Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Repons Lider Biznes Gouvernman, Onorab Bernard Georges, lo diskour Bidze 2021 | 20 February 2021

Repons Lider Biznes Gouvernman, Onorab Bernard Georges, lo diskour Bidze 2021

Lider Biznes Gouvernman Bernard Georges

‘Bidze 2021 i en lot letap dan devwalman en gran lavantir ki nou pei pe viv’

 

Mr Speaker

Tanzantan dan liniver en fenomenn i arive ki sirprann bann ki alert e ki emervey sitwayen later. Se bann fenomenn rar, kot tou plannet i alinyen dan en sel direksyon e sanzman pozitif dan en fason ou en lot i son rezilta. E tanzantan, Mr Speaker, menm fenomenn i arive dan listwar en pei kot i paret ki dan en fason, tou keksoz i tonm byen; enn i swiv lot konmsi i ti’n ganny planifye koumsa; enn i ranforsi lot oubyen eksplik lot ; avek rezilta ki en plan byen koordonnen i konmans aparet parey en soley ki pe leve e ki pe-a-pe lalimyer i grandi, en parol ouswa en aksyon ki ti’n ganny dir en pe avan i pran en lot lanpler, e nou rekonnet ki sa ki ti paret en seri aksyon endepandan i aktyelman en plan byen koordonnen par en lekip ki pe koz menm parol, e pe lir menm lekritir.

Eleksyon Oktob 2020, tranzisyon pasifik, diskour leta lanasyon e diskour bidze Mardi i enn sa bann seri levennmann kot nou’n kapab konstat sa fenomenn sanzman profon pe arive, parey en fler ki pe ouver dousman e kot non selman son labote me osi tou konpleksite son natir i ganny devwale. Sa i ariv selman ler ou annan en lekip ki annan menm filozofi, ki konpran kanmarad, ki annan menm direksyon, ki koz menm parol e ki oule ariv menm destinasyon.

Mon dir sa akoz mon konpran diskour Minis Hassan lo bidze 2021 konman en lot letap dan devwalman en gran lavantir ki nou pei pe viv, ki’n konmans le 24 Oktob 2020. En lavantir ki pou anmenn nou pei dan en direksyon pozitif, lo en semen progre e a en destinasyon ki tou Seselwa i swete. Tel parey eleksyon e mesaz Prezidan lo leta nou nasyon, diskour bidze par Minis Finans i en lot pa lo sa semen ki pou fer nou pei e nou pep dekouver non selman ki sa ki nou’n kit deryer ti devret ganny kit deryer, me sa ki devan nou i en fitir ranpli avek lespwar e loportinite.

La ki nou fek antre dan la sezon karenm, nou konsyan ki nou bezwen konman en nasyon, en pep e konman endividi, pas atraver sakrifis e moman difisil pour ariv kot later promi. Sa semen se enn ki nou pa kapab evite, akoz se apre ki nou’n kit bann move pratik deryer nou ki nou kapab konmans konpran ki nou kapab fer, e kwa ki nou kapab atenn, konman en pep. Lannwit, Mr Speaker, i toultan ganny swiv par lizour, fernwanr par lalimyer, lapli par soley. Mesaz karenm e pak se ki apre lanmor i annan lavi, apre tonbo i annan semen Emais. E, parey mon’n dir o-konmansman mon repons, i pa’n ariv par sans ki nou pe fer en diskour bidze dan sezon Karenm a en moman kot mesaz minis i marye telman byen avek mesaz sa sezon. Liniver, Mr Speaker, pa zanmen azir dan en fason enprevizib. Tou sa ki arive, i ariv pour en rezon. Le 24 Oktob 2020 ti ariv pour en rezon, e mesaz dan diskour minis – ki pe etal road map nou pei pour sa bann lannen ki pe vini – pe ganny fer a moman pli apropriye ki i ti kapab.

