Konsey pratik pandan festivite


07-December-2017

Ankor en lot sezon festivite in arive. Parey tou le lannen i pou enn ki pou ranpli avek selebrasyon osi byen ki dezapwentman. Alor parey labitid NATCOF i pran lokazyon pour donn serten konsey bann konsonmater.

Ozordi nou pou abord sa size danze ek prekosyon lo larout piblik vi ki pandan sezon Nwel ek Lannen i annan bokou mouvman dan tou kwen pei. I neseser ki pyeton konman motoris i pran serten prekosyon ekstra. 

• Fer sir ki nou obeir tou lalwa trafik e semen e a tou moman nou annan nou permi dray (driving license) dan nou posesyon.

• Donn nou lekor ase letan pour ariv dan nou destinasyon. Sa i pou anpes nou fer vites. Mazin byen ki i annan bokou plis sirveyans par lapolis pandan sa letan e nou sans pour esape kan nou’n fer en lofans i tre limite.

• Asire ki tou pasaze ki dan nou transpor i met zot sentir sekirite enkli drayver  avan ki nou demare.

• Nou transpor i devret toultan dan bon kondisyon pour roule.

• Reste atantif pandan ki nou pe dray. Evite servi nou telefonn oubyen les nou ganny distrer par okenn lezot mwayen. Nou kapab vin en danze pour nou menm, lezot motoris ek pyeton si nou donn nou latansyon lezot keksoz pandan ki nou pe dray.

• Reste toultan kalm e azir byen anver tou lezot dimoun ki pe servi larout piblik. Reziste okenn tantasyon ki kapab devlop dan en konfrontasyon.

• Limit lakantite lalkol si nou pe al dray. I konseyab pour nou pa konsonm ditou lalkol si nou annan lentansyon dray. Dan moman kot nou pe al anmize e nou santi ki nou pou konsonm lalkol, i enportan ki nou fer en plan davans. Swazir en dimoun ki pa pe bwar lalkol pour dray. Oubyen fer laranzman pour pran en taksi ou menm si i konvenyan pas lannwit kot nou pe al anmize.

• Dan lenstans kot nou santi lafatig, i pli bon nou aret nou transpor e repoze. Sa i akoz nou vin en gro danze pour nou menm ek lezot si nou tonm dormi. Dan ka kot i annan en lot drayver dan nou transpor, nou kapab fer en laranzman.

• Pandan ki nou pe dray, fodre nou reste toultan alert e vizilan pour nou kapab idantifye okenn danze potansyel e evit posibilite en aksidan. I arive kot danze pa kapab ganny eparnye, alors fer sir ki nou konn bann nimero dirzans kot nou pou kapab ganny led. Lapolis : Dirzans -999/Hotline-133, Lopital : Dirzans-151, Lazans Tenny dife ek Softaz : Dirzans-999.

• Konman pyeton, i obligatwar pour nou servi byen trotwar e pasaz pyeton kot in ganny mete. Evite servi trotwar pour fer nou bann konversasyon akoz sa i vin en lenkonvenyans kan i anpes lezot sirkil libreman.

• Nou konman paran nou devret toultan pe atrap lanmen nou zanfan e kit zot dan nou prezans pour evite ki zot kree danze lo larout piblik. I konseyab pandan sa bann moman festivite pour pa anmenn zanfan dan bann landrwa kot i annan gran kantite dimoun.

Konman konsonmater annou pran nou responsabilite e fer bann bon desizyon pour ki sa sezon festivite i pas dan lazwa ek lape.

ZWAYE NWEL E BONN ANE !

 

Kontribisyon NATCOF

 

 

 

Print