskit larzan anplis ki leta pe rode dan bidze lasistans.

Msye Spiker, mwan mon pe siport lasistans pour plizyer group dimoun ki pe vreman pas dan difikilte. La mon pe mazin bann dimoun ki annan en pti biznes e ki self-employed, bann artis, bann ki dan artizana, eksetera... Sa pti senk sou ki zot ti a pe gannyen in evapore e zot vreman dan problenm. Zot bezwen ganny regarde e asiste. Bann pti letablisman Seselwa ki sa lannen ti pou ede fer rantre plis reveni atraver tourizm e ki pey zot taks byen menm. Byensir, zot devret regarde a sa moman ki kantite travayer ki zot kapab garde vi ki zot in fermen. Apre i annan tou sa bann biznes lye direkteman avek lendistri touris ki ozordi pa ganny en sou reveni. Mon pas lo erport e mon demande ki tou sa bann taxi pe fer pour ganny en lavi? Mon osi krwar ki nou bann peser i bezwen ganny regarde akoz nou depann bokou lo zot pour nou byennet. In annan bann demann spesifik ki’n ariv kot mon lofis, e mon fer en lapel avek SFA ek minister konsernen pour kontinyen sa negosiasyon avek tou bann lorganizasyon, pa zis serten ek bann peser direkteman pour regarde ki mannyer sitiasyon i kapab ganny mannevre pour ki tou i ava satife avek rezilta. Mon pa anvi al dan tou detay, me i kler ki tou bann sekter kle, enkli lagrikiltir, i bezwen ganny tou lankourazman dan sa moman pour kapab prodwi plis e anmenmtan regard byen zot rol dan lekonomi nouvo Sesel.

Msye Spiker, fodre pa ki i annan labi dan sa legzersis ki pe ganny fer. La mon anvi fer en lapel avek bann biznes ki annan ase kapital pour silvouple pa vin devan, me pour plito ed pei dan sa moman difisil par fer zot kontribisyon dan zot biznes. Mon vreman apresye pour war ki i annan serten lakonpannyen ki pe fer en kontribisyon tel ki Cable & Wireless ki’n annan en bon package internet pour bann zanfan ki bezwen etidye dan lakour. Lezot i devret swiv sa model.

Mon santi ki rol Labank Santral i vreman enportan dan sa moman kritik. Par egzanp i annan konfizyon ozordi konsernan transfer larzan atraver serten labank pour sa bann komodite ki tonm lo priorite tel ki manze. Akoz ki serten labank pe refize fer sa bann transfer? Akoz ki serten gran lakonpannyen souden in aret pran peyman par tyek, me zot oule zis cash? Eski sa pa en lendikasyon serten manboulouk ki pe konmanse ? Minis in anonse ki pou napa kontrol lo forex. Nou konnen ki kontrol i fer plis problenm, me eski i kapab eksplik nou si i pe prevwar en sitiasyon kot pou napa forex kot bann money changers vi ki napa touris ki pe sanz larzan e alor ki i pe war arive avek bann travayer etranze ki bezwen anvoy larzan pour zot fanmiy? Eski minis i kapab osi eksplike akoz ki Labank Santral pou pret gouvernman larzan a en to lentere 0%? Ki lenpakt tou sa larzan ki pou ganny donnen pou annan lo nou lekonomi e ki poursantaz maksimonm defisit ki gouvernman i prozekte konman sitiasyon pli grav?

Msye Spiker, vreman i annan bokou pour nou reflesir lo la. Me o-milye tou sa ki pe arive se karakter nou pep ki pli enportan. Mon demann dimoun pour reste alert e pour reflesir a tou moman. Dan sa moman difisil, byensir parey en fanmiy nou annan en panse spesyal pour tou Seselwa atraver lemonn ki zot osi zot pe pas dan bann moman difisil spesyalman dan bann pei ki annan en lockdown total. Nou mazin nou bann etidyan ki santi zot tousel ki ti a voudre zot dan lakour ek zot fanmiy. Nou pa oubliy okenn Seselwa aletranze ki’n kapab ganny sa viris e donk nou swet zot bonn sante.

Msye Spiker, tou dimoun i bezwen koste ansanm dan sa moman kriz ki nou ladan. Se la osi kot tou lespri i bezwen vin ansanm pour nou regard larealite e ki mannyer pour rekonstrir nou pei. Sesel i annan bokou dimoun entelizan, alor annou itiliz zot konnesans e annou ekout zot. Mersi SBC ki atraver Bonzour Sesel dan Topik Konversasyon, zot pe ed nou reflesir. Keep it up ! Mon vreman kontan avek bann lide inovativ ki pe ganny avanse. En zenn fiy in koz avek mwan lo ki mannyer la i moman pour nou regard ankor nou lanvironnman ek nou depans atraver met en plan vreman solid lo lenerzi soutenab e renouvlab ; en lot in koz avek mwan lo ki mannyer nou bezwen fer resers lo ‘cash crops’ ki Sesel i kapab prodwir e ki mannyer nou devret servi nou pase konman en legzanp ozordi. In fer mwan mazinen ki Seselwa ti sante ‘lapo kannel larzan, fey patsouli lamonnen’ e ki dan bann lafore lavanniy i pous sovaz ozordi. I annan bokou pour nou reflesir lo la, me i demann en nouvo fason fer keksoz. Mon swe se ki COVID-19 i ava osi permet lespri lantreprenarya Seselwa devlope – par egzanp les sa biznes ki anvi ouver en lot lizin ton fer li, sa ki oule anmenn en avyon kargo les li lans li dan sa biznes, sa ki oule aste bato ton, rantre dan sa biznes e sa ki oule lans li dan biznes lapes ek processing fer li. Sesel fodre i vin en pei kot tou dimoun i santi loportinite i egal e non pa zis akoz kontak oubyen ou sinyatir.

An konklizyon mon remet lanfaz pour dir avek tou Seselwa ki zafer i vreman sal deor. Nou pe al tap dan en vann swet terib. Dan sa sitiasyon i annan gouvernman, sekter prive ek lepep Seselwa. Mon ensiste ki fodre nou tou nou partisip dan rod sa bon solisyon. Gouvernman pa kapab asiz State House e dikte ki pou arive. Sekter Prive pa kapab li osi dikte avek Gouvernman. Lepep Seselwa pa la zis pour ekoute e swiv lord. Nou tou ansanm nou annan en parol pour dir e se letan sa i arive ki nou pou kapab vreman dir ki Sesel i vreman pour nou tou. Ozordi i sa moman pour nou fer sa.

Mon kontinyen swet kouraz tou dimoun ki lo premye laliny dan lalit kont sa viris COVID-19. Nou donn zot tou nou sipor. Mon osi dir kouraz tou dimoun ki lo premye laliny nou lekonomi. Zot annan tou mon lapwi ek lankourazman. Pour pep Seselwa dan sa moman difisil, ansanm mon priye ki sa move kosmar ki nou pe pas ladan i ava ale. Annou priye pour ki COVID-19 pa kit nou avek en KOF Vid ki annan zis 19 sou ladan.

Ki Bondye i beni lemonn, nou pei Sesel ek sak Seselwa.

Annou pa les Sesel tonbe !

 

 

 

 

 

More news