I pa mon rol, Mr Speaker, pour repas lo sa diskour bidze. Tou mannyer mon pa ti pou kapab fer sa pli byen ki minis in fer li. E la mon profite pour repet sa ki mon ti dir dan mon pti antretyen avek SBC swivan diskour bidze Mardi pase. Minis in sirprann bokou dimoun par laklerte son lespri, lorganizasyon son panse e levantay aksyon ki i santi i bezwen ganny fer pour redres nou pei. Sa moman ki nou ladan i bezwen en minis finans ki konpran sa sekter anba-lao e en minis ki annan lafors lazenes, e kouraz son konviksyon. Dan son diskour Mardi mon’n war tou sa bann kapasite dan Minis Hassan e mon profite pour felisit li ek son lekip dan minister finans pour sa ekspoze ki zot in met devan nou nasyon konman en map pour nou swiv desort ki nou ava sorti dan en moman kriz e atenn nou lobzektif konman en nasyon transformen, e en pep solid e for.

Napa pli gran defi pour en minis finans ki pran kontrol finans en pei a en moman kot pei i dan son pli gran difikilte, kot i pe fer fas a en kriz ekonomik e kot i pe bezwen propoz en bidze defisiter. Me olye war en minis ki pas son letan lo problenm, nou’n war en minis ki plito konsantre lo trouv solisyon e souliny loportinite. Si ou permet mwan en lot konparezon avek sezon karenm, Mr Speaker, diskour bidze in montre nou en minis ki pa pe mazin tonbo, me in pare pour roul sa gro ros e les sa ki ti dan tonbo sorti e anmenn lespwar pour nou pei e nou pep.

Diskour minis ti an de parti : Premye parti sete pour regard nou sitiasyon ekonomik, e rezon prensipal akoz nou dan sa sitiasyon ; Dezyenm parti sete pour propoz sanzman striktirel dan plizyer sekter gouvernman e dan relans lekonomi pour fer an sort ki nou kit problenm deryer e nou anbras loportinite ki devan. Dan toulede vole, minis in pas letan pour eksplik rezon deryer sak defayans e sak propozisyon. Dan sa konteks, nou kapab dir alor, pour servi en lot analozi, ki dan premye parti son diskour minis in eksplik kwa ki’n kas kales, e dan dezyenm parti in eksplik ki mannyer i pou repar kales e remet li lo semen. Akoz, parey Prezidan ti deklare dan sa Lasanble kales in kase. Me, i pa’n write off. I kapab ganny repare, e se ladministrasyon Wavel Ramkalawan anba direksyon finansyel Naadir Hassan ki pou repar li e fer li rekonmans marse.

Kales in kase, Mr Speaker, pa selman avek Kovid. Kovid in senpleman akseler son kase. Si nou ti’n kontinyen lo larout ki gouvernman US ti pe swiv, nou ti pou to ou tar tonm an-pann. Anmas zis ase taks pour sibvenir a nou bezwen, e les en pti pe an-plis pour dir ki nou ti annan en bidze sirplis, san reform nou fason depanse, pa ti en solisyon a lon-term. To ou tar, parey nou pe war avek Fon Pansyon, sa pa ti pou soutenab. Sa se akoz nou pa ti pe depans avek lespri, me nou ti pe senpleman manage en striktir ki pa ti soutenab a lon-term. Avek premye koudvan, striktir ti pou tonbe, e nou’n war sa an 2020. Apre kriz ekonomik 2008, i paret ki gouvernman Lepep/US ti adopte en fason travay ki ti akse lo fer tou dimoun kontan a kour-term, e les problenm lon-term ater. Sa in anmenn nou pei dan en seri move direksyon kot kontrol ti ganny met dekote, pour plito ‘les arive sa ki pou arive’. Nou’n grandi depans dan en fason pa kontrole, e nou’n grandi reveni zis pour kouver sa bann depans. Mon a donn detrwa legzanmp :

