Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

700 plas travay dan lafwar travay organize par departmanlanplwa |29 April 2022

700 plas travay dan lafwar travay organize par departmanlanplwa

En gran group dimoun ki pe rod en plas travay ti desannkotSantKonferansEnternasyonalpandanlazournenyer pour vin getesi ti napa en pozisyonki ti dan zotkalib e kientereszotparmi sa 700 plas travay ki ti pe ganny ofer.

Sa ti atraver en gran lafwar travay ki departmanlanplwa dan Minister Lanplwa e Zafer Sosyal ti’n organize.

Salafwar travay i vin 2-an apre enn dernyen ki sa departman ti organize depibann restriksyon Covid-19 ti vin anfors.

Yer ti annan antou 17 letablisman, lakonpannyen e lorganizasyon ki ti prezankotsalafwarpour donndimoun ki ti pe rod en travay plisdetay lo tou sa bann pozisyon ki annan dan zotlorganizasyon.

Apart sa bann letabismanprezan ti osi annan bann kyoskdepartmanlanplwa ki ti pe anrezistre bann ki ti pe rod en louvraz lo zotlalislanplwa e osi fer CV bann ki ti pe al anrezistre pour en lanplwaparmi sa 17 letablisman ki ti enkli bann lo nivotouristik, defans, ek servisparmi lezot. Sa departman ti pe osianrezistre bann ki ti anvisanzkaryer dan bann progranm ‘re-skilling e ‘up-skilling’.

Sa ki tiremarkabkot sa lafwar travay yer ti sa kantitezenn ki ti’ndesann pour vin swa rod en lanplwaoubyenanrezistre pour ganny en lanplwadan bann lezot letablisman ki ti lo lalisdepartmanlanplwa, me ki pa ti prezan dan sa lafwar.

Aparaman ti annan en gran group dimoun ki ti’n fer laliny deor kotsasant menm avan ki sa lafwarti konmanse 9er bomaten.

Minis pour Lanplwa e Zafer Sosyal, Madanm Patricia Francourt, akonpannyen par bann o zofisyedan son minister ti osi la pour donnzotsipor. Apre en vizit dan bann kyosk kot i ti enterakte avek bann dimoun, Minis Francourt ti dir ki i ti vremanenpresyonnen pour tande ki ti annan sa gran group dimoun ki ti’nvinibyen avan louvertir sa lafwar ki montre ki lapeldepartmanlanplwapour fer dimounkonpran ki i annan travay e pour pran sa bann plas travay, pe byenmarse.

«Mon kontan vwar lakantitezenn. En lernou dir bann zenn pa oule travay me ozordi in montre nou pour dir sa i diferanprezanakozzot in vini,»Minis ti dir.

Anfezanreferans a sertenstatistik, Minis Francourt ti dir ki ler ou konpar sa 700 plas travay ki sa lafwar ti pe ofer kont sa 800 dimounki’nanrezistre kot birolanplwa pour rod en travay, i montre ki i annan travay dan pei. I ti azoute ki depiZanvyeziska Avril sa lannen, departmanlanplwa in anrezistre plis ki 2500 plas travay. I ti dir ki sa latmosferleksitasyon ki in vwar kot sa lafwar i al anver tou bann ki’n met sa zefor pour met bann zenn ek bann dimoun ki matir dan en lanplwa.

Tou bann responsab bann kyosk ki ti koz avek Seychelles NATIONti dir ki zot in byensatisfe avek deroulman sa lafwar kot bokoudimoun, sirtou bann zenn, in fer laplikasyon pour en travay dan zotletablisman.

Christina Benoiton ki annan leksperyans dan laviasyon e ki ti pe rod en travay, i annan plis ki en mwan, ti dir ki i satisfeavek sa lafwar me anvi ki napabokouletablismanprezan, sa lafwarti’ndevret ganny etale pour donn sans dimoun vwar ki lezot swa bann lezot letablisman e lorganizasyon i annan pour ofer e osi pour donn bann lezot dimoun ki pour en rezon ou en lot pa’n ganny sans viniyer.

«Parfwa ou fer laplikasyon dan ‘email’ ou pa ganny en larepons. Me la koumsa ou ranpli en form e ou konnen ki i pe al kot zotakoz ou annan laprev ki ou’ndonnzot ou form,» i ti dir.

Dapredirekterzeneralpromosyonlanplwadan sa departman, Letimie Dookley, vi ki landrwa i enpe sere, zot pa’n kapab fer li lo sa granlanplerparey avan akoz bann restriksyon Covid-19 ek bann SOPs ki an plas. I ti fer remarke ki menm sa, zotvremansatisfe avek kantitedimounki’n vin kot sa lafwarapre 2-an ki i pa’n ganny fer. Indemann bann dimoun pour pa souzestimzotabilite pour en pozisyonmenm si zotnapa en sertifika.

«Ou kapab napa sa kalifikasyon me si ou annan sa skili osikonte. Dan plasvini e apre ale san koz avek sa bann lorganizasyon lo bann skilki ou annan menm si ou napasertifika, ou pe mank en granloportinite kot ou kapab ganny pran pour sa louvraz ki ou anvi,» Madanm Dookley ti dir.

Sa lafwar travay ti termin 3er apremidi.

Sa bann portre ki akonpanny sa lartik ti ganny tire par Thomas Meriton, fotograferSeychelles NATION.

Patrick Joubert

More news