Kontrol lo GOP ti preske napa, e sa in fer ki pli-z-ou-mwen sa ki ti anvi en GOP ti gannyen. Rezilta ? Nou pa’n zanmen annan otan travayer etranze dan bann plas ki zot pa devret pe okipe, tel parey sekirite, fermye, travayer STAR pe anmas bin. Son konsekans direk ? Lo en kote, sakenn sa bann anploye ti anvoy zot lapey dan zot pei, e an-konsekans nou rezerv deviz pa’n grandi parey i ti devret. Lo lot kote, Seselwa ki pa ti oule travay (akoz i ti pli fasil pour met etranze dan zot pozisyon) ti bezwen al lo welfare, ouswa Gouvernman ti bezwen kree lanplwa a-traver bann scheme parey URS pour anmas zot. Olye tackle vre problenm, gouvernman in plifere kree en lot problem pour rezourd sa enn premye. Sa se pa lot kalite progranm ki fouy en trou pour bous en lot trou. Trou pa pou zanmen fini ranpli.

Angres servis piblik. Zanmen servis piblik ti pli gro ki dan sa bann dernyen lannen. Pos zis ti ganny kree lo board e konman special adviser pour anmas sirtou siporter parti o-pouvwar. Sa bann pos ti senpleman pran larzan dan bidze san en retonbe ekonomik ekivalan. Welfare, nou a koz lola taler, me sa se enn bann landrwa kot in annan plis gaspiyaz ek depans initil.

An-plis ki sa, a-traver gouvernman an-antye ti annan en mank kontrol a tou nivo. Loto gouvernman ti pe ganny servi pour tou sort rezon. Fon apre fon ti ganny kree pour dimoun kapab ganny en lasistans san okenn mezir ganny pran si e ler zot pa rann. Dan sanmenm sa Lasanble nou’n war legzanmp SBFA. Accountability ti zis en zoli mo, ki pa ti zanmen ganny met an-pratik. Anba en sistenm kot lavi i fasil, e larzan i zis antre avek nou trwa pilye lekonomi, gouvernman ti’n adopte en latitid diverti kontan. Ler larzan i rantre, ou depans bonnavini. Nou fer vin tou sort keksoz ki nou pa bezwen, ouswa ki nou kapab prodwir isi menm. Leti, tomat, gro piman, delwil koko, lakrenm koko dan bwat. Nou pei anba sa bann gouvernman oparavan in swazir the easy way out. Larzan ti pe antre avek krwasans dan lakantite touris ki ti debarke e ton ki ti ganny eksporte, e lakonpannyen offshore ki ti pe ganny anrezistre. Alor, ki gouvernman ti fer – depanse, depanse e depanse ankor, grosi servis piblik, enport tou sort gonaz, larg dilo dan kont welfare. Kontrol e accountability ti ganny met dekote. Annou amize zanfan, gouvernman i la pou ed zot. Ou anvi pik eroin ? Pa traka, gouvernman a donn ou metadone. Ou anvi en travay fasil ? Pa traka, gouvernman a anploy ou konman homecarer. Ou anvi en lakaz vit ? Pa al rod en lanplwa, fer trwa piti avan ou ganny 21-an e ou ava al premye lo lalis lakaz akoz ou sitiasyon sosyal. Anplis ki sa, welfare ava donn ou en lasistans. Lala, Mr Speaker kisisa ki’n fer kales kase.

Permet mwan donn de legzanmp an plis pour ede pour montre sa mank total kontrol e sa mindset ki’n anmenn nou dan sa sitiasyon. FIU. Gouvernman Lepep ti’n arive les en group Irlande ekri zot prop kontra, swazir zot prop lapey (zot avoka ti ganny R300,000 par mwan pour li travay – ekout mwan byen, pour li travay – Lirlann), met zot prop kondisyon, e donn bal. Ler FPAC i demande pou war kontra nou ganny dir ki napa. E pourtan, sa bann dimuon ti la, anba nou lipye, pe travay pour plizyer lannen, e gouvernman pa’n zanmen demann zot ki zot pe fer. Epi FA4JR. Wi, ti neseser pour annan en sistenm pour soutenir lanplwa e biznes dan en moman difisil, me ki nou’n war ? Avek tou respe ki mon annan pour bann travayer minister finans ki ti bezwen fer fas a en sitiasyon enprevizib e travay tou lannwit pour soutenir pei, in annan en mank kontrol konplet. Ozordi nou war ki sa fon FA4JR pa ti en fon. I ti plito en trou san fon.

Lalis i long, Mr Speaker, me mon pou aret la lo sa tenm. Mon pa pe fer sa bann keksoz resorti pour eskiz personn, sirtou pa pou eskiz sa nouvo gouvernman pour bann mezir strik ki i pou bezwen pran, e ki minis in dekri. Non, sa se pa mon bi. Mon’n pran en pe letan pour donn sa bann legzanmp akoz i neseser pour eksplik avek nou pep ki pe ganny demande pour fer sakrifis pour permet nou sorti dan sa sitiasyon kales kase, lekel ki responsab pour sa defayans kot nou war nou. Pa ou, minis, ki responsab. Ou, Prezidan in donn ou en mop ek en seo e in dir ou al netway lakaz ; in donn ou en lakle limero 15 ek en tournavis e in dir ou al repar kales kase. Responsab pour sa sitiasyon, Mr Speaker, e nou bezwen dir li pour ki tou dimoun i konpran sa tre, tre byen, responsab se sa bann gouvernman SPPF/Lepep e US ki pa’n konn anmenn nou pei. Responsab, mon bann zanmi lo lot kote latab, se zot parti. Aksepte sa, e prezan donn nou en koudmen pour rekonstrir sa ki zot in kase. Nou lebra i ouver dan sa sezon karenm pour pardonn zot si zot repanti e avwe ki semafot, semafot, se ma tre grann fot.

Mon ti dir pli boner ki tou sa ki arive i ariv pour en rezon. E mon ti dir ki napa pli move moman pour en minins finans pran direksyon ekonomik en pei ki dan en moman kriz parey nou trouv nou ladan ozordi. Minis ti kapab fer de keksoz, fas a sa latas enorm ki devan li. I ti kapab reste lo problenm e kontinyen blanm tou desizyon difisil ki i pou bezwen pran dan sa bann lannen ki pou swiv lo gouvernman sortan. Sa ti pou the easy way out. Ler en keksoz ti pou al byen, i ti pou pran ownership ; ler en keksoz ti pou al mal, i ti pou blanm ansyen ladministrasyon. Me, minis in montre nou byen kler dan son diskour ki se pa sa son fason fer, e se pa sa fason fer ladministrasyon Ramkalawan.

Non, Mr Speaker, minis a-traver dezyenm vole son bidze in tras en semen restriktirasyon e rekonstriksyon pour retourn nou lekonomi lo soutenabilite e nou pei lo progre. Minis in swazir pour tourn en kriz dan en loportinite. E se sa fason fer en gouvernman entelizan. Pa kay lo problenm. Pa les lebra tonbe. O-kontrer, servi sa kriz pour redinamiz nou pei. An dot mo, rekonstri kales kase pa pou refer li parey i ti ete, me pour fer li vin pli byen, pli for, pli dirab. Don’t renovate, Mr Speaker, but rebuild, and rebuild better. Se sa mesaz minis. Pa mwan ki dir sa, se minis li-menm. La bann fraz ki minis in servi dan son diskour pour souliny sa ki mon fek dir : Minis in dir ki Sesel in ganny en ‘wake up call’ avek Covid. I demann tou Seselwa pour ‘leave our comfort zone’ e ‘think outside the box’. I demann en sanzman mindset, e i demann nou pour ‘think big’, pour pa kontinyen fer parey nou ti pe fer, pou re-envant nou lekor de sort ki nou ava kapab fer fas a en restriktirasyon nou lekonomi, e en transformasyon makroekonomik pour kapab ariv a soutenabilite.

Tousala se egzakteman sa ki sa pei i bezwen. Sa bann parol in eksit mwan, Mr Speaker, parey i devret eksit sak Seselwa. Minis pe demann nou sezi sa loportinite ki kriz Kovid in anmennen pour nou rebuild and rebuild better. Met move pratik dekote, rod nouvo loportinite, e redemar avek en lenerzi renouvle. Annou pa bliye, dan sa sezon kot nou ete ki a la fen karenm ti napa zis lanmor, me ti annan larezireksyon. Kales in kase, Mr Speaker, me i kapab ganny rebuilt and rebuilt better. Sa se promes minis.

Pour arive fer sa, minis pe propoz en seri mezir ki telman obvious. Sa i dan de vole – redwir depans e relans lekonomi pour nou konmans anmas larzan :

1. Redwir lafason fer depans. An-dot-mo, kontrol sa ki ou depanse akoz, parey bokou dimoun pa realize, ou premye seving se pa larzan ki ou met lo ou kont, se larzan ki ou pa depanse. Pa depans sa ki ou pa bezwen depanse, e ler ou depanse, depanse lo sa ki merite. Se la kot nou’n war pli gro defayans dan lepase. Mon ti promet retourn lo sa sitiasyon welfare. Les mwan fer li la.

Lopozisyon i kontan koz lo protez sa ki pli vilnerab. Zot kontan dir ki zot met dimoun o-sant devlopman. Mon pa krwar. Mwan mon krwar ki ler zot ti o-pouvwar zot ti met welfare o-sant devlopman. Tou keksoz ti ganny fer pour asire ki dimoun ti pou lo welfare tou zot lavi – pou ganny en lanplwa, ti fodre pas a-traver gouvernman ; pou ganny en lakaz ti fodre pas a-traver gouvernman e met non lo lalis (mon profite la pour dir ki nou pei pandan tro bokou lannen in gat resours e larises lo en plan lozman ki ti napa okenn striktir. Nou ti sel pei o-monn kot si ou ti anvi en lakaz tou sa ki ou ti bezwen fer se met ou non lo lalis kot biro brans epi esper ziska ler ou ganny en lakle) ; pou ganny en carer ti bezwen pas a-traver gouvernman, pou ganny en lasistans, ou bezwen pas a-traver gouvernman. Bref, gouvernman ti fer tou son pep vin son lesklav. Dan sa fason, i ti kapab kontrol dimoun. Ou bezwen en lakaz, vot pou gouvernman ; ou bezwen en kontra netwayaz dan distrik, vot pou gouvernman ; ou bezwen en labours, vot pou gouvernman. Sa sistenm kontrol in anmenn en lot defayans, Mr Speaker. In anmenn en kiltir depandans. E gouvernman ti kontan sa, akoz ler ou depan lo li i kontrol ou. Me sa kiltir depandans in anmenn bokou defayans pour nou pei. Travayer in perdi en sans responsabilite e welfare in vin en destinasyon, olye en lasistans dan letan dir.

2. Diriz dimoun dan lanplwa. Sa i telman evidan ki nou pa bezwen dir bokou keksoz lola. En pei solid i bezwen ganny konstri lo en striktir kot lafanmir se fondasyon, kot manm sa fanmir ki annan laz i travay, i pey son taks e i annan son letan lwazir. Avek en tel striktir, en pei i sen. Si lafanmir i kase, e si en manm i al lo welfare, sa ki arive se sa ki nou’n war sa bann dernyen lannen : etranze i vin travay isi e anvoy zot larzan deor ; Seselwa i al lo welfare, e gouvernman, olye anmas taks, i depans larzan ki i ti devret pe anmase ; pei i vin pli mizer e ler en pandemi i tape kales i kase. Mon pez bouton pause la pour demann minis e gouvernman ki lo sa size lanplwa zot bezwen vin fleksib akoz restriktirasyon pou pran en pe letan e fodre pa ki, anmezir travayer lo GOP i ganny ranplase par Seselwa, i ariv en mankman mendev lo lekel nou lekonomi i depann pour bounce back.

3. Koup labi, koripsyon e diplikasyon dan gouvernman. Ankor enn fwa, sa se en lot seri mezir ki lontan ti’n devret arive anba pledge ‘bonn gouvernans’ ladministrasyon o-paravan. Ladministrasyon piblik ti’n tro vin en refiz pour anploy dimoun ki anvi en travay fasil, ouswa ki gouvernman i anvi ede. Sa sete en lot fason sir pour depans larzan taxpayers san ganny en return lo lenvestisman. In fer gouvernman obez, telman obez ki i pres pour nepli kapab marse. Wi, pa partou ki sa i leka, e i annan bokou, bokou travayer servis piblik konsansye e onnet. Mon pe koz lo lezot e mon pe koz lo leksperyans let ki pa ganny reponn, apwentman ki pa ganny respekte e tourn an-ron. Nou’n aprann ki i annan plizyer lazans ki fer menm travay e plizyer sistenm welfare ki pe propoz menm lasistans. Special adviser pa ti manke. Lo sa size, Mr Speaker, mon’n toultan demann mon lekor akoz gouvernman ti bezwen sitan special adviser. Si en minis ouswa en PS i bezwen en special adviser, alor fer sa special adviser vin sa minis ouswa sa PS e koup en depans. Legzanmp nepotizm e donn kontra antre fanmir e zanmi ki ganny en kickback nou tou nou annan en lalis.

Minis, mersi pour tous tou sa bann problenm e propoz en restriktirasyon. Ti plis ki ler.

Restriktirasyon i byen, e i ti neseser, me sa ki’n eksit mwan plis dan sa bidze se sa lantouzyazm avek lekel minis in koz lo son progranm pour relans lekonomi. Bann mezir ki in propoze, lontan nou pe koz lola. La mon annan en lespwar ki vreman lendistri lapes pou pran en nouvo lanpler e ki nou pei ava kapab gard plis larzan ki sa lendistri i prodwi, avek bann linisyativ valer azoute, lagrandisman por, fasilite drydock e lezot ankor.

Mon annan lespwar ki lagrikiltir a kapab fer an sort ki nou depandans lo lenportasyon a kapab redwir, tout an krean lanplwa e loportinite pour nou sitwayen, e revaloriz bann later abandonnen e nou bann zil pour prodiksyon manze. Ler mon get sa pti bazar Roche Caiman kot Fresh Cuts tou-le-zour mon emerveye – zis dan sa enn an depi Covid in afekte nou – lo nivo prodiksyon ki nou fermye in kapab arive fer, e lo lakantite prodwi fre ki alaporte nou popilasyon. Well done, mon dir zot.

Mon annan lespwar, Mr Speaker, ki nou sekter finansyel ava kapab grandi anba bann regilasyon an-plas e ki – apre en bann lannen ki nou pe koz lola – nou digital economy e e-government ava vin en realite, sirtou avek ou plan flexible working hours kot depli-z-anpli dimoun pou work from home. E la mon bezwen fer en lapel avek bann internet providers pour redwir kou e amelyor konektivite pour ki tou dimoun a kapab profite pour fer ou rev vin vre.

Me se sa bann pti lide ki mon krwar i bann ki pou vreman sanz sa pei. I annan trwa ou kat linisyativ ki kekfwa pa’n rezonnen, me mon krwar ki se zot ki pou anmenn pli gran sanzman dan restriktirasyon nou pei : sa se bann linisyativ konman triaz salte (sorting waste), biznes ki family-friendly e travay flexi-time, labours pour etidyan ki ganny fer par lakonpannyen prive, schools of excellence. Sa set en seri transformasyon ki tir tou desizyon dan lanmen gouvernman e donn plis laliberte sak sitwayen pour tras son prop desten, e fer ki sak lakonpannyen i zwe son rol dan sa transformasyon.

Ou war, Mr Speaker, se bann pti linisyativ ki anmenn bann gran sanzman dan en pei. Parey mon ti dir pli boner, nou kapab relans nou lendistri touris – e i pou arive, akoz nou en zoli pei e nou konn sa lendistri tre byen – nou kapab fer ase larzan avek sa, e kontinyen parey avan, anmenn mendev etranze lo GOP, enport tomat ek leti, anmas ase taks pour balans bidze e antre lakour 4-er avek 4 labyer dan nou sak an-dizan ki tou keksoz i ok. Nou kapab fer sa. E nou pou viv byen, ziska ler ki en lot kriz i tap nou. E la nou pou bezwen rekonmans sa prosesis ki nou ti fer an 2008 e la ankor an 2021.

Ouswa, nou kapab, parey minis pe demann nou fer, revwar tou nou fason fer – pa zis bann gran restriktirasyon, me osi bann tipti. Napa nanryen ki mal avek tou dimoun travay 8er-4er, ouswa met tou salte dan menm bin e les STAR al zet sa lo konblaz. Si nou fer sa, nou pou pe fer business as usual. Biznes pa pou perform lo son maximonm, landfill pou ranpli Providence e gouvernman pou bezwen al ouver en lot dan en lot distrik. Nou kapab fer tousala, e kay la kot nou ete.

Ouswa, nou kapab think outside the box. Redwir biro e fer en pe travay from home parey nou’n fer dan letan Kovid e annan plis fleksibilite lo ler nou travay e ler nou anvi off; triy nou salte pour ki nou a redwir konblaz e donn posibilite biznes fer compost e resikle boutey ek plastic; annan plis lantrepriz familyal ouswa zis les gro lakonpannyen fer biznes. Tousala i pou depann lo en sanzman mindset dan nou dimoun. E sa, Mr Speaker, i lakle nou fitir konman en nasyon.

Avan mon konklir mon repons, Mr Speaker, permet mwan koz lo trwa size.

 

Air Seychelles

Minis in koz lo Air Seychelles. Sa lasanble in fini debat so size nou laliny aeryen e nou’n anvoy nou rapor kot gouvernman. I pa ni mon lentansyon, ni mon rol pour reouver sa size, me mon kontan ki desizyon final pa ankor pran e i pou size plis konsiderasyon par gouvernman. Mon anvi, sepandan met en sizesyon lo latab pour minis konsidere. Olye ki gouvernman i pran tou responsabilite lo limenm pour det Air Seychelles, mon sizere ki sa gouvernman i ofer shares dan sa lakonpannyen avek Seselwa. I kler ki pou napa en return lo sa lenvestisman, me sa i ava donn en sans pour dimoun ki oule ki Air Seychelles i kontinyen pour aste patriotic shares dan sa lakonpannyen e parey Angle i dir, walk the talk. Si en zour sa lakonpannyen i arive sorti dan son problenm e fer larzan la sa bann envestiser a resevwar zot rekonpans. Me antretan nou’n ava kapab dir ki Seselwa in sov nou laliny aeryen.

 

Drog

Malgre minis pa’n tous lo sa fleo, Mr Speaker, mon pa kapab koz lo bidze san ki mon dir de mo lo sitiasyon drog, akoz enn bann defi ekonomik nou pei i relye direkteman a sa gran kantite nou zenn ki pa prodiktif akoz zot in tonm dan drog e nou war zot dan kwen semen e dan gento pe gat zot lavi. Pei i depann lo zot pour ed li dan son zefor rekonstriksyon. Me, ozordi, mon pa oule koz lo zenn. Mon oule plito koz lo trafiker, dealer ek escobar.

Dan sa dernyen letan nou’n war serten aksyon pran par gouvernman ki’n annan pour bi atak trafiker. Mon oule aport tou mon sipor pour aksyon gouvernman kont bann trafiker. Dan sa restriktirasyon nou pei e relansman nou lekonomi napa plas pour bann ki vin fer profi vit lo kouraz nou zenn. Zot pa fit in. Parey nou tou, zot osi zot bezwen sanz zot mindset e zot vye fason fer. Dan en lekonomi kot larzan pa ase pour bann progranm enportan e pour depans lo proze ki kapab amelyor lavi nou dimoun, i pa fer okenn sans ki akoz serten dimuon i anvi vin milyonner lo zot frer e ser, gouvernman i bezwen depans milyon pour pey ANB pour met en fren ek zot e ankor milyon lo progranm methadone. Mon pe sizere alor, minis, ki fason fer i ganny revwar. Mon pa war akoz taxpayer i bezwen pey pour krim en bann oportinis. Les zot pey pour zot lepokase zot menm. Alor, mon propoze ki dezorme, gouvernman i atak propriyete e byen malaki sa bann trafiker e sa bann escobar. Sezi sa bann byen anba lalwa POCCA e vann zot. Epi, servi sa larzan pour pey ANB ek progranm methadone. Dan sa fason sa ki kas po ava pey lepokase. Sa ki’n sali lakwizin ava netway lakwizin. Mon parye avek ou, Mr Speaker, ki si trafiker i aret viv lavi milyonner e konmans servi zot byen malaki pour pey zofisye ANB ki aret li, e ki pey pour progranm methadone, zot ava al rod en lot fason pour ganny zot lavi.

 

Les Mamelles

E finalman, mon distrik. Les Mamelles, i pa paret nou pou ganny nou daycare sa lannen e sa i fer mwan tris, parey i pou dezapwent nou zabitan. Me mon konnen ki zot ava konpran ki, avek sitiasyon ekonomik pei, serten proze ki pa ankor konmanse pou bezwen espere. Sepandan, mon konnen ki lakaz nou pou gannyen. Minis in prevwar 120 milyon roupi pour konstriksyon lozman a-traver nou pei pour sa lannen. Dan sa sonm, minis later ek lozman in fini promet nou distrik priyorite pour lozman akoz nou pa’n ganny sifizaman lakaz dan sa dernyen legzersis. Alor, mon mesaz pour nou distrik se, pa dekouraze, mon pou kontinyen, kantmenm dan sa moman difisil, apiye pour ki progranm redevlopman Dan Laplenn e Dan Kan i ganny konmanse o pli vit ki posib.

Mon konklir, Mr Speaker, parey mon’n konmanse. Bann plannet in alinyen pour Sesel e, malgre ki nou pa toultan realize, lavenir Sesel i pozitif. Kovid in donn nou en nouvo paz pour ekrir lola. Eleksyon Oktob 2020 in donn nou en nouvo lekip pour amenn sa pei dan sa nouvo letap. E la Minis Hassan dan son diskour bidze in met defi o-kler e tras en larout ki pou permet nou sezi sa bann loportinite e rekalibre nou konman en pei e en pep, non selman nou lekonomi, me osi nou fason viv, e nou fason fer. Challenge i pour nou. Personn pa pou fer li pour nou. Nou swa i senmp. Rat sa sans e reste dan vye fason fer kot nou pou esper en lot pandemik tap nou pour nou reveye dan nou sonmnambil, oubyen sezi sa loportinite la, ozordi, e fer en diferans pour nou, pour sa ki pou vin apre nou, e pour nou pei Sesel. Mwan, Mr Speaker, mon konnen ki mon pou fer. Nou lo sa kote latab, nou konnen kote nou swa i ete. Minis Hassan, kont lo nou. Ou’n tras en larout. Sa tim ki la, lo sa kote latab, pou dan ou kote e pou donn ou tou nou sipor, tou nou letan e tou nou kouraz. Ansanm, nou pou ed ou ariv lo sa destinasyon ki ou’n met devan nou. Nou fer sa pour Sesel e pour tou Seselwa, akoz, parey parol i dir, Mr Speaker Sesel i pour tou son zanfan, e tou son zanfan i annan en par dan sa bidze.

 

 

 

 

